Nieuws

Welkomstpakket voor nieuwe dorpsgenoten

De dorpsraad wil al langer nieuwe dorpsgenoten persoonlijk welkom heten. We zijn aan het proberen om de adressen daarvoor te krijgen via de gemeente, maar privacyregels en legeskosten maken dat lastig.

Nieuwe buren?

Om het niet langer uit te stellen doen we alvast een beroep op onze inwoners: heb je nieuwe buren, laat het ons weten! Een naam is niet nodig, het adres is voldoende. Wij geven er dan een ‘welkomstpakket’ af en heten hen hartelijk welkom in ons dorp.

Stel je organisatie kort voor in de dorpsgids

In het welkomstpakket zit een dorpsgidsje. Dat wordt een compacte brochure met de belangrijkste informatie. Alle Oostrumse verenigingen, organisaties en ondernemers kunnen zich daarin gratis voorstellen aan de nieuwe dorpsgenoten.

Zit je in het bestuur van een vereniging? Stuur dan een logo of foto met een korte tekst (maximaal 50 woorden) waarin je uitlegt wat de doelstellingen en activiteiten zijn. We willen de contactinformatie niet steeds hoeven wijzigen, daarom zullen we in de brochure alleen een (stabiel) telefoonnummer en een website (of emailadres) zetten.

Ben je ondernemer? Dan kun je ook een logo of foto met een korte tekst (maximaal 50 woorden) aanleveren, maar we raden je aan om een bon met een kennismakingsaanbieding te plaatsen. Dat vergroot de kans dat men langskomt. Bijvoorbeeld gratis koffie met vlaai, of korting op een uurtje bowlen.

Stel je organisatie uitgebreid online voor

Voor uitgebreide en actuele informatie komt er een welkomstgedeelte op de website van de dorpsraad. Daar krijgt elke vereniging een pagina waarop ze kunnen vertellen waarom het leuk is om lid te worden, en ondernemers waarom hun zaak bezocht moet worden. Natuurlijk houden we daar de complete en actuele contactinformatie bij, inclusief een link naar de eigen website.

Doe een aardigheidje in het welkomstpakket

Verder krijgen onze nieuwe inwoners een kennismakingsabonnement op het OW!, en kunnen ondernemers een aardigheidje in het pakket doen, bijvoorbeeld een potje Oostrumse jam of een pijpje Lull’s bier. Neem contact op voor meer informatie, zodat we de bijdragen op elkaar kunnen afstemmen.

Stuur NU de bijdragen en reacties, zodat we snel aan de slag kunnen. We hopen eind van het jaar een eerste rondje door het dorp te maken.

F-35 maakt op 17 oktober belevingsvluchten bij voormalige vliegbasis De Peel

Op 17 oktober voert een F-35 van de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Hierdoor krijgen omwonenden een indicatie van het geluid van de vliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving. Er wordt niet daadwerkelijk gestart en geland op het vliegveld omdat dat nog niet mogelijk is. De vliegroutes zullen wel zoveel als mogelijk overeenkomen met de routes zoals die na de voorgenomen heropening van het vliegveld worden gevlogen.

Voor een heropening is een nieuw luchthavenbesluit noodzakelijk. Daarvoor is veel overleg nodig tussen Defensie, regionale en lokale overheden, omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn in 2019 en in januari dit jaar verschillende informatieavonden geweest over het voornemen tot heropening van de vliegbasis. Uit dit contact is gebleken dat de wens leeft om, net zoals bij de komst van de F-35 naar vliegbases Leeuwarden en Volkel, door belevingsvluchten het geluid van het toestel te ervaren.

Belevingsvluchten

Op 17 oktober, en mogelijk 18 oktober als reservedag, gaat een F-35 aankomst- en vertrekroutes vliegen. Deze routes zijn in overleg met Defensie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) tot stand gekomen en bootsen zo goed als mogelijk de toekomstige vliegpatronen na. De huidige start- en landingsbaan is verouderd en niet geschikt om veilig op te kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt wel laag over de baan, maar van een daadwerkelijke start- en landing is geen sprake. Daarnaast is het geluid dat het toestel maakt ook afhankelijk van het gewicht en zal er ook een verschil zijn tussen “landen” met een volle tank en daadwerkelijk landen na een trainingsmissie met een lege tank. De locatie, richting en vlieghoogte van het toestel boven de omliggende woonkernen zullen wel representatief zijn. Om de beleving zo realistisch mogelijk te laten zijn, worden omwonenden nadrukkelijk geadviseerd om de vluchten te beleven vanuit hun reguliere woon- en/of werkomgeving en niet naar de vliegbasis te komen.

Metingen en onderzoek

Op verzoek van de omliggende gemeenten voert het NLR ook geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De locaties van de meetpunten zijn in afstemming met omliggende gemeenten bepaald. Voor Venray komen er waarschijnlijk vaste bemande meetpunten in Merselo (nabij nieuwe lagere school) en in de wijk Brabander. Misschien worden er nog meetpunten in andere plaatsen ingericht. NLR maakt de resultaten openbaar. Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek uit. Dit onafhankelijke onderzoek vindt plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Informatieavond

Op 6 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt een informatiebijeenkomst over deze belevingsvluchten plaats in het gemeentehuis van Venray. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond is ook te volgen met een livestream op internet.

Heropening De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld.

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen. Defensie wil elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer laten opstijgen en 1.800 keer laten landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.

Met de heropening van De Peel wil Defensie de huidige vergunde geluidsruimte behouden, maar niet uitbreiden. Tijdens zijn recente bezoek aan De Peel, op vrijdag 16 september 2022, heeft staatssecretaris Van der Maat onderstreept dat Defensie nu als eerste stap een stikstofberekening laat maken, voor een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Daarna volgen andere onderzoeken ter voorbereiding van een luchthavenbesluit, waaronder de Milieueffectrapportage. Tijdens het bezoek zijn goede afspraken gemaakt over nauw overleg tussen de omliggende gemeenten, de twee provincies en het rijk over de voorbereiding van het luchthavenbesluit.

Meer informatie over de voorgenomen heropening is te vinden op:
www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/
www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/heropening-de-peel
www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel/.

Openbare vergadering en themabijeenkomst digitale fraude, donderdag 20 oktober 20:00

Hierbij nodigen wij alle Oostrummers uit voor een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, om iedereen bij te praten over de stand van zaken. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur in D’n Oesterham.

Themabijeenkomst digitale fraude

Aansluitend op de openbare vergadering houden we een themabijeenkomst over digitale fraude. Momenteel loopt er namelijk een landelijke campagne over digitale veiligheid. Daarom heeft de gemeente Venray aan Har Timmermans gevraagd om hierover voorlichting te ontwikkelen. Hij is sinds 2007 nauw betrokken bij voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot inbraakpreventie, babbeltrucs en digitale criminaliteit.

Deze interactieve voorlichtingsactiviteit is opgezet in overleg met het cybercrimeteam van de politie. Jaarlijks worden er honderden mensen opgelicht. Har laat zien hoe criminelen op geloofwaardige en verschillende manieren misbruik maken van het vertrouwen van mensen. Ze gebruiken trucs via telefoon, laptop of PC om persoonlijke gegevens te achterhalen en daar misbruik van te maken. Buiten de grote emotionele schade loopt de financiële schade vaak in de duizenden euro’s.

Har vertelt hoe inwoners alert kunnen zijn op mensen die proberen op te lichten. Ook geeft hij aan wat te doen als een inwoner, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch slachtoffer wordt van oplichtingspraktijken. De opzet van de activiteit is zodanig dat de aanwezigen situaties leren herkennen en weten wat zij kunnen doen als er verdachte zaken aangetroffen worden op de telefoon, laptop of computer. Ook is er voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen.

Programma:

 • 19:45 Inloop met koffie
 • 20:00 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vergadering 17 maart 2022
  4. Bestuurswisselingen
  5. Redactie OW!
  6. Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
 • 20:45 Pauze
 • 21:00 Voorlichtingsactiviteit over digitale fraude door Har Timmermans.
  Daarna is er gelegenheid tot vragen.
 • 22:15 Sluiting

Evenementenhal Oostrum Venray

Van de bestuurstafel: september 2022

Het COA wil de noodopvang van asielzoekers verlengen

Op 12 september heeft het COA de gemeente gevraagd of het mogelijk is om de opvang van asielzoekers te verlengen. Het liefst zouden ze dat in de Evenementenhal blijven doen, al hangt dat ook af van de verhuurder. De gemeente heeft de dorpsraad naar onze mening gevraagd.

De dorpsraad heeft de indruk dat de opvang vanuit het perspectief van Oostrum soepel verloopt. We hebben geen signalen gekregen van misstanden en er zijn weinig incidenten. Daarom denken we dat verlenging, bijvoorbeeld met nog eens een half jaar, geen probleem moet zijn. Wel vinden we het belangrijk dat er tijdens de koude wintermaanden voldoende mogelijkheden zijn voor ontspanning binnen, als uitbreiding van de fitness- en tafeltennisfaciliteiten die er al zijn. Verder is betere buitenverlichting praktisch, zodat er bij goed weer ’s avonds ook daar kan worden gesport.

Als er een andere locatie zou moeten worden gevonden dan vindt de dorpsraad Paschalis daarvoor niet geschikt. Op 20 september buigt de gemeenteraad zich over de vraag van het COA. Op 29 september komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Actuele informatie staat op deze pagina:
www.venray.nl/tijdelijke-noodopvang-asielzoekers.


Hebt u nieuwe buren?

De dorpsraad wil al langer nieuwe dorpsgenoten persoonlijk welkom heten. We zijn aan het proberen om de adressen daarvoor te krijgen via de gemeente, maar privacyregels en legeskosten maken dat lastig. Om het niet langer uit te stellen doen we alvast een beroep op onze inwoners: hebt u nieuwe buren, laat het ons weten! Een naam is niet nodig, het adres is voldoende.

Wij geven er dan een ‘welkomstpakket’ af, met onder andere een dorpsgidsje. Verenigingen kunnen zich daarin voorstellen en ondernemers kunnen er bonnen met kennismakingsaanbiedingen in plaatsen. Verder krijgen onze nieuwe inwoners een kennismakingsabonnement op het OW!, en kunnen ondernemers een aardigheidje in het pakket doen, bijvoorbeeld een potje Oostrumse jam. Voor uitgebreide en actuele informatie komt er een welkomstgedeelte op de website van de dorpsraad. Daar kunnen verenigingen vertellen waarom het leuk is om lid te worden, en ondernemers waarom hun zaak bezocht moet worden. We moeten dat allemaal nog maken en regelen, maar suggesties en bijdragen zijn nu al welkom. We hopen eind van het jaar een eerste rondje door het dorp te maken.


Deze keer geen kerstboom op het dorpsplein??!!

Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een mooie kerstboom op het dorpsplein zetten, maar tot nu toe hebben we er geen kunnen vinden. Wie heeft er een geschikte boom in de aanbieding? Misschien heb je een boom die toch binnenkort moet worden gerooid, of wil je een boom afstaan? Weet je anders iemand die we dat zouden kunnen vragen?

De dorpsraad regelt het omzagen en verplaatsen, natuurlijk in overleg. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Leo Lenssen, 06-20151241 / leo@dorpsraadoostrum.nl. Bij voorbaat dank!


Themavergadering digitale fraude donderdag 20 oktober

Volgende maand organiseren we weer een themavergadering. Deze keer is dat voorlichting over digitale fraude, met voorbeelden uit de praktijk. Meer informatie volgt, maar houd de avond vast vrij!

Even voorstellen: Marja Scheunhage

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Een paar weken geleden heeft het OW! een nieuwe redactie gekregen. Daarom deze keer: Marja Scheunhage.

Marja is geboren in Amsterdam, en heeft in de loop der jaren in verschillende provincies gewoond. Vanwege een ‘Aostrumse jongen’ is ze uiteindelijk in Venray terechtgekomen, vertelt ze. “In 2006 werd de nieuwe wijk bij de Ghunenbeek gebouwd. Daar hebben we een huis gekocht aan de Eijckenhof. Zestien jaar later wonen we er nog steeds: mijn man Frank (van de Venne) en onze dochter van 13, Meike.”

Ze werkt als veiligheidskundige bij Essity Operations in Gennep. “Het is een wereldwijd bedrijf dat producten maakt zoals Tork, Tempo, Libresse, Leukoplast en Edet toiletpapier. In Gennep maken we Tena incontinentiemateriaal. Tot zover de reclame!” lacht ze. “Ik probeer ervoor te zorgen dat de fabriek zo is ingericht dat de personen die daar werken net zo gezond naar huis gaan als ze gekomen zijn.” Haar hobby’s zijn wandelen, sporten, lezen en reizen. Alhoewel dat laatste wat minder is geworden sinds ze een dochter hebben.

Waarom wilde ze de redactie van het OW! (mede) overnemen? “Van huis uit ben ik gewend om vrijwilligerswerk te doen. Op mijn twaalfde had ik al mijn eerste vrijwilligersbaantje! Hiervoor heb ik al in de Medezeggenschapsraad van basisschool De Meulebeek gezeten. Ook ben ik vrijwilliger geweest bij museum de Kantfabriek in Horst. Ik was al een tijdje op zoek naar iets waarmee ik me nuttig kon maken in Oostrum. Op een feestje van beiderzijdse kennissen heeft Derk Ederveen me gevraagd of ik interesse had om het redacteurschap van het OW! over te nemen. Niet veel later meldde Albert Kleine zich ook bij Derk, en zo is het duo-redacteurschap geboren. Dat wil zeggen, Albert is de redacteur en ik val voor hem in als hij niet beschikbaar is.”

Wat vindt ze belangrijk voor een dorpsblad? “Het moet laten zien wat er allemaal speelt in het dorp. Nieuwe ontwikkelingen natuurlijk, en informatie van verenigingen. Maar ook de persoonlijke stukjes zoals het vriendenboekje of de rubriek over ex-Oostrummers maken het wat mij betreft een blad dat je niet alleen pakt om op te zoeken wanneer het oud papier kan worden ingeleverd. Ik hoop eraan bij te dragen dat het OW! kan blijven verschijnen, dat we een blad maken waar mensen even een kwartiertje voor gaan zitten. Daarom zijn de bijdragen van de werkgroep zo belangrijk.”

Wat zou ze graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist ze nog? “Oostrum is een aantrekkelijk dorp om te wonen. Er is genoeg te beleven en de omgeving is prachtig. Wat mij betreft moet het niet te groot worden, maar het zou fijn zijn als er wat doorstroming zou zijn in de woningmarkt. Dan kan zowel oud als jong in Oostrum (blijven) wonen. Hopelijk draagt het komende nieuwbouwproject daar aan bij.”

Kermis Oostrum: 10 tot 13 september 2022

Van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 september is het weer kermis in Oostrum! De officiële openingstijden zijn als volgt:

 • zaterdag 10: 15.00 uur
 • zondag 11: 14.00 uur
 • maandag 12: 15.00 uur
 • dinsdag 13: 15.00 uur

Het Allemans heeft natuurlijk ook weer een mooi programma samengesteld, dat begint al op vrijdag:

 • vrijdag 19:00: Rutger van Barneveld, Jan Biggel en DJ Pineapple
 • zaterdag 19:00: Jeopardy Band
 • zondag 12:00: kermis met het gezin, 19:00: Balloon
 • maandag 12:00: kermistoepen
 • dinsdag 12:00: after toepen

Iedereen hele fijne dagen gewenst, maak er een gezellig feest van!

Demonstratie rolstoeldansen

De gemeente Venray laat ons weten dat er op maandagavond 3 oktober een demonstratie rolstoeldansen wordt gegeven onder leiding van Els Kusters van Roll for fun. Naast het rolstoeldansen zal er ook uitgelegd worden wat er mogelijk is met rollator- en zitdansen. Dus of je nu een rolstoel, scootmobiel of een rollator hebt: het maakt niks uit, iedereen is welkom!

Roll for fun is een enthousiaste groep van ongeveer 20 dansers, opgericht in 2005 en onderdeel van de Stichting BES. Ze dansen zowel combi- als duodansen in verschillende stijlen, waaronder ballroom, latijns-amerikaans, oud-hollands en show. Tijdens de demonstratie laten zij mensen actief meedoen en genieten van bewegen op muziek, zodat zij ervaren wat ze allemaal kunnen.

De locatie is Wijkcentrum ’t Stekske, Kruidenlaan 161, 5803 BV Venray. Aanvang 19:15 uur, demonstratie van 19:30 tot 21:30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar wel graag vooraf aanmelden. Stuur een mailtje naar prettigoudworden@landweert.nl, of bel Danielle van Bommel op 06-82006531. Meer informatie op www.rollforfun.nl.

Even voorstellen: Albert Kleine

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Een paar weken geleden heeft het OW! een nieuwe redacteur gekregen. Daarom deze keer: Albert Kleine.

Albert is 67 jaar oud. Hij werd geboren in Gennep en is via een aantal omzwervingen veertien jaar geleden in Oostrum neergestreken. Wat heeft hij voor werk gedaan? “Ik ben mijn werkende leven als beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht begonnen. In de jaren na mijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School in Weert werkte ik op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Ik zag vele collega’s om mij heen vertrekken naar de burgermaatschappij, die daar een baan zochten in de informatietechnologie. Ik had zelf toen ook al snel door dat beroepsmilitair voor mij niet de juiste keuze was. Daarom heb ik de actieve dienst verlaten om ook de wereld van computers in te duiken. Ik ben terechtgekomen in de opleidingen van kantoorautomatiseringssoftware. Ik heb mijn werkende leven afgesloten als coach/begeleider van mensen die in hun werk kennis te kort kwamen om goed te kunnen functioneren.”

Wat heeft hij sindsdien gedaan? “De afgelopen tien jaar heb ik als vrijwilliger bij Zooparc Overloon rondleidingen verzorgd. Met de kennis die ik daar heb opgedaan geef ik ook af en toe lezingen, over verschillende onderwerpen met betrekking tot dieren. Ook ben ik al meer dan 15 jaar vrijwilliger bij de Zorggroep Noord-Limburg, daar ga ik regelmatig een praatje maken met bewoners. Ook ben ik daar degene die bij diverse gelegenheden de fotoreportages verzorgt.”

Welke hobby’s heeft hij? “Mijn belangrijkste hobby is uiteraard mijn computer. Daarnaast ben ik graag bezig met fotografie, en dan vooral macrofotografie. Samen met mijn vrouw Anny doe ik aan geocaching. Je gebruikt dan een gps-ontvanger of je telefoon met gps om ergens een zogenoemde cache (verstopplaats) te vinden. Over geocaching verschijnt binnenkort een uitleg in het OW!.”

Over het OW! gesproken, waarom wilde hij de redactie (mede) overnemen? “Ondanks dat ik niet meer hoef te werken, ben ik nog dagelijks met computers bezig in de hobbysfeer. Vaak moet ik dan bedenken wat ik eens zal gaan maken. Dus de redactie van het OW! past daar precies in. Ik had de oproep al een paar keer gezien. Na een aantal oproepen in het OW heb ik maar eens gebeld en is het balletje gaan rollen. Ik vind het leuk om mensen te informeren en de inwoners op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in hun dorp.” Zijn er nog andere dingen die hij doet voor het dorp? “Sinds een aantal jaren ben ik een van de beheerders van de buurtpreventie-WhatsApp.”

Wat zou hij graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist hij nog? “Het lijkt mij een goede zaak als nieuwe bewoners geïnformeerd worden over alles wat ons dorp aan activiteiten, verenigingen en faciliteiten te bieden heeft. Dit zou kunnen door een speciale editie van het OW!, aangeboden door een welkomstcommissie.”

Afsluiting Witte Vennenweg

Een deel van de Witte Vennenweg wordt in de periode van 11 september tot en met 11 november afgesloten. Dat is nodig omdat de Gasunie werkzaamheden moet uitvoeren.

Bedrijven zoals Aviko-Rixona en RIT Bandenservice blijven bereikbaar.

Vanuit de Deurneseweg en de Wanssumseweg loopt de omleidingsroute via de Nobelstraat, de Newtonstraat en de Oirloseweg. Vanuit Oirlo wordt de omgekeerde route gevolgd.

Aanwonenden krijgen binnenkort rechtstreeks meer informatie van de Gasunie.

Even voorstellen: Kees Spitters

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Kees Spitters.

Kees is 66 jaar, en al ruim veertig jaar getrouwd met Corrie van Dijck. Ze hebben twee zoons, Roel en Tom. Wat doet hij in het dagelijks leven? “Sinds 1976 werk ik in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Ik heb in Venray de opleiding tot B-verpleegkundige gedaan en de eerste jaren vooral in de uitvoerende zorg op afdelingen gewerkt. Via deeltijdstudies en wisseling van organisatie ben ik in diverse managementfuncties terechtgekomen. Dat heb ik tot 2020 gedaan en ben toen gedeeltelijk met pensioen gegaan. Sinds 2019 tot het eind van dit jaar werk ik nog voor 16 uur per week voor brancheorganisatie ‘De Nederlandse ggz’ als beleidsadviseur op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Voor mijn werk heb ik in de afgelopen jaren verschillende landelijke bestuursfuncties gehad, onder andere op het gebied van E-health en E-learning.”

Welke hobby’s heeft hij? “Naast het werk ben ik met name actief geweest in de basketbalwereld. In eerste instantie vooral bij Jumpers ’76 hier in Venray, als recreatieve speler, scheidsrechter en verschillende bestuursfuncties. Daarna ben ik ook bestuurlijk actief geweest op regionaal en landelijk niveau. Van 2012 tot 2020 was ik lid van het bestuur van de Nederlandse Basketbal Bond. Ander hobby’s zijn tuinieren, zeker sinds we in Oostrum wonen, koken, sport kijken en fietsen.”

Waarom wilde hij nu lid worden van de dorpsraad? “Via twee kanten, al wisten ze dit wel van elkaar, kreeg ik de vraag of ik interesse had om lid te worden van de dorpsraad. In mijn werkzame leven was ik met name actief buiten Venray/Oostrum. Dat gold ook voor vrijwilligerswerk. Nu er meer vrije tijd is wil ik het maatschappelijk actief zijn vooral dichter bij huis zoeken, en dan is het lidmaatschap van de dorpsraad een mooie kans om dit in te vullen.”

Waar wil hij zich bij de dorpsraad vooral mee bezig gaan houden? Is er iets dat hij wil bereiken? “Oostrum is om vele redenen een aantrekkelijk dorp om in te wonen. Als we dit willen behouden dan is het belangrijk dat er goede woningen beschikbaar zijn en blijven, en ook voor verschillende doelgroepen. Dit punt staat erg onder druk doordat er de laatste jaren amper woningen zijn gebouwd. Gelukkig zijn er de nodige initiatieven en mooie plannen. Dit is een onderwerp dat ik graag vanuit de dorpsraad wil volgen, stimuleren en waar nodig signalen vanuit bewoners wil inbrengen.”

Wat zou hij graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist hij nog? “Iets wat me al jaren geleden opviel was de onveilige fietsroute vanuit Oostrum naar de sportvelden, de Witte Vennen en naar fietsroutes. Een tunneltje zou hier een goede oplossing zijn lijkt mij. Hoewel dat een lastige opgave is, vooral financieel, moet het toch mogelijk zijn dat er een veilige oplossing komt voordat er echt ongelukken gebeuren. Een ander punt is dat er verschillende moestuinen in Oostrum zijn. Het zou mooi zijn om iets van een gezamenlijk complex te ontwikkelen met wat voorzieningen. Of misschien kan er in Oostrum een initiatief van de Herenboeren opgestart worden, waarbij mensen gedeeld eigenaar zijn van een boerderij.”