Nieuws

Van de bestuurstafel: september 2021

Openbare vergadering Dorpsraad

Op donderdagavond 16 september hield de Dorpsraad de eerste ‘live’ openbare vergadering in bijna twee jaar. In een half uur presenteerde voorzitter Jan-Willem Bruijsten de huidige stand van zaken aan de hand van een presentatie. Hieronder de belangrijkste punten.

Woningbouw
Op dit moment staan drie mogelijke projecten op stapel: de ontwikkeling van Paschalis, Oostrum-Oost en het terrein van Camps. Voor dat laatste project is een principeverzoek ingediend. De gemeente is positief, maar er moet nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar geluidsoverlast en trillingen van het spoor. Want hoewel er over vier jaar waarschijnlijk stillere elektrische passagierstreinen zullen rijden, blijven de goederentreinen voorlopig op diesel rijden.

Natuur
Er komt in ieder geval geen extra grindput bij de Oostrumsche Heide. Zodra de plannen voor het gebied wat duidelijker worden zal de gemeente aan de Oostrummers vragen om mee te denken.

Verkeer
De herinrichting van het stationsgebied heeft vertraging opgelopen. De NS vindt de plannen voor een ‘shared space’ niet veilig genoeg, vooral rond de parkeerplaatsen. Voetgangers en fietsers moeten de ruimte daar delen met auto’s en bussen. Dit deel van het plan wordt daarom opnieuw bekeken. En zoals we in het vorige nummer lieten weten heeft ook de Oostverbinding vertraging opgelopen.

Voorzieningen
Onze plannen voor herinrichting van het dorpsplein zijn gekoppeld aan rioolvervanging. De Dorpsraad probeert dit los te koppelen, om de herinrichting te versnellen. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november wordt dit project, samen met vijf andere, uitgebreid besproken met alle belanghebbenden tijdens een evenement, om te kijken hoe dit snel en efficiënt kan worden vlotgetrokken.

Kermis
Er werden meerdere vragen gesteld over de kermis. Zo stonden de vrachtwagens nu rond het dorpsplein, in plaats van meer uit het zicht. Ook was er niet genoeg afstemming tussen opbouwen (woensdag) en straatafzetting (donderdag). De dorpsraad zal daar volgend jaar beter op letten. Ook willen we dan de communicatie verbeteren, onder andere met aankondigingen in het OW!.


Thema-avond energiebesparing

Aansluitend vond een thema-avond over energiebesparing plaats. Initiatiefnemer Esther de Jong leidde de drie sprekers in. Ze was blij dat de avond nu eindelijk kon doorgaan, na een jaar uitstel vanwege de coronamaatregelen.

Geld terug bij Praxis en Gamma
Alle gemeenten hebben van het rijk opdracht gekregen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent een energietransitie, een warmtetransitie (gas) en klimaatadaptatie, bijvoorbeeld voor overstromingen. Geert Geujen, adviseur duurzaamheid bij de gemeente Venray, vertelde bijvoorbeeld dat inwoners op 9 oktober bij de Praxis en de Gamma geld kunnen terugkrijgen van hun energiebesparende aankopen. In de toekomst zal dit via een digitaal Duurzaam Bouwloket worden geregeld. Verder is er ISDE-rijkssubsidie voor warmtepompen, isolatie en ramen, kan de provincie een duurzaamheidslening verstrekken en ondersteunt de gemeente ‘energy party’s’.

20% subsidie
Vervolgens liet Mat Schatorje, van het bureau Energieregisseurs, zien hoe een energiescan van een woning werkt. Energiebesparende maatregelen leveren een beter rendement op dan een spaarrekening, maar het is wel belangrijk om dit op een ‘natuurlijk moment’ te doen, bijvoorbeeld als de CV-ketel aan vervanging toe is. Hij nam het Dr. Poelshuis, waarvoor ze een scan hadden uitgevoerd, als voorbeeld. Allereerst kan de bewoner een ‘zelfscan’ invullen, bijvoorbeeld op basis van www.milieucentraal.nl. Vervolgens komt de energieadviseur langs om de hele woning door te lichten, bijvoorbeeld de isolatiewaarden van ramen, muren, vloeren en dak, maar ook tocht, warmte-lekken, ventilatie enzovoort. Deze gegevens worden afgezet tegen de mogelijke maatregelen, met daarbij de investering, het rendement en de terugverdientijd. Daaruit kan de bewoner dan een ‘pakket’ samenstellen met de maatregelen die het beste passen bij zijn wensen en zijn budget. Nadat de offerte is ondertekend, ondersteunt Energieregisseurs bij uitvoering en subsidieregelingen. Als er bijvoorbeeld twee energiebesparende maatregelen worden gecombineerd, is 20% subsidie mogelijk.

Als laatste kwam André Langemeijer aan het woord, van Volta Limburg. Volta heeft de laatste jaren een aantal bedrijven overgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen en installatietechniek, waardoor zij veel kennis en ervaring in huis hebben. In het kader van PlusJeHuis biedt Volta een traject waarmee woningeigenaren een energiebesparingsadvies kunnen krijgen, en waarbij zij hen ook begeleiden bij de uitvoering van maatregelen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om zonnepanelen, isolatie, ventilatie, een warmtepomp of het beter inregelen van radiatoren.

Hij benadrukte dat de gasprijs in 2021 is verdubbeld en dat die waarschijnlijk alleen nog maar verder zal stijgen. Gas is nu al verantwoordelijk voor tweederde van de energierekening. Een warmtepomp wordt dan steeds interessanter, ook omdat er tegenwoordig oplossingen zijn waarvoor geen vloerverwarming nodig is.

Meer informatie

www.venray.nl/venray-bespaart-20202021

www.energieregisseurs.nl

www.voltalimburg.nl/energie-besparen/plusjehuis/

Meer onderzoek nodig voor Oostverbinding

De milieueffectrapportage van de Oostverbinding, de nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, heeft de stikstofuitstoot en de verkeersdrukte op andere wegen niet goed in kaart gebracht. Zo is de Boschhuizerbergen met zijn jeneverbesstruiken een beschermd Natura 2000-gebied. Er moet beter onderzocht worden wat daarvoor de gevolgen zijn: meer verkeer aan de ene kant van het gebied vanwege de Oostverbinding, maar misschien juist minder aan de andere kant, op de Maasheseweg. De gemeente krijgt het advies om het stikstofonderzoek aan de milieueffectrapportage toe te voegen, voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Bovendien zou er bij het ontwerp vooral zijn gekeken naar verkeersveiligheid, en moet de gemeente meer oog te hebben voor de landschappelijke en cultuurhistorische gevolgen.

De Oostverbinding is nodig voor een betere verkeersdoorstroming aan de oostkant van Venray. Het moet leiden tot minder verkeer door het centrum van Oostrum, rondom het station en in de woonwijk Antoniusveld.

Duizend euro voor je buurt

Heb je een idee voor je buurt, zoals een moestuin, speeltuin of kunstproject? Dan kun je natuurlijk bij de Dorpsraad aankloppen. Maar als je je idee ook bij www.kernmetpit.nl aanmeldt, dan kan dat duizend euro extra opleveren. Als je idee wordt geselecteerd krijg je ondersteuning van adviseurs van Kern met Pit, bijvoorbeeld met gratis workshops of hulp bij het regelen van vergunningen of het vinden van geld. En als je het project ook nog binnen een jaar realiseert, krijg je bovendien duizend euro. Aanmelden kan tot 31 oktober.

Laat voor 20 september weten hoe u wil wonen!

De gemeente stelt dit najaar het woonbeleid voor de komende jaren vast. Daarvoor is een duidelijk beeld nodig van de woonwensen: hoeveel woningen, waar, welke typen en welke prijsklassen. Daarom houdt de gemeente een enquête, die is opgesteld samen met woningcorporatie Wonen Limburg, hun huurdersbelangenvereniging en de dorps- en wijkraden.

Sociale huurwoningen
De gemeente Venray vraagt alle huurders en woningzoekenden om deel te nemen aan dit onderzoek. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter de gemeente in de toekomst kan zorgen voor een voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, waaronder betaalbare sociale huurwoningen.

Vul de enquête in
Ga naar enquete.toponderzoek.com/venraywonen om de enquête in te vullen. De enquêteformulieren liggen ook op het gemeentehuis, bij gemeenschapshuizen in de wijken en de dorpen en bij de bibliotheek in Venray. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Toponderzoek in samenwerking met de Stec-Groep. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en het gemeentelijk woonbeleid.

Resultaten
Het resultaat wordt besproken met de gemeenteraad, en de hoofdlijnen worden online gepubliceerd. Wie vragen heeft kan contact opnemen met Anneloes Bouma of Luuk Lentferink van de Stec Groep, via info@stec.nl of 026- 7514100.

Openbare vergadering donderdag 16 september 20:00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, om iedereen bij te praten over de stand van zaken. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 september 2021 om 20.00 uur in D’n Oesterham.

Themabijeenkomst energiebesparing
Aansluitend op de openbare vergadering houden we een themabijeenkomst over energiebesparing. Die kon vorig jaar oktober vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, en wordt nu alsnog gehouden. Een aantal organisaties, waaronder de gemeente, geven informatie over energiebesparing en duurzaamheid.

U wordt van alle kanten ‘bestookt’ met nieuws over klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid. Soms misschien te veel, maar bedenk dat Nederland in Europa ver achterloopt op andere landen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame opwekking van energie. Deze avond houden we het onderwerp klein door te praten over Wat kunt u thuis doen om energie te besparen en Hoe kunnen de gemeente en andere organisaties daarbij helpen?

Programma
Vanaf 19:45 Inloop met koffie
20:00 De Dorpsraad geeft een update van de stand van zaken
20:30 Themabijeenkomst energiebesparing:
• Geert Geujen (gemeente Venray) stelt zich voor als aanspreekpunt energiebesparing en duurzaamheid voor inwoners en organisaties, en licht toe wat de gemeente allemaal doet op dit terrein
• Mat Schatorje (bureau Energieregisseurs) vertelt over de energie- en duurzaamheidsscan, het voucher energieadvies, de opzet van warmtescans dit najaar, maatwerkadvies en energielabels van woningen
• André Langemeijer (Volta Limburg) vertelt hoe een energiebesparingsadvies er bij hen uit ziet en hoe zij woningeigenaren bij de uitvoering van maatregelen begeleiden
21:45 Afsluiting themabijeenkomst (Geert Geujen)
22:00 Sluiting

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten

Even voorstellen: Helga

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Sinds februari 2020 zorgt de werkgroep van het OW! voor leuke rubrieken in dit blad. In deze rubriek laten we daarom de leden aan het woord. Deze keer: Helga Cornelissen-Thielen.

Helga is geboren en getogen in Oostrum en woont er nog steeds. Ze is getrouwd met Ron, en moeder van Noor (15) en Guus (13). Wat doet ze in het dagelijks leven? “Ik werk met veel plezier als leerkracht bij basisschool De Meent in Leunen. Nu heb ik daar groep zeven onder mijn hoede.” In 2015 was ze bij Giel Beelen op 3FM te horen, omdat haar groep vijf de verkiezing van beste carnavalshit had gewonnen.

Heeft ze nog hobby’s? “Allereerst houd ik ervan om er met mijn gezin en onze vrienden op uit te gaan. Verder ga ik graag naar de eGym bij DioFit. Ook probeer ik leuke stukken te schrijven en te spelen bij de buutacademie in Ysselsteyn.” In 2019 had ze veel succes met haar buut ‘Tanja Truckie’; ze stond in de finale van het Groot Limburgs Buuttekampioenschap.

Waarom is ze bij het OW! aan de slag gegaan? “Ik vond het meteen een leuk idee dat het Oostrums krantje nieuwe rubrieken kreeg. Omdat ik het zelf nogal druk had heb ik mijn man Ron aangedragen als werkgroeplid. Hij heeft dat ook een tijd enthousiast gedaan. Toen hij wat minder enthousiast werd heb ik het van hem overgenomen.”

Wat doet ze precies in de werkgroep? “Ik ben verantwoordelijk voor de rubriek Import-Export. Het is leuk om oude bekenden weer eens aan te schrijven en om nieuwe mensen te leren kennen. Ik maak eens per maand een stukje. Het is leuk om te doen en niet super veel werk, maar ik ben wel afhankelijk van reacties van de mensen die ik vraag. Dat blijft het lastigste. Het gebeurt soms dat ik een deadline niet haal en er dus minder in het krantje staat.”

Welke rubriek zou ze graag nog in het OW! willen zien? “Mij lijkt een rubriek van een razende reporter wel leuk… Iemand die mensen aanspreekt op straat, op de Witte Vennen, bij de slager en zo, en daarover wat korte verhaaltjes kan schrijven. Misschien dat ik daar ooit nog wel iets voor wil doen. Verder zou ik het mooi vinden als elke vereniging een paar keer per jaar iets schrijft. Dat is niet alleen leuk voor het dorp om te lezen, maar ook interessant voor die vereniging om leden te werven. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We kunnen er zo met het hele dorp een mooi blad van maken.”

Wat doet ze verder nog voor het dorp? “Ik heb van alles gedaan in het verleden, ik ben niet goed in stilzitten. Maar de laatste tijd doe ik wat minder. Ik zet me vooral in voor het maken van een stukje voor de zitting, ik schrijf stukjes voor het OW! en ik draai kantinedienst bij SV Oostrum.”

Is er nog iets dat ze mist in Oostrum? “Ik vind dat zich op dit moment veel moois ontwikkelt, zoals de DUOfiets en het koffie-uurtje. Maar ik zou graag zien dat er weer iets voor de jeugd van de grond komt, iets zoals de soos van vroeger, voor jeugd die nog niet naar de kroeg kan. Maar ik snap ook dat het niet meevalt om dat te organiseren.”

De Wensbus: er kan meer dan je denkt!

Sinds deze zomer rijdt de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum. De naam kan verwarrend zijn: het heeft niets te maken met het vervullen van wensen. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Iedereen, jong en oud, kan de bus gebruiken. Hieronder wat voorbeelden van hoe de bus wordt gebruikt.

Auto naar de garage

Stel je auto moet naar de garage. Geen gedoe met een fiets of met twee auto’s rijden! Je reserveert gewoon uiterlijk een dag tevoren de wensbus en rijdt naar de garage. De wensbus pikt je daar op en brengt je terug naar huis of naar je werk. Ophalen andersom: de wensbus haalt je thuis of op je werk op en zet je weer bij de garage af. Natuurlijk moet je ook de rit terug minimaal een dag tevoren reserveren.

Bloed prikken, of naar de apotheek

Heb je geen vervoer om je medicijnen op te halen bij de apotheek? Dat kan zelfs met één rit! De wensbus rijdt je erheen, wacht tot je klaar bent, en rijdt je weer naar huis. Hetzelfde geldt voor bloed prikken, als het op afspraak is. De rit wordt zo ingepland dat je ook na bloed prikken snel weer terug kan.

Boodschappen

Heb je om welke reden dan ook (even) geen auto, en wil je graag boodschappen doen voor de hele week? Ook dan biedt de wensbus uitkomst. Geen gedoe met parkeren of parkeerkosten! De wensbus haalt je thuis op en brengt je naar de winkel. Vervolgens kun je op je gemak boodschappen doen. Op de afgesproken tijd staat de wensbus weer voor je klaar bij de winkel, en zet je thuis voor de deur af. En als het nodig is helpen ze je zelfs met de volle tassen…

Ziekenhuis

Wil je iemand opzoeken in het ziekenhuis, of heb je zelf een afspraak? De wensbus rijdt ook naar ziekenhuizen in de omgeving, bijvoorbeeld Mill en Boxmeer. Natuurlijk is het dan extra belangrijk om op tijd te zijn, en daar houdt de wensbus rekening mee. Normaal gesproken rijdt die alleen overdag, maar als je ruim van tevoren belt zal men proberen om daar toch een chauffeur voor te regelen.

School, werk of stage

Dat geldt ook als je structureel (bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks) vervoer nodig hebt. De wensbus kan vaste afspraken maken, zolang het maar past binnen bestaande ritten. Hoe eerder je belt, hoe meer er mogelijk is.

Dagbesteding

De wensbus wordt ook vaak gereserveerd door mensen die naar een zorgboerderij gaan, naar een opvanghuis of naar dagbesteding. Ook hier geldt: thuis ophalen, en voor de deur afzetten.

Op aanvraag

De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00. Kijk voor meer informatie op wensbus.info, of bel 06-27032957.

Meld spoorincidenten bij STEVIG!

Volgens wijkagenten zijn er dit jaar al tientallen incidenten geweest op het spoor bij Oostrum. Het gaat dan niet alleen spoorlopers, maar ook om pogingen tot zelfdoding. Onze wijkagent, Esther Kessels, heeft het gevoel dat dit voor onrust zorgt bij inwoners van Oostrum die bij het spoor wonen. Dat gevoel is herkenbaar voor verschillende leden van de dorpsraad.

Een deel van de incidenten wordt veroorzaakt door cliënten van Dichterbij (STEVIG). De gemeente heeft daarom het bestuur van Dichterbij gevraagd om hier samen met de dorpsraad aandacht aan te besteden. Daarom publiceren we hieronder een brief van de directeur van STEVIG aan de inwoners van Oostrum.

Geachte dorpsbewoners,

Graag vraag ik uw aandacht voor het feit dat een aantal cliënten die bij STEVIG (Wanssumseweg 14) voor een behandeling verblijven, soms naar het spoor lopen en daar voor een aankomende trein willen stappen. De laatste maanden ervaren wij helaas deze zeer ongewenste situaties.

Iedereen is het erover eens dat we dit niet willen, en we doen er ook alles aan om dit te voorkomen. Het is onze opdracht de cliënten en de omgeving te beschermen. Dat lukt niet altijd. Soms zijn we niet in staat om iemand tegen zijn of haar wil vast te houden of op te sluiten. Dat mag en kan niet altijd. Sommige cliënten verblijven ook vrijwillig bij ons. In die situatie zijn we extra alert, maar kan het toch gebeuren dat iemand wegloopt.

U mag van ons aannemen dat we dan zelf meteen op zoek gaan en de politie inschakelen. Treinreizigers kunnen daar getuigen van zijn. Dat dit een enorme impact kan hebben moge duidelijk zijn. We zijn ons daar terdege van bewust. We staan hierover in contact met de gemeente, de dorpsraad, de politie en ProRail

Mocht u zo’n situatie ervaren, bel dan naar STEVIG: 088-7543600. Als het echt spoed is, bel dan direct de politie uiteraard.

Mocht u vragen hebben over wat wij allemaal doen om dit te voorkomen, of als u meer wil weten over ons werk of situaties met ons wil delen, bel me dan op nummer 06-24771765. Ik sta u graag te woord.

Dank voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groeten,

Harm Wijgergangs Directeur STEVIG specialistische en forensische zorg, onderdeel van Dichterbij

Oostrums invitatiegolftoernooi 2021

Zaterdag 18 september 2021 is er een Oostrums invitatiegolftoernooi op Golfbaan de Golfhorst.

Dit evenement is bedoeld voor golfers (in het bezit van het GVB), geboren, woonachtig of eerder woonachtig in Oostrum en wordt jaarlijks, om beurten op de Golfhorst en in Geijsteren gehouden.

Initiatiefnemers zijn leden van Golfvereniging Golfhorst en van Golf- en Countryclub “Geijsteren”.

Voor meer informatie en aanmelding ( vóór vrijdag 10 september 2021 18.00 uur), zie:
www.oostrumgolft.nl, email: info@oostrumgolft.nl.

Themabijeenkomst energiebesparing 16 september

Op donderdag 16 september van 20:30 tot 22:00 uur organiseren gemeente Venray en dorpsraad Oostrum in D’n Oesterham een infoavond over energiebesparing en duurzaamheid in woningen

Van 20:00 tot 20:30 is er een openbare vergadering van de dorpsraad. Aansluitend volgt de themabijeenkomst.

PROGRAMMA

• Geert Geujen, energieconsulent Venray over gemeentelijk beleid en (subsidie)acties 2021-2022
• Mat Schatorjé, adviseur Energieregisseurs over energie- en warmtescans woningen
• André Langemeyer, adviseur Volta Limburg over goede investeringen in energiebesparende maatregelen
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.

Meer info bij Geert Geujen, 06-34273800, geert.geujen@venray.nl.