Nieuws

3e Nieuwsbrief Oostverbinding Venray

Dit is de derde nieuwsbrief Oostverbinding Venray. Zoals u inmiddels gewend bent, informeren we met deze brief aanwonenden en andere (direct) betrokkenen over de voortgang van het project Oostverbinding Venray. De afgelopen maanden zijn weer de nodige stappen gezet. Een overzicht…


Keukentafelgesprekken afgerond

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden, hebben we op sommige delen van het traject grond van aanwonenden nodig om het ontwerp te kunnen inpassen. Daarover moesten we natuurlijk met elkaar in gesprek. De afgelopen maanden zijn we met betreffende bewoners om de keukentafel gaan zitten en zijn er goede, constructieve gesprekken gevoerd. De bewoners/eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. In een aantal gevallen was een tweede gesprek nodig om alles goed te kunnen bespreken. Input van de gesprekken heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp.


Inloopavonden

Begin vorige week zijn tijdens een aantal drukbezochte inloopavonden de schetsontwerpen gedeeld. In plaats van een plenaire aanpak, zijn we in kleinere groepjes uiteen gegaan om de ontwerpen te bespreken en vragen te beantwoorden. Vanuit de gemeente waren mensen van verschillende disciplines aanwezig, zoals verkeer, groen en civiel. Dus veel vragen konden meteen beantwoord worden.
We hebben positieve reacties ontvangen, maar ook kwam het verzoek om nog eens goed naar sommige punten in het ontwerp te kijken. Punten die daarbij o.a. genoemd zijn: parkeren voor bewoners en parkeren bij het Medisch Centrum Antoniusveld, het oprijden van de Stationsweg, de afwatering en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Alle input nemen wij mee om het schetsontwerp de komende maanden uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

We hebben positieve reacties ontvangen op het schetsontwerp, maar ook kritische opmerkingen waar we wat mee kunnen.


Niet-gesprongen explosieven

Zoals gebruikelijk bij dit soort grote projecten, moet het gebied ook onderzocht worden op niet-gesprongen explosieven die mogelijk in de grond zitten. Het betreft het terrein waar de verbindingsweg moet komen. Dat is het gedeelte waar de grond nog weinig of slechts ondiep bewerkt is na de Tweede Wereldoorlog. We hebben inmiddels een firma gecontracteerd die dit onderzoek voor ons gaat doen. Zij starten in het eerste kwartaal van 2020, waarbij ze ook buiten aan het werk te zien zullen zijn.


Notitie van reikwijdte en detailniveau

Een onderdeel van het bestemmingplan voor de Oostverbinding is een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Een eerste stap van zo’n MER is het opstellen van een ‘Notitie van reikwijdte en detailniveau’. Hierin wordt aangegeven wélke milieuaspecten worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid (detailniveau) ze worden opgenomen in de MER. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de effecten op het gebied van flora en fauna (stikstof), fijnstof, geluid, etc. Het college van B&W stelt deze notitie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 vast. Daarna kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen; dus aangeven of er bijvoorbeeld nog zaken ontbreken op het gebied van milieueffecten.

Een Notitie van reikwijdte en detailniveau heeft geen formele status en is dus nog geen inhoudelijk besluitstuk over hoe de weg eruit gaat zien en wat de effecten daarvan zijn. Daarom is er nu nog geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit kan pas in een later stadium, tijdens de bestemmingsplanfase. De MER maakt deel uit van het bestemmingsplan; beide documenten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.


Vragen

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij is bereikbaar via Oostverbinding@venray.nl of telefoonnummer (0478) 52 33 33.

UITNODIGING: THEMA-AVOND HERINRICHTING DORPSPLEIN

WANNEER: DINSDAG 10 DECEMBER 2019
LOCATIE: D’N OESTERHAM

AANVANG: 20.00 UUR

Graag nodigen wij u allemaal uit om mee te denken over de mogelijke herinrichting van het Dorpsplein. Het plein zoals het er nu ligt is toe aan wat verfraaing en zou ook deels een andere inrichting danwel bestemming kunnen krijgen.

Wij staan open voor alle suggesties en betrekken u graag in een creatieveavond die we in de vorm van een workshop gieten. We zullen een korte instructie geven over wat we verwachten van de werkgroepen en aan welke eisen het nieuwe plan moet voldoen.

Daarna gaan we met elkaar creatief aan de slag en kunnen we op grote prints van het plein aangeven wat we mooi vinden en hoe uw ideale invulling van het plein eruit zou kunnen zien. In de zaal lopen wat mensen rond met “groene vingers” die graag advies geven.

Bij deze nodigen wij u ook uit om thuis wat voorwerk te doen. Wellicht dat u op internet al wat voorbeelden kunt opzoeken qua inspiratie. Of enkele pleinen die u bezocht heeft en waarvan u denkt dat deze ook in Oostrum zouden kunnen passen qua indeling. Denk ook aan bepaalde planten/bomen welke u graag zou zien op het plein. Indien deze uitgeprint worden kunnen we hierdoor een soort van moodboard creeëren.

Nogmaals: wij luisteren graag naar u en nemen de wensen van u als inwoner graag mee in het nieuwe plan. Het plan zal daarna verder in detail uitgewerkt gaan worden en bij de Gemeente voorgedragen gaan worden.

Let op! Er is concreet nog geen budget vanuit de Gemeente maar we willen wel alvast een eerste stap zetten om het balletje aan het rollen te krijgen.

Eerste schetsen Oostverbinding Venray klaar

De gemeente Venray wil, parallel aan de oostkant van de A73, een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Dit hele pakket van maatregelen valt onder de noemer project Oostverbinding. De eerste schetsen hiervoor zijn nu klaar.

Na het besluit van de gemeenteraad is een adviesbureau aan de slag gegaan met het ontwerp. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld, met de kaders en uitgangspunten ten aanzien van verkeersveiligheid, doorstroming en beheer. Voorbeelden zijn het aanleggen van zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden om de fietsers maximaal te faciliteren. En het aanleggen van vier rotondes op de kruispunten met de Kruidenlaan, Klaproos, Stationsweg en Henri Dunantstraat voor een betere verkeersveiligheid. In het kader van het bevorderen van de doorstroming willen we onder andere zo min mogelijk particuliere inritten direct op de hoofdrijbaan aansluiten. Dat krijgt vorm door het realiseren van parallelwegen op grote delen.

Keukentafelgesprekken
Na de eerste versie van het schetsontwerp zijn met enkele eigenaren van percelen aan het tracé keukentafelgesprekken gehouden, om de gevolgen voor hen te bespreken. Op sommige punten is namelijk grondaankoop nodig om het ontwerp te realiseren. . Deze gesprekken zijn constructief en in goede dialoog verlopen. De bewoners / eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. Dit heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp. Onderzoeken naar milieueffecten zoals geluid en fijnstof zijn inmiddels opgestart en de resultaten daarvan worden in de loop van 2020 verwacht.

Inloopavond
Eind november wordt een inloopavond georganiseerd voor aanwonenden en stakeholders zoals wijk- en dorpsraden, om hen de gelegenheid te geven het schetsontwerp te bekijken en vragen te stellen. Dit kan leiden tot verdere verfijning of bijstelling van het ontwerp, wat vervolgens wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Geïnteresseerden kunnen via https://www.venray.nl/project-Oostverbinding de tekeningen downloaden en bekijken. Het stellen van vragen of doorgeven van tips kan via een e-mail naar gemeente@venray.nl of telefonisch door contact op te nemen met de projectleider van de gemeente, dhr. R. Hoeijmakers, via 0478-523 333.

Inloopbijeenkomst Klantcontact Glasweb

De meerderheid van de woningen in Oostrum zijn aangesloten op glasvezel. Inmiddels maakt ook de meerderheid gebruik van deze aansluiting.

Wij zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen, vragen, tips en tops.
Daarom organiseren wij woensdag 13 november van 18.30 – 20.00 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham een ‘inloopbijeenkomst klantcontact’ waar u binnen kunt lopen met uw vragen, ervaringen, tips en tops.

Keuzevrijheid
Vanaf 1 maart 2019 hebben wij het aanbod op ons netwerk uitgebreid met 5 nieuwe providers. Buiten PLINQ en TriNed heeft u nu ook de keuze uit de providers SNLR, Netrebel, Glasnet, Hollands Glas en Fiber. Op deze manier kunnen wij u nog meer keuzevrijheid aanbieden en ontvangt u via de glasvezel nog beter de diensten die bij uw wensen en behoeften passen. Al onze providers staan op onze website www.glaswebvenray.nu

Tijdens deze inloopbijeenkomst, op woensdag 13 november, zal van GlaswebVenray iemand aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Wij zien uw graag komen!

Met vriendelijke groet,
Glasweb-team Oostrum

UITNODIGING “Bewonersavond Station en Omgeving”

Wanneer? Dinsdag 19 november a.s. om 20.30 uur in “De Watermolen” Oostrum.

In opdracht van de gemeenteraad van  Venray is een projectteam gestart met het onderzoek om het station en de omgeving van het station te upgraden naar een niveau wat meer past bij de ambitie van de gemeente Venray.

Maar wat houdt dat in? Waar is behoefte aan?

Dat willen we graag samen met u onderzoeken.

Termen zoals groener, opener, duurzaamheid, veiligheid, transparanter zijn als eerste wensen en ideeën naar voren gekomen.

Direct omwonenden, belangstellende betrokken bewoners van Oostrum, u bent van harte welkom op de gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond op dinsdag 19 november a.s. vanaf 20.30 uur in De Watermolen, waarbij gelegenheid is om nog verder mee te denken.

Graag tot dan!!

UITNODIGING “Iets voor jou” PRIMEUR in Oostrum

SAVE THE DATE

Want dit is echt iets voor jou!

De wereld verandert in een rap tempo, maar elkaar helpen is van alle tijden.
En wat geeft een beter gevoel dan van betekenis zijn voor elkaar?

En het begint bij JOU!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wees welkom op de feestelijke lanceringsavond van een nieuw initiatief voor de gehele gemeente Venray van Match voor vrijwilligers en de gemeenschap Oostrum

In verband met het organiseren van hapjes en drankjes, zien we je aanmelding graag voor 23 oktober tegemoet.

31 OKTOBER 2019
vanaf 19.00 uur

in d’n Oesterham OOSTRUM

p.s. voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen naar mensen in je omgeving, deel het voort!

Openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum

Oostrum,   3 oktober 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2019  in D’n Oesterham. Aanvang: 20.00 uur.

Namens de dorpsraad
B.M.M. Künen, voorzitter

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Uitreiking Tientje voor het vriendje, Glasweb Venray.
 4. Geuroverlast Aviko: update inzake onderzoek van Bureau Blauw/RUD.
 5. Onderzoek upgraden station en omgeving: korte presentatie gemeente en oproep tot participatie.
 6. Beepower (uw duurzame energie coöperatie): informatie postcoderoos project in Oostrum.
 7. Notulen vergadering 14 mei 2019.
 8. Stand van zaken en mededelingen:
  1. Mobile home park Venray.
  1. Woningbouw Oostrum Oost.
  1. Werkgroep Oostrums weekblad.
  1. Oostverbinding Venray.
 9. Aankondiging thema-avond december: herinrichting dorpsplein.
 10. Rondvraag.

Heb je ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

Klik hier om de uitnodiging / agenda te downloaden (pdf bestand).

Heb jij een idee voor je buurt? Schrijf je in voor Kern met Pit!

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren.

Wil jij een speeltuin opknappen en herinrichten in je buurt, een buitenterras aanleggen bij het gemeenschapshuis, de vitaliteit van de mens stimuleren en behouden door een Vita-fiets aan te schaffen voor de bewoners van je dorp of een ontmoetingscentrum realiseren voor de ouderen in je dorp? Enzovoort…….

Kern met Pit helpt je hierbij. Lukt het binnen 1 jaar dan krijg je 1000 euro en het Kern met Pit-predicaat

Wil je ook deze uitdaging aan gaan?

Tot en met 31 oktober kun je je voor de editie 2020 inschrijven. Maak van jouw idee of droom werkelijkheid! Wil je meer weten ga dan naar www.kernmetpit.nl.