Rapport verkenning Windpark beschikbaar

De afgelopen negen maanden is er in opdracht van de gemeente Venray een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een windpark. Nu is er dan het eindrapport, op basis waarvan de gemeenteraad in juni een besluit gaat nemen. Wat Oostrum betreft zijn twee zoekgebieden van belang: tussen Oostrum en Geijsteren (1), en het gebied ten zuiden daarvan (2). Onze dorpsgenoot Mart Pijnappels staat prominent op pagina 7. Hij zegt onder andere: “Diverse malen bezocht ik de verschillende locaties. Steeds kwam ik tot de conclusie dat het op alle locaties niet mogelijk is. […] We moeten het niet doen. […] Ik hoop op een wijs besluit.

Het rapport zelf hinkt op twee gedachten. Zo staat er over zoekgebied 1: “Stichting Landgoed Geijsteren is eigenaar van diverse gronden in zoekgebied 1. Haar medewerking is cruciaal om een windpark te realiseren. Tijdens een gesprek met het bestuur van de stichting bleek zij niet bereid te zijn om mee te werken aan een mogelijk windpark”. En over beide zoekgebieden: “Een windpark mag niet ontwikkeld worden in natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden. Omdat zoekgebied 1 en 2 in de nabijheid liggen van waardevolle en beschermde natuurwaarden is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig naar de te verwachten effecten van windturbines op deze ecologische waarden.” Over het draagvlak schrijft men: “Uit de enquete is gebleken dat het merendeel van de inwoners die de vragenlijst heeft ingevuld tegen de komst van een lokaal windpark is (69%).

Maar aan de andere kant wordt in de conclusies de mogelijkheid opengehouden: “In zoekgebied 1 kunnen drie tot vier windturbines geplaatst worden. Uitbreiding is mogelijk door in het aangrenzende zoekgebied 2 twee windturbines te plaatsen. Hierdoor ontstaat een lijnopstelling van maximaal zes windturbines.”

Nu is de gemeenteraad aan zet. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Het volledige rapport is te vinden op windparkvenray.nl/rapport-verkenning-2020-2021.

Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum

Op dinsdagmiddag 4 mei, op het winderige coronaproof terras van SV Oostrum, spraken wethouder Jan Jennekens en verkenner Frank van Bussel met een aantal bewoners over de mogelijke komst van een windpark aan de dorpsrand van Oostrum. Doel van het gesprek was om te peilen wat er onder de bevolking leeft. Een van de deelnemers, Esther Heblij, doet hieronder verslag.

Vragen duidelijk beantwoord

Er waren veel vragen. Over de locatie, over onderzoek naar alternatieve locaties binnen de gemeente en in gebieden in Nederland waar het veel meer waait, over overlast, de natuur en de landschappelijke waarde van het bijzondere gebied richting Geijsteren, de hoogte van maar liefst 260 meter, over andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie op industriedaken en zonneparken, toekomstscenario’s. Ook vroegen de inwoners waarom juist nu in de coronatijd een participatiebijeenkomst wordt gehouden, en hoe het komt dat veel mensen in het dorp hier niets van wisten. De vragen werden goed en duidelijk beantwoord.

Oostrum binnen invloedssfeer

Daarnaast was er boosheid over de plannen en de vele offers die Oostrum in het verleden al gebracht heeft. Er waren voorstanders. Maar de hamvraag was natuurlijk: komt dat park er, en zo ja waar? De eerste fase van het verkennende onderzoek naar de mogelijkheid om een windpark in Venray te bouwen is bijna afgerond. Van de vier potentiële zoekgebieden zijn nu nog twee over die qua locatie in aanmerking komen:

  1. Tussen Oostrum en Geijsteren/De Zomp
  2. Ten zuiden van de N270, bij Het Alvertje

    Deze twee gebieden zijn overigens ook verre van optimaal. Het zoekgebied is bepaald op ca. 1000 meter tot de bebouwde kom. Dit is dichtbij. Als je bedenkt dat je op circa 10x de masthoogte nog binnen de invloedsfeer van de turbine zit, krijgt een groot deel van Oostrum ermee te maken. Ook de in Duitsland gehanteerde zone van 1500 meter tot de bebouwing blijkt niet mogelijk. Er is onvoldoende ruimte.

Gemeenteraad besluit in juni

Het draagvlak onder de inwoners is laag. Uit de enquête blijkt dat 68% van de inwoners het niet ziet zitten. Ook niet alle grondeigenaren van de zoeklocaties zijn enthousiast en verlenen daarom geen medewerking. Al met al is er dus geen goede locatie, weinig medewerking van grondeigenaren en weinig draagvlak. Betekent dit dat het windpark van de baan is? Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. In juni wordt het rapport met de conclusies aan de gemeenteraad aangeboden en zal er een besluit vallen. In het slechtste scenario zou er een windpark kunnen komen op een locatie die niet echt geschikt is en die dus tot overlast gaat leiden. Laten we hopen dat er beter passende oplossingen worden gevonden. De gemeente Venray gaat ook de dialoog aan met een aantal buurgemeenten om te onderzoeken of er daar geschikte locaties zijn waarin zij kan participeren. Kortom, de inwoners van Oostrum moeten voorlopig in gesprek blijven met de gemeente over de eventuele komst van het windpark en de leefbaarheid van het dorp blijven bewaken. Houd de lokale media en www.windparkvenray.nl goed in de gaten.

Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum

Het verkenningsteam ‘Windpark Venray’ houdt in de dorpen binnenkort fysieke bijeenkomsten over het Windpark Venray. Wie vragen heeft kan ze persoonlijk stellen aan Frank van Bussel en wethouder Jan Jennekens.

De bijeenkomst in Oostrum is dinsdagnamiddag 4 mei op het sportpark, op het (overdekte) terras van SVO. Natuurlijk worden de coronaregels gevolgd. Vooraf aanmelden is verplicht. Er zijn twee tijdslots van elk maximaal 20 personen: 16:00-16:55 en 17:00-18:00. Kunt u niet op 4 mei? Meld u dan aan bij een ander dorp. Meer informatie staat op windparkvenray.nl/fysieke-bijeenkomsten-2.

Van de bestuurstafel

Kennismaking met burgemeester Winants

Op donderdagavond 15 april kwam de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel kennismaken met Oostrum. In anderhalf uur heeft de Dorpsraad laten zien wat ons dorp allemaal te bieden heeft aan activiteiten, verenigingen en projecten. Hij was niet alleen onder de indruk, hij liet ook duidelijk blijken dat hij Oostrum en omgeving al goed kende. Van de meeste lopende projecten was hij goed op de hoogte, en waar dat niet het geval was, zoals de Oostrumsche Heide, zou hij nagaan wat de stand van zaken was bij de gemeente. Natuurlijk hebben we ook de drie belangrijkste punten uitgelegd waar we ons zorgen over maken: de groeiende industrie rondom, het gebrek aan woningen en het aantal voorzieningen voor forensische en psychiatrische zorg. Tot slot hebben we hem uitgenodigd om straks onze nieuwe DUOfiets te komen inwijden met een fysiek rondje door Oostrum.


Minder kans op windpark bij Oostrum

De Peel en Maas meldde vorige week dat Stichting Landgoed Geijsteren geen windmolens wil op het eigen grondgebied. Daarmee wordt de kans flink kleiner dat er vier windmolens tussen Oostrum en Geijsteren komen te staan. De gemeente Venray praat wel verder met grondeigenaren in drie andere zoekgebieden. Op 29 juni komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad op basis van het verkennende onderzoek.


Lid kascommissie gezocht!

Tijdens de openbare vergadering hebben we wel de financiën besproken, maar geen nieuwe kascommissie benoemd. Wil je wel eens zien waar de Dorpsraad het geld aan besteedt, meld je dan aan. Je hoeft er geen speciale kennis voor te hebben, en het kost je maar een uurtje.


Afstudeeronderzoek diefstalpreventie in het buitengebied

Juul Brands en Anke Nabben onderzoeken diefstal in het buitengebied, bijvoorbeeld uit schuren, boerderijen of afgelegen huizen. Het gaat dan om zaken als gereedschap, tuinmachines of diesel. Hebt u dat meegemaakt, of hebt u een mening over oorzaken of oplossingen, neem dan contact op met Anke Nabben via het nummer van de politie (0900-8844), of rechtstreeks via anke.nabben@politie.nl.

Verkenningsteam Windpark Venray beantwoordt vragen

De afgelopen maanden heeft het verkenningsteam ‘Windpark Venray’ vele vragen ontvangen; via de digitale informatieavonden, via de enquête, via brieven, mails, WhatsApp en in persoonlijke gesprekken. De vragen waren divers, sommige gingen over de visie van de gemeente Venray omtrent duurzaamheid, andere over het proces. Het team wil allereerst iedereen bedanken voor het delen van zijn of haar vragen, zorgen en opmerkingen. Het verschaft inzicht in wat er speelt en leeft.

Memo met vragen en antwoorden

Het verkenningsteam heeft de vragen beantwoord in een memo van 29 pagina’s. Het is bedoeld voor omwonenden, grondeigenaren, dorpsraden en gemeenteraadsleden. Het stuk is verdeeld in twee delen. Deel een bevat vooral antwoorden op vragen over duurzaamheid en het beleid van de gemeente. Deel twee bevat antwoorden op vragen over het proces. Zie windparkvenray.nl/memo-vraag-en-antwoord-verkenning.

FAQ

Naast dit memo staan er nog antwoorden op veelgestelde vragen op de site. Die zijn onderverdeeld in vragen die relevant zijn voor direct omwonenden en grondeigenaren, maar ook over de locaties, over de voor- en nadelen en de opbrengsten. Zie windparkvenray.nl/faq en windparkvenray.nl/vragen-informatieavond.

Vul alsnog de enquête in!

Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aan-huis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft helaas maar 40 reacties opgeleverd, maar sindsdien is de belangstelling voor het onderwerp in Oostrum gegroeid. Vul daarom nu de enquête alsnog in, en geef uw mening! Alle reacties worden meegenomen. Zie windparkvenray.nl/enquete.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Even voorstellen: Esther de Jong

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Esther de Jong.

Esther is geboren in Groningen, getogen in Zeeuws-Vlaanderen, 47 jaar oud en woont alweer bijna vijftien jaar in Oostrum aan de Van Broekhuizenstraat met Willem Volleberg en hun kinderen Meike en Gijs.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Nadat ik jaren als kwaliteitsmanager op de bloemen- en plantenveiling FloraHolland Venlo en Veiling Rhein-Maas heb gewerkt, heb ik een jaar geleden definitief de overstap naar het onderwijs gemaakt. Op de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch werk ik nu als docent Milieukunde.”

Wanneer ben je lid geworden van de dorpsraad? “Sinds twee jaar. Ik werd hiervoor al regelmatig gepolst door de vorige voorzitter, Bas Künen, die ook bij mij in het Rode Groepje zit. Daarvoor heb ik in de ouderraad van PSZ ’t Rommelhofke en de medezeggenschapsraad van de Meulebeek gezeten. Als import denk ik graag mee over de grote lijnen en op de lange termijn, waarbij ik het (algemeen) belang van de gemeenschap voor ogen probeer te houden. Op deze manier leer ik het dorp en de inwoners van Oostrum steeds beter kennen.”

Waar houd je je bij de dorpsraad vooral mee bezig? “Vooral met duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. Vanuit Oostrum zit ik nu in de commissie oriëntatie Windpark Venray, ik neem deel aan het maandelijkse Venrayse Dorpsradenoverleg (DRO) en organiseer samen met de Gemeente Venray de Duurzaamheids-bijeenkomst, die hopelijk in het voorjaar live kan plaatsvinden. Ik ben vooral trots op de diversiteit die er nu in de dorpsraad is, en de projecten die iedereen oppakt. Het mooie is dat het een heel breed georiënteerde en gezellige groep mensen is. Na het laatste agendapunt is het drankje daarna bij Antoinette ook altijd erg leuk. Helaas vergaderen we nu online, al is het wel een voordeel is dat de vergadering online een stuk sneller is.”

Wat doe je nog meer in het dorp? “Graag doe ik op zijn tijd op zaterdagmorgen een bardienst bij SV Oostrum, als mijn zoon Gijs weer op het veld staat, en waar het kan help ik nog mee met incidentele activiteiten op De Meulebeek.” En heb je nog tijd voor hobby’s? “Ik ren en wandel ik graag door de Geijsterse bossen, speel piano, werk in de tuin en spreek waar mogelijk met vriendinnen af.”

Wat mis je nog in Oostrum? “Er wonen relatief veel mensen ‘van buiten’, hoe kunnen we hen meer betrekken bij het dorp. En ik hoop dat er voor de jeugd en jongeren meer initiatieven en activiteiten in Oostrum ontstaan.”

Windpark Venray: resultaten enquête

Windpark Venray heeft de resultaten van de enquête gepresenteerd tijdens drie digitale informatieavonden. Een verslag van de eerste informatieavond staat op de voorpagina van Hallo Venray van 18 februari.

Er zijn 571 enquêtes ontvangen, zowel op papier als digitaal. De overgrote meerderheid van de reacties (199) kwam uit Oirlo, in Oostrum waren er 74 ingevuld. Het leeft vooral in Oirlo, Castenray en Geijsteren, waar 25%-40% van de huishoudens reageerde. In Oostrum, Wanssum en Meerlo was dat 3%-9%.

Bekeken over heel Venray is tweederde van de inwoners tegen windturbines, in Oostrum is dat de helft. De volledige resultaten zijn te downloaden op windparkvenray.nl/presentatie-informatieavonden-bevindingen-enquete-februari-2021/.

Windpark Venray: stand van zaken

Windpark Venray heeft laten weten wat de huidige stand van zaken is in de verkenningsfase.

In december is er in digitale informatierondes met de verschillende dorpen van de zoekgebieden gesproken. In januari zijn er enquêtes gehouden, en natuurlijk is er de afgelopen maanden met veel mensen gemaild en gesproken.

Op de website staan alvast wat veelgestelde vragen die daarbij naar boven kwamen: windparkvenray.nl/waar-staan-we/.

In februari worden de antwoorden op alle vragen teruggekoppeld, en komen er nieuwe digitale informatieavonden op maandag 15 en dinsdag 16 februari. Daarvoor kunt u zich aanmelden via windparkvenray.nl/informatieavond-februari. Wie zijn mailadres heeft doorgegeven krijgt een uitnodiging.

De laatste raadsinformatiebrief, van 28 januari, is hier te lezen:
windparkvenray.nl/raadsinformatiebrieven/.

Van de bestuurstafel: januari 2021

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Windpark
Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aanhuis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft 19 reacties op papier opgeleverd: 5 positief, 5 neutraal en 9 negatief. Samen met de online ingevulde enquêtes zijn dat er ongeveer 40. Een opvallend laag aantal: in Oirlo werden maar liefst 132 papieren enquêtes ingeleverd! Inzending is nu gesloten, alles wordt verwerkt en de resultaten, ook uitgesplitst per dorp, komen zo snel mogelijk beschikbaar. Meer informatie op www.windparkvenray.nl.

De dorpsraad neemt voorlopig geen standpunt in, we willen eerst weten wat het concrete plan is. Pas als zaken als plaats, hoogte, en afstand tot woningen duidelijk is, kunnen we analyseren wat de gevolgen voor onze inwoners zijn. Ook willen we dat iedereen ‘live’, dus niet online, hierover van gedachten kan wisselen.

Omgevingsvisie
Op basis van ons Dorpsomgevingsprogramma (DOP) heeft de dorpsraad een concept-bijdrage geschreven voor de Omgevingsvisie van Venray. Die geeft aan wat we belangrijk vinden: de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan, dat de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid gaat vervangen. Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Zie www.venray.nl/omgevingsvisie-venray voor meer informatie.

Horeca-actie
Afhaalzaken kunnen zich nu goed redden, maar restaurants die normaal gesproken gasten ontvangen hebben het zwaar. De dorpsraad wil die bedrijven in deze moeilijke tijden ondersteunen. Daarom hebben we besloten dat zij tegen kostprijs in het OW! kunnen adverteren, zolang ze geen gasten mogen ontvangen.

Nieuwe penningmeester: Henk Wijnen
We zijn erg blij dat Henk Wijnen de dorpsraad komt versterken. Hij is een ervaren penningmeester, en neemt dat stokje over van Michel Verstappen. Michel had weinig affiniteit met de cijfers, en wil zich liever met andere onderwerpen bezighouden. De komende weken zal Michel samen met Henk het jaaroverzicht over 2020 opstellen en de werkzaamheden aan hem overdragen. Binnenkort zal Henk zich voorstellen in het OW!.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Digitale informatieavond voor Oostrummers over mogelijk windpark

De gemeente organiseert vijf avonden voor bewoners van de dorpen rondom de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark in Venray: Castenray Geijsteren, Oirlo, Oostrum en Wanssum. Vanwege corona worden de avonden digitaal georganiseerd. Voor Oostrum is dat op maandag 14 december van 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich opgeven via www.windparkvenray.nl/informatieavond-dorpen. Inwoners uit naastgelegen dorpen kunnen zich ook aanmelden.

Momenteel wordt er samen met bewoners en grondeigenaren een verkenning gedaan, om te onderzoeken of een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. In 2021 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Tijdens de online sessie krijgt u informatie over de verkenning, ziet u voorbeelden van andere windparken die lokaal georganiseerd zijn, wordt er ingezoomd op de vier locaties en kunt u uw vragen stellen. De avond wordt georganiseerd door Frank van Bussel, hij is gevraagd door de gemeente als omgevingsmanager.

Meer informatie staat op www.WindparkVenray.nl. U kunt ook alvast uw mening geven via www.WindparkVenray.nl/IkPraatMee, of vragen sturen naar info@WindparkVenray.nl.