Informatie omtrent het corona virus

Naar aanleiding van een vraag vanuit een dorpsraad over verstrekken van informatie over het corona virus verwijst de gemeente Venray naar onderstaande websites en sociale media kanalen.
Vanuit de gemeente wordt algemene informatie gedeeld, vanwege de privacy van onze inwoners.

Voor de laatste informatie omtrent het coronavirus verwijst de gemeente naar de landelijke websites
RIVM https://www.rivm.nl/
en de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Ook op de website van de gemeente Venray https://www.venray.nl/informatie-coronavirus  is veel informatie te vinden, en via de gemeente Venray sociale media kanalen: Facebook, Instagram en Twitter.

Oostverbinding Venray NIEUWSBRIEF | MRT 2020

Na de laatste nieuwsbrief in december, is het hoog tijd voor een update over de Oostverbinding. Er is de afgelopen periode weer veel gebeurd. In deze vierde nieuwsbrief leest u daarover. Ook staat er voor de komende periode van alles op de planning. Op het moment van schrijven heeft de coronacrisis stevig om zich heen gegrepen. Of en wat voor gevolgen dit voor het project Oostverbinding heeft, is nu nog niet te voorzien. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Aan- en verkoop grond
Zoals we eerder schreven, zijn de keukentafelgesprekken afgerond. We hebben deze gesprekken gevoerd, omdat we op sommige stukken van het traject grond nodig hebben om de Oostverbinding aan te kunnen leggen. We zijn nu alle afspraken aan het uitwerken, zodat we kunnen overgaan tot aankoop van stukken grond. Daarvoor is in een aantal gevallen nog nader overleg nodig. Op een aantal plekken kunnen we juist grond die we niet nodig hebben, gaan verkopen of gaan we afspraken maken over stroken waarvan het eigendom verjaard is.

Voorlopig ontwerp
Met alle informatie die we hebben opgehaald tijdens de inloopavonden, zijn we samen met het adviesbureau aan de slag gegaan om het schetsontwerp verder te vervolmaken en zo te komen tot het voorlopig ontwerp (VO). We zien dat we veel tips en opmerkingen die we gekregen hebben tijdens de inloopavonden ook echt hebben kunnen verwerken.

Ook zijn we bezig het groenplan verder uit te werken. Dit wordt meegenomen in het VO. We omschrijven hierin nog niet precies welke soorten bomen en struiken er komen, maar wel waar er gras, een boom of beplanting komt.

Als het VO klaar is, wordt het ook in 3d uitgewerkt. Zo kunnen we beter presenteren hoe alles eruit gaat zien. Onderdeel hiervan is een simulatie van het verkeer. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verkeersstromen in de nieuwe situatie afgewikkeld worden. Met name willen we
laten zien hoe het verlaten van de parallelwegen of inritten van aanwonenden gaat verlopen.

We zien dat we veel tips en opmerkingen die we gekregen hebben tijdens de inloopavonden ook echt hebben kunnen verwerken.

Niet-gesprongen explosieven onderzoek
Begin dit jaar is het bureauonderzoek naar nietgesprongen explosieven op het terrein van de verbindingsweg afgerond. Conclusie uit dat onderzoek is dat er een kans bestaat op het aantreffen van klein kaliber munitie. Daarom wordt in de komende maanden ook daadwerkelijk buiten gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Dit gebeurt eerst met een grondradar, waarmee wordt bepaald of verder graafwerk nodig is.

Stand van zaken notitie van reikwijdte en detailniveau
We zijn gestart met opstellen van de notitie van reikwijdte en detailniveau (NRD). In de vorige nieuwsbrief nr. 3 legden we uit wat een NRD is (zie * aan het eind van deze brief). Daar schreven we ook dat B&W deze notitie in het eerste kwartaal zouden vaststellen. We hebben er wat meer tijd voor nodig om alles zorgvuldig uit te werken en gezien de situatie met het coronavirus. Als alles volgens planning verloopt, wordt de notitie in juni vastgesteld.

Meer informatie over de NRD ontvangt u tijdens een nog te plannen inloopavond, waar we ook het voorlopig ontwerp zullen presenteren.

Overige werkzaamheden
Daarnaast hebben we de afgelopen maanden onder andere het volgende gedaan: – Het tracé is digitaal ingemeten met behulp van een scanner. Dit is vooral gedaan om het ontwerp bij de rotonde en de tunnelbak op de Henri Dunantstraat verder te verfijnen. Digitaal inmeten is ook nodig voor de uitwerking van het bestek (beschrijving van exacte werkzaamheden voor de aannemer). – Er is onderzoek gedaan naar het veranderen van de afwatering in de tunnelbak op de Henri Dunantstraat. Door te kiezen voor een andere afwatering, kolken worden verplaatst naar de zijkant van de rijbaan, wordt de geluidsoverlast van de huidige situatie opgelost. Ook de afwatering van de nieuwe rotonde op de Henri Dunantstraat is hierbij betrokken. – We hebben gekeken naar de mogelijkheden om voetpaden in te passen aan de Henri Dunantstraat tussen de rotonde Brukske-Antoniusveld en het tankstation, waarbij zo min mogelijk aan de taluds wordt vergraven om zo bomen te kunnen sparen. Dit heeft geleid tot inpassing van een voetpad aan één zijde van de weg (zuidkant). – In week 12 wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd in de omgeving van de Kruidenlaan. Dit om te kijken hoe groot de parkeerdruk daar is, zodat we kunnen bepalen of extra parkeerplaatsen nodig zijn.

Planning
Tot slot willen we u nog een doorkijkje geven in onze planning op hoofdlijnen: – Juni 2020: inloopavonden presentatie VO en ter inzage NRD. – 4e kwartaal 2020: bestemmingsplan incl. plan-MER ter besluitvorming in college. Daarna inloopavond om stukken toe te lichten. Tevens maken we dan ook vertaalslag van voorlopig naar definitief ontwerp. – Eind 1e/begin 2e kwartaal 2021: bestemmingsplan en plan-MER ter besluitvorming naar de gemeenteraad. – Tweede helft 2021: start uitvoering.

Vragen
Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij is bereikbaar via Oostverbinding@venray.nl of telefoonnummer (0478) 52 33 33.

*) Uit nieuwsbrief nr. 3: Een onderdeel van het bestemmingplan voor de Oostverbinding is een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Een eerste stap van zo’n MER is het opstellen van een ‘Notitie van reikwijdte en detailniveau’ (NRD). Hierin wordt aangegeven wélke milieuaspecten worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid (detailniveau) ze worden opgenomen in de MER. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de effecten op het gebied van flora en fauna (stikstof), fijnstof, geluid, etc. Een Notitie van reikwijdte en detail heeft geen formele status en is dus nog geen inhoudelijk besluitstuk over hoe de weg eruit gaat zien en wat de effecten daarvan zijn. Daarom is er nu nog geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit kan pas in een later stadium, tijdens de bestemmingsplanfase. De MER maakt deel uit van het bestemmingsplan; beide documenten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.

Verlichting Oostrum Geijsteren

Zoals beloofd zou we u bijpraten over de situatie met de verlichting tussen Oostrum en Geijsteren.
Het is bij u bekend dat de verlichting op deze route niet optimaal functioneerde. De laatste maanden is de gemeente druk bezig geweest met het oplossen van de problemen. Helaas waren dit er meer dan gewenst.
Vorige week zijn 10 extra sensoren bijgeplaatst, met name op het gedeelte vanaf de kom Oostrum tot aan de Oostrumsche beek. Van dit gedeelte kwamen de meeste klachten.
Maandag zijn alle instellingen opnieuw gemaakt, het zou dus op dit moment goed moeten werken.

Een belangrijk gegeven is dat de sensors reageren op fietsers en voetgangers, soms ook op auto’s. Auto’s rijden over het algemeen te snel om gedetecteerd te worden.

Mochten klachten zijn over de verlichting, stuur gerust een PB (facebook dorpsraad) of e-mail aan de Dorpsraad.

UITNODIGING 2e bewonersavond “Station en omgeving”

Wanneer? Dinsdag 4 februari a.s. om 19:00 uur in “De Oesterham” Oostrum.

Inmiddels is gestart met de 2e fase van het project gestart.
In navolging van de eerste bewonersavond van 19 november jl. staat op 4 februari a.s. een tweede gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond gepland.
Op deze avond zal het (voorlopig) schetsontwerp “Station en omgeving” worden gepresenteerd, maar is er nog steeds gelegenheid om tijdens deze avond verder mee te denken op het moment dat de eerste ideeën vorm hebben gekregen.

Direct omwonenden, belangstellende bewoners van Oostrum en overige geïnteresseerden, u bent weer van harte welkom op deze bewonersavond op 4 februari a.s. in de Oesterham.

Graag tot dan!!

Gemeente Venray Aostrum D’n Oesterham ProRail Nederlandse Spoorwegen 112 Venray Dorpsraad Oirlo

3e Nieuwsbrief Oostverbinding Venray

Dit is de derde nieuwsbrief Oostverbinding Venray. Zoals u inmiddels gewend bent, informeren we met deze brief aanwonenden en andere (direct) betrokkenen over de voortgang van het project Oostverbinding Venray. De afgelopen maanden zijn weer de nodige stappen gezet. Een overzicht…


Keukentafelgesprekken afgerond

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden, hebben we op sommige delen van het traject grond van aanwonenden nodig om het ontwerp te kunnen inpassen. Daarover moesten we natuurlijk met elkaar in gesprek. De afgelopen maanden zijn we met betreffende bewoners om de keukentafel gaan zitten en zijn er goede, constructieve gesprekken gevoerd. De bewoners/eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. In een aantal gevallen was een tweede gesprek nodig om alles goed te kunnen bespreken. Input van de gesprekken heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp.


Inloopavonden

Begin vorige week zijn tijdens een aantal drukbezochte inloopavonden de schetsontwerpen gedeeld. In plaats van een plenaire aanpak, zijn we in kleinere groepjes uiteen gegaan om de ontwerpen te bespreken en vragen te beantwoorden. Vanuit de gemeente waren mensen van verschillende disciplines aanwezig, zoals verkeer, groen en civiel. Dus veel vragen konden meteen beantwoord worden.
We hebben positieve reacties ontvangen, maar ook kwam het verzoek om nog eens goed naar sommige punten in het ontwerp te kijken. Punten die daarbij o.a. genoemd zijn: parkeren voor bewoners en parkeren bij het Medisch Centrum Antoniusveld, het oprijden van de Stationsweg, de afwatering en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Alle input nemen wij mee om het schetsontwerp de komende maanden uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

We hebben positieve reacties ontvangen op het schetsontwerp, maar ook kritische opmerkingen waar we wat mee kunnen.


Niet-gesprongen explosieven

Zoals gebruikelijk bij dit soort grote projecten, moet het gebied ook onderzocht worden op niet-gesprongen explosieven die mogelijk in de grond zitten. Het betreft het terrein waar de verbindingsweg moet komen. Dat is het gedeelte waar de grond nog weinig of slechts ondiep bewerkt is na de Tweede Wereldoorlog. We hebben inmiddels een firma gecontracteerd die dit onderzoek voor ons gaat doen. Zij starten in het eerste kwartaal van 2020, waarbij ze ook buiten aan het werk te zien zullen zijn.


Notitie van reikwijdte en detailniveau

Een onderdeel van het bestemmingplan voor de Oostverbinding is een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Een eerste stap van zo’n MER is het opstellen van een ‘Notitie van reikwijdte en detailniveau’. Hierin wordt aangegeven wélke milieuaspecten worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid (detailniveau) ze worden opgenomen in de MER. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de effecten op het gebied van flora en fauna (stikstof), fijnstof, geluid, etc. Het college van B&W stelt deze notitie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 vast. Daarna kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen; dus aangeven of er bijvoorbeeld nog zaken ontbreken op het gebied van milieueffecten.

Een Notitie van reikwijdte en detailniveau heeft geen formele status en is dus nog geen inhoudelijk besluitstuk over hoe de weg eruit gaat zien en wat de effecten daarvan zijn. Daarom is er nu nog geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit kan pas in een later stadium, tijdens de bestemmingsplanfase. De MER maakt deel uit van het bestemmingsplan; beide documenten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.


Vragen

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij is bereikbaar via Oostverbinding@venray.nl of telefoonnummer (0478) 52 33 33.

UITNODIGING: THEMA-AVOND HERINRICHTING DORPSPLEIN

WANNEER: DINSDAG 10 DECEMBER 2019
LOCATIE: D’N OESTERHAM

AANVANG: 20.00 UUR

Graag nodigen wij u allemaal uit om mee te denken over de mogelijke herinrichting van het Dorpsplein. Het plein zoals het er nu ligt is toe aan wat verfraaing en zou ook deels een andere inrichting danwel bestemming kunnen krijgen.

Wij staan open voor alle suggesties en betrekken u graag in een creatieveavond die we in de vorm van een workshop gieten. We zullen een korte instructie geven over wat we verwachten van de werkgroepen en aan welke eisen het nieuwe plan moet voldoen.

Daarna gaan we met elkaar creatief aan de slag en kunnen we op grote prints van het plein aangeven wat we mooi vinden en hoe uw ideale invulling van het plein eruit zou kunnen zien. In de zaal lopen wat mensen rond met “groene vingers” die graag advies geven.

Bij deze nodigen wij u ook uit om thuis wat voorwerk te doen. Wellicht dat u op internet al wat voorbeelden kunt opzoeken qua inspiratie. Of enkele pleinen die u bezocht heeft en waarvan u denkt dat deze ook in Oostrum zouden kunnen passen qua indeling. Denk ook aan bepaalde planten/bomen welke u graag zou zien op het plein. Indien deze uitgeprint worden kunnen we hierdoor een soort van moodboard creeëren.

Nogmaals: wij luisteren graag naar u en nemen de wensen van u als inwoner graag mee in het nieuwe plan. Het plan zal daarna verder in detail uitgewerkt gaan worden en bij de Gemeente voorgedragen gaan worden.

Let op! Er is concreet nog geen budget vanuit de Gemeente maar we willen wel alvast een eerste stap zetten om het balletje aan het rollen te krijgen.

Eerste schetsen Oostverbinding Venray klaar

De gemeente Venray wil, parallel aan de oostkant van de A73, een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Dit hele pakket van maatregelen valt onder de noemer project Oostverbinding. De eerste schetsen hiervoor zijn nu klaar.

Na het besluit van de gemeenteraad is een adviesbureau aan de slag gegaan met het ontwerp. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld, met de kaders en uitgangspunten ten aanzien van verkeersveiligheid, doorstroming en beheer. Voorbeelden zijn het aanleggen van zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden om de fietsers maximaal te faciliteren. En het aanleggen van vier rotondes op de kruispunten met de Kruidenlaan, Klaproos, Stationsweg en Henri Dunantstraat voor een betere verkeersveiligheid. In het kader van het bevorderen van de doorstroming willen we onder andere zo min mogelijk particuliere inritten direct op de hoofdrijbaan aansluiten. Dat krijgt vorm door het realiseren van parallelwegen op grote delen.

Keukentafelgesprekken
Na de eerste versie van het schetsontwerp zijn met enkele eigenaren van percelen aan het tracé keukentafelgesprekken gehouden, om de gevolgen voor hen te bespreken. Op sommige punten is namelijk grondaankoop nodig om het ontwerp te realiseren. . Deze gesprekken zijn constructief en in goede dialoog verlopen. De bewoners / eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. Dit heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp. Onderzoeken naar milieueffecten zoals geluid en fijnstof zijn inmiddels opgestart en de resultaten daarvan worden in de loop van 2020 verwacht.

Inloopavond
Eind november wordt een inloopavond georganiseerd voor aanwonenden en stakeholders zoals wijk- en dorpsraden, om hen de gelegenheid te geven het schetsontwerp te bekijken en vragen te stellen. Dit kan leiden tot verdere verfijning of bijstelling van het ontwerp, wat vervolgens wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Geïnteresseerden kunnen via https://www.venray.nl/project-Oostverbinding de tekeningen downloaden en bekijken. Het stellen van vragen of doorgeven van tips kan via een e-mail naar gemeente@venray.nl of telefonisch door contact op te nemen met de projectleider van de gemeente, dhr. R. Hoeijmakers, via 0478-523 333.

Inloopbijeenkomst Klantcontact Glasweb

De meerderheid van de woningen in Oostrum zijn aangesloten op glasvezel. Inmiddels maakt ook de meerderheid gebruik van deze aansluiting.

Wij zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen, vragen, tips en tops.
Daarom organiseren wij woensdag 13 november van 18.30 – 20.00 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham een ‘inloopbijeenkomst klantcontact’ waar u binnen kunt lopen met uw vragen, ervaringen, tips en tops.

Keuzevrijheid
Vanaf 1 maart 2019 hebben wij het aanbod op ons netwerk uitgebreid met 5 nieuwe providers. Buiten PLINQ en TriNed heeft u nu ook de keuze uit de providers SNLR, Netrebel, Glasnet, Hollands Glas en Fiber. Op deze manier kunnen wij u nog meer keuzevrijheid aanbieden en ontvangt u via de glasvezel nog beter de diensten die bij uw wensen en behoeften passen. Al onze providers staan op onze website www.glaswebvenray.nu

Tijdens deze inloopbijeenkomst, op woensdag 13 november, zal van GlaswebVenray iemand aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Wij zien uw graag komen!

Met vriendelijke groet,
Glasweb-team Oostrum