Nieuws

Wensbus in Oostrum?

Venray heeft nu drie wensbussen: Merselo/Vredepeel, Ysselsteyn en Wanssum. De wensbus is een nieuw vervoermiddel, naast al bestaande vormen van kleinschalig (openbaar) vervoer, gericht op kleine kernen en gebieden waar de vraag naar vervoer te klein is om regulier openbaar vervoer te bieden.

Op de koffie

Met andere woorden: iedereen die niet makkelijk gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan worden vervoerd met de wensbus. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de dagopvang, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet wel zelfstandig kunnen in-of uitstappen.

Op aanvraag

Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse?

Stuur een mail met naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl of bel 06-20966576. Dat verplicht tot niets, we willen alleen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Opvolger gezocht bij Smile Oostrum

De afgelopen jaren heeft Jos Euwes zich met hart en ziel ingezet om het verkeer in Oostrum veilig te maken en te houden. Hij vertegenwoordigde ons dorp binnen Smile Venray, een organisatie die zich richt op verkeersveiligheid binnen de gemeente.

Jos heeft zich met vanalles bezig gehouden, bijvoorbeeld snelheidscontroles organiseren met laserguns, snelheids-smileys inzetten, meedenken om de overlast van geparkeerde vrachtwagens op te lossen, het parkeren van de schoolbus, omleidingsroutes, reflectorpaaltjes en verlichtingsacties voor fietsers. Maar helaas, Jos gaat om persoonlijke redenen stoppen. Daarom: Jos, namens de dorpsraad van harte bedankt voor je inzet!

Help mee aan een verkeersveilig Oostrum!

Dan is natuurlijk de volgende vraag: wie gaat zijn taken overnemen? Veel tijd hoeft het je niet te kosten: eens in de maand een vergadering met Smile Venray. Verder bepaal je zelf wat je wil aanpakken. Erger je je aan hardrijders in het dorp? Wil je meedenken over de verkeersstromen als er gebouwd wordt of als er wegen op de schop gaan? De komende tijd is er wat dat betreft genoeg te doen: het dorpsplein, de Stationsweg, de nieuwe Oostverbinding, de N270 (Via Venray), woningbouw in Oostrum Oost, nieuwe bedrijfspanden: Oostrum is altijd in beweging, en de verkeersveiligheid dus ook. Heb je vragen of interesse, neem dan vrijblijvend contact op met Danielle Strijbosch (danielle@dorpsraadoostrum.nl). Meer informatie is te vinden op dorpsraadoostrum.nl/smile-oostrum, facebook.com/smileoostrum en smilevenray.nl.

Rapport verkenning Windpark beschikbaar

De afgelopen negen maanden is er in opdracht van de gemeente Venray een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een windpark. Nu is er dan het eindrapport, op basis waarvan de gemeenteraad in juni een besluit gaat nemen. Wat Oostrum betreft zijn twee zoekgebieden van belang: tussen Oostrum en Geijsteren (1), en het gebied ten zuiden daarvan (2). Onze dorpsgenoot Mart Pijnappels staat prominent op pagina 7. Hij zegt onder andere: “Diverse malen bezocht ik de verschillende locaties. Steeds kwam ik tot de conclusie dat het op alle locaties niet mogelijk is. […] We moeten het niet doen. […] Ik hoop op een wijs besluit.

Het rapport zelf hinkt op twee gedachten. Zo staat er over zoekgebied 1: “Stichting Landgoed Geijsteren is eigenaar van diverse gronden in zoekgebied 1. Haar medewerking is cruciaal om een windpark te realiseren. Tijdens een gesprek met het bestuur van de stichting bleek zij niet bereid te zijn om mee te werken aan een mogelijk windpark”. En over beide zoekgebieden: “Een windpark mag niet ontwikkeld worden in natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden. Omdat zoekgebied 1 en 2 in de nabijheid liggen van waardevolle en beschermde natuurwaarden is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig naar de te verwachten effecten van windturbines op deze ecologische waarden.” Over het draagvlak schrijft men: “Uit de enquete is gebleken dat het merendeel van de inwoners die de vragenlijst heeft ingevuld tegen de komst van een lokaal windpark is (69%).

Maar aan de andere kant wordt in de conclusies de mogelijkheid opengehouden: “In zoekgebied 1 kunnen drie tot vier windturbines geplaatst worden. Uitbreiding is mogelijk door in het aangrenzende zoekgebied 2 twee windturbines te plaatsen. Hierdoor ontstaat een lijnopstelling van maximaal zes windturbines.”

Nu is de gemeenteraad aan zet. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Het volledige rapport is te vinden op windparkvenray.nl/rapport-verkenning-2020-2021.

Ontwerp voor opwaardering Maaslijn ligt ter inzage

Voor de opwaardering van de Maaslijn ligt nu het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage. Daarvoor is ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Tot en met 9 juni kunt u het plan bekijken en een zienswijze indienen. Dat kan via de website van de gemeente (www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken) of door een afspraak te maken op het gemeentehuis.

Doel van de opwaardering is verduurzaming en een robuustere dienstregeling. De lijn wordt geëlektrificeerd, en daarvoor zijn onderstations en bovenleidingen nodig. Ook wordt op een aantal plaatsen het enkelspoor verdubbeld. Om dat ruimtelijk mogelijk te maken stellen de provincies Noord-Brabant en Limburg een provinciaal inpassingsplan vast.

Maatregelen Oostrum

• Ten zuiden van de Deurneseweg wordt het dubbelspoor aan de oostzijde doorgetrokken met circa 4,5 kilometer in zuidelijke richting. Hiervoor is grondwerk en het aanleggen van greppels nodig.
• Ten zuiden van station Venray komt aan de oostzijde van het spoor een inzetlocatie. De toegangsweg van de railinzetplaats sluit aan op de Mgr. Hanssenstraat.
• Ter hoogte van de Witte Vennenweg komt aan de oostzijde van het spoor een onderstation.
• De overweg Mgr Hanssenstraat wordt voorzien van filesignalering.
• De ligging van de overweg Witte Vennenweg wordt aangepast. De gemeente Venray past het onderliggende wegennet richting de nieuwe overweg aan.

Meer informatie staat op www.limburg.nl/maaslijn. Op www.prorail.nl/projecten/maaslijn/terinzagelegging kunt u de maatregelen en effecten via een kaart opvragen. Klik op ‘Effecten op mijn leefomgeving’, en selecteer lagen op de kaart.

Telefonisch spreekuur

Hebt u vragen, dan kunt u die aan ProRail stellen. Dat tot en met 10 juni iedere donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Het nummer is 088-2315381. Als u op de hoogte wil blijven, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.prorail.nl/projecten/maaslijn.

Zienswijze indienen

U kunt een zienswijze alleen mondeling of schriftelijk indienen. Maak voor een mondelinge zienswijze uiterlijk 25 mei een afspraak met dhr. Boss: 043-389 7805. Stuur een schriftelijke zienswijze naar Provinciale Staten, t.a.v. Gedeputeerde Staten, Dhr. J.L.O. Boss, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerp inpassingsplan Opwaardering Maaslijn’.

En daarna?

Het besluit volgt waarschijnlijk in het najaar. De eerste werkzaamheden staan gepland eind 2022 of begin 2023. Tot die tijd bereidt ProRail de bouw voor, waaronder de aanbesteding en het verkrijgen van grond.

Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum

Op dinsdagmiddag 4 mei, op het winderige coronaproof terras van SV Oostrum, spraken wethouder Jan Jennekens en verkenner Frank van Bussel met een aantal bewoners over de mogelijke komst van een windpark aan de dorpsrand van Oostrum. Doel van het gesprek was om te peilen wat er onder de bevolking leeft. Een van de deelnemers, Esther Heblij, doet hieronder verslag.

Vragen duidelijk beantwoord

Er waren veel vragen. Over de locatie, over onderzoek naar alternatieve locaties binnen de gemeente en in gebieden in Nederland waar het veel meer waait, over overlast, de natuur en de landschappelijke waarde van het bijzondere gebied richting Geijsteren, de hoogte van maar liefst 260 meter, over andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie op industriedaken en zonneparken, toekomstscenario’s. Ook vroegen de inwoners waarom juist nu in de coronatijd een participatiebijeenkomst wordt gehouden, en hoe het komt dat veel mensen in het dorp hier niets van wisten. De vragen werden goed en duidelijk beantwoord.

Oostrum binnen invloedssfeer

Daarnaast was er boosheid over de plannen en de vele offers die Oostrum in het verleden al gebracht heeft. Er waren voorstanders. Maar de hamvraag was natuurlijk: komt dat park er, en zo ja waar? De eerste fase van het verkennende onderzoek naar de mogelijkheid om een windpark in Venray te bouwen is bijna afgerond. Van de vier potentiële zoekgebieden zijn nu nog twee over die qua locatie in aanmerking komen:

  1. Tussen Oostrum en Geijsteren/De Zomp
  2. Ten zuiden van de N270, bij Het Alvertje

    Deze twee gebieden zijn overigens ook verre van optimaal. Het zoekgebied is bepaald op ca. 1000 meter tot de bebouwde kom. Dit is dichtbij. Als je bedenkt dat je op circa 10x de masthoogte nog binnen de invloedsfeer van de turbine zit, krijgt een groot deel van Oostrum ermee te maken. Ook de in Duitsland gehanteerde zone van 1500 meter tot de bebouwing blijkt niet mogelijk. Er is onvoldoende ruimte.

Gemeenteraad besluit in juni

Het draagvlak onder de inwoners is laag. Uit de enquête blijkt dat 68% van de inwoners het niet ziet zitten. Ook niet alle grondeigenaren van de zoeklocaties zijn enthousiast en verlenen daarom geen medewerking. Al met al is er dus geen goede locatie, weinig medewerking van grondeigenaren en weinig draagvlak. Betekent dit dat het windpark van de baan is? Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. In juni wordt het rapport met de conclusies aan de gemeenteraad aangeboden en zal er een besluit vallen. In het slechtste scenario zou er een windpark kunnen komen op een locatie die niet echt geschikt is en die dus tot overlast gaat leiden. Laten we hopen dat er beter passende oplossingen worden gevonden. De gemeente Venray gaat ook de dialoog aan met een aantal buurgemeenten om te onderzoeken of er daar geschikte locaties zijn waarin zij kan participeren. Kortom, de inwoners van Oostrum moeten voorlopig in gesprek blijven met de gemeente over de eventuele komst van het windpark en de leefbaarheid van het dorp blijven bewaken. Houd de lokale media en www.windparkvenray.nl goed in de gaten.

Even voorstellen: Martine Bruinink

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Deze maand: Martine Bruinink.

Martine is geen lid van de dorpsraad, maar wel een onmisbare schakel tussen ons dorp en de gemeente. Hoe is ze in Venray terechtgekomen? “Oorspronkelijk kom ik uit Apeldoorn. Zeven jaar geleden ben ik in Limburg komen wonen, in Venlo. Na mijn studie Bestuurskunde was een overheidsorganisatie een logische keuze. Ik ben eerst gaan werken bij de buurgemeente Horst aan de Maas. Sinds begin 2019 werk ik bij de gemeente Venray. Een superleuke gemeente om voor en in te werken, en tegenwoordig zijn de ambtenaren niet meer zo suf ;-)”

Wat zijn je hobby’s? “Voordat corona ons leven overnam hadden Marco en ik een mooie hobby: reizen, andere culturen bekijken, foto’s maken. Met ons kleine dochtertje van anderhalf jaar leek het ons een nieuwe uitdaging om met z’n drietjes de wereld te ontdekken. Maar dat is helaas tot op heden niet gelukt, door corona… Verder doe ik aan power yoga en houd ik van lekker eten en koken voor vrienden. Quality time met mijn dochtertje is ook belangrijk. Tegenwoordig is dat voor haar vooral liedjes zingen en dansen, dus drie keer raden wat ik doe op de moeder-dochter-vrijdag.”

Martine is gebiedscoördinator, wat houdt dat in? “Ik ben bij de gemeente het aanspreekpunt voor bewoners, collega’s en partners in een bepaald gebied, voor alle collectieve vragen die vanuit het betreffende gebied komen. Voor Oostrum werk ik samen met Jan Raedts, jullie contactpersoon die standaard aansluit bij de vergaderingen van de dorpsraad. Hij stond vorige maand in deze rubriek.”

Houd je je nog met andere dingen bezig voor Oostrum? “Vanuit mijn functie is het voor mij eigenlijk handig om op de hoogte te zijn van alles wat in Oostrum bijzonder is en even extra aandacht vraagt. Daarom probeer ik bijvoorbeeld ook bij de openbare vergaderingen van de dorpsraad te zijn. Nu die online gehouden worden is dat een stuk makkelijker. Maar natuurlijk schakel ik ook veel met Jan Raedts om van alle ins en outs op de hoogte te blijven, en waar nodig ook rechtstreeks met bestuursleden. Zo kan ik mijn rol richting collega-ambtenaren en het bestuur het beste oppakken. En in de praktijk help ik ook graag mooie initiatieven een stapje verder!”

Wat zou je graag nog willen realiseren in Oostrum? “Het zou toch prachtig zijn als Paschalis een mooie bestemming krijgt, met het initiatief dat er nu ligt voor een kleinschalige woongemeenschap.”

Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum

Het verkenningsteam ‘Windpark Venray’ houdt in de dorpen binnenkort fysieke bijeenkomsten over het Windpark Venray. Wie vragen heeft kan ze persoonlijk stellen aan Frank van Bussel en wethouder Jan Jennekens.

De bijeenkomst in Oostrum is dinsdagnamiddag 4 mei op het sportpark, op het (overdekte) terras van SVO. Natuurlijk worden de coronaregels gevolgd. Vooraf aanmelden is verplicht. Er zijn twee tijdslots van elk maximaal 20 personen: 16:00-16:55 en 17:00-18:00. Kunt u niet op 4 mei? Meld u dan aan bij een ander dorp. Meer informatie staat op windparkvenray.nl/fysieke-bijeenkomsten-2.

Cheque voor DUOfiets Oostrum

Cheque van Van de Mortel voor DUOfiets Oostrum

Van de Mortel Assurantie Advies heeft 2.500 euro gedoneerd voor de DUOfiets van en voor Oostrum. Begin dit jaar werd het project geïnitieerd door Bert Linskens. Bert zag dat in andere Venrayse kerkdorpen de DUOfiets een enorm succes is en benaderde de dorpsraad. De conclusie na een eerste overleg was dat er ook in Oostrum voldoende draagvlak voor zou zijn. “Met gepaste trots kunnen we melden dat we het bedrag inmiddels bij elkaar hebben en de fiets besteld is!” aldus Bert Linskens. “Het is mooi om te zien hoe bedrijven en stichtingen zo’n maatschappelijk doel direct omarmen en hiervoor een donatie over hebben.”

Inmiddels hebben we ook de eerste cheque overhandigd gekregen. Van de Mortel heeft in samenwerking met verzeke¬raar Nh1816 Verzekeringen € 2.500 beschikbaar gesteld voor de DUOfiets. “Een prachtig maatschappelijk initiatief, daar werken wij graag aan mee!” aldus Bart van de Sterren. “Het is fijn te weten dat verzekeraars ook juist deze kleine maatschappelijke doelen ondersteunen en daarmee ook midden in de samenleving staan, samen met hun lokale partners zoals Van de Mortel” vervolgt Jan-Willem Bruijsten, voorzitter van Dorpsraad Oostrum. Naast deze donatie hebben we er ook een fietsvrijwilliger bij. Thijs van de Mortel stapt straks zelf ook regelmatig op de fiets om er op uit te gaan met mensen die dit niet (meer) zelfstandig kunnen.

Op de foto van links naar rechts: Jan-Willem Bruijsten, Bert Linskens, Thijs van de Mortel, Bart van der Sterren (Van de Mortel) en Jeroen Janssen (Nh1816 verzekeringen).

Van de bestuurstafel

Kennismaking met burgemeester Winants

Op donderdagavond 15 april kwam de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel kennismaken met Oostrum. In anderhalf uur heeft de Dorpsraad laten zien wat ons dorp allemaal te bieden heeft aan activiteiten, verenigingen en projecten. Hij was niet alleen onder de indruk, hij liet ook duidelijk blijken dat hij Oostrum en omgeving al goed kende. Van de meeste lopende projecten was hij goed op de hoogte, en waar dat niet het geval was, zoals de Oostrumsche Heide, zou hij nagaan wat de stand van zaken was bij de gemeente. Natuurlijk hebben we ook de drie belangrijkste punten uitgelegd waar we ons zorgen over maken: de groeiende industrie rondom, het gebrek aan woningen en het aantal voorzieningen voor forensische en psychiatrische zorg. Tot slot hebben we hem uitgenodigd om straks onze nieuwe DUOfiets te komen inwijden met een fysiek rondje door Oostrum.


Minder kans op windpark bij Oostrum

De Peel en Maas meldde vorige week dat Stichting Landgoed Geijsteren geen windmolens wil op het eigen grondgebied. Daarmee wordt de kans flink kleiner dat er vier windmolens tussen Oostrum en Geijsteren komen te staan. De gemeente Venray praat wel verder met grondeigenaren in drie andere zoekgebieden. Op 29 juni komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad op basis van het verkennende onderzoek.


Lid kascommissie gezocht!

Tijdens de openbare vergadering hebben we wel de financiën besproken, maar geen nieuwe kascommissie benoemd. Wil je wel eens zien waar de Dorpsraad het geld aan besteedt, meld je dan aan. Je hoeft er geen speciale kennis voor te hebben, en het kost je maar een uurtje.


Afstudeeronderzoek diefstalpreventie in het buitengebied

Juul Brands en Anke Nabben onderzoeken diefstal in het buitengebied, bijvoorbeeld uit schuren, boerderijen of afgelegen huizen. Het gaat dan om zaken als gereedschap, tuinmachines of diesel. Hebt u dat meegemaakt, of hebt u een mening over oorzaken of oplossingen, neem dan contact op met Anke Nabben via het nummer van de politie (0900-8844), of rechtstreeks via anke.nabben@politie.nl.

Verkenningsteam Windpark Venray beantwoordt vragen

De afgelopen maanden heeft het verkenningsteam ‘Windpark Venray’ vele vragen ontvangen; via de digitale informatieavonden, via de enquête, via brieven, mails, WhatsApp en in persoonlijke gesprekken. De vragen waren divers, sommige gingen over de visie van de gemeente Venray omtrent duurzaamheid, andere over het proces. Het team wil allereerst iedereen bedanken voor het delen van zijn of haar vragen, zorgen en opmerkingen. Het verschaft inzicht in wat er speelt en leeft.

Memo met vragen en antwoorden

Het verkenningsteam heeft de vragen beantwoord in een memo van 29 pagina’s. Het is bedoeld voor omwonenden, grondeigenaren, dorpsraden en gemeenteraadsleden. Het stuk is verdeeld in twee delen. Deel een bevat vooral antwoorden op vragen over duurzaamheid en het beleid van de gemeente. Deel twee bevat antwoorden op vragen over het proces. Zie windparkvenray.nl/memo-vraag-en-antwoord-verkenning.

FAQ

Naast dit memo staan er nog antwoorden op veelgestelde vragen op de site. Die zijn onderverdeeld in vragen die relevant zijn voor direct omwonenden en grondeigenaren, maar ook over de locaties, over de voor- en nadelen en de opbrengsten. Zie windparkvenray.nl/faq en windparkvenray.nl/vragen-informatieavond.

Vul alsnog de enquête in!

Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aan-huis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft helaas maar 40 reacties opgeleverd, maar sindsdien is de belangstelling voor het onderwerp in Oostrum gegroeid. Vul daarom nu de enquête alsnog in, en geef uw mening! Alle reacties worden meegenomen. Zie windparkvenray.nl/enquete.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!