SCAN zoekt voor gemeente naar aardwarmte in Oostrum

Aardwarmte is van groot belang voor de energietransitie in Nederland. Daarmee kunnen we straks een deel van onze huizen, kantoren en bedrijven verwarmen. SCAN kijkt via seismisch onderzoek waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte.

De eerste fase brengt de Nederlandse ondergrond in beeld. Er worden geluidsgolven tot zes kilometer diep de grond ingestuurd. De aardlagen kaatsen de golven terug, waarna microfoons de signalen aan het aardoppervlak opvangen. De reistijd van de geluidsgolven levert een schat aan gegevens op van de ondergrond. Het geeft een goed beeld van de aanwezigheid, de continuïteit, diepte en dikte van interessante reservoirs voor de winning van aardwarmte.

Er zijn eerder al twee lijnen door Venray onderzocht. Deze laatste lijn loopt langs Ysselsteyn, Heide, Venray kern, Oostrum en Blitterswijck. Grondeigenaren worden rechtstreeks door de aannemer benaderd. Uitvoering staat gepland tot 2 februari (onder voorbehoud). Neem voor meer informatie contact op met Hanny van Dinther, senior beleidsmedewerker milieu (hanny.van.dinther@venray.nl), of kijk op scanaardwarmte.nl.

Online informatieavonden over heropening De Peel

Op woensdag 19 en maandag 24 januari houdt Defensie twee online sessies over de heropening van luchthaven De Peel. Het gaat om een introductie op de reactienota en ingediende zienswijzen tot de voorgenomen reactivering van het vliegveld waar twaalf F35-jachtvliegtuigen een plek moeten krijgen.

Defensie wil in de toekomst weer gaan vliegen met gevechtsvliegtuigen vanaf de Brabantse vliegbasis De Peel. Op dit moment kan dat niet omdat De Peel een ‘slapende basis’ is. In 2019 is Defensie begonnen met de procedure voor een luchthavenbesluit voor De Peel, met als doel het veld te reactiveren als vliegbasis. Heropening zal echter niet vóór 2024 plaatsvinden. Experts en medewerkers van Defensie geven in de twee bijeenkomsten toelichting op vier onderwerpen: nut, noodzaak en het proces van de voorgenomen heropening; geluid en F-35-operaties; milieueffectrapportage (MER) en natuur. De themaavonden zijn op woensdag 19 januari van 19.00 tot 21.30 uur en maandag 24 januari van 19.00 tot 21.30 uur. De inhoud van beide avonden is hetzelfde. Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan ongeveer 20 minuten voor het beantwoorden van vragen. Vragen kunnen al worden doorgegeven via e-mail informatiedepeel@mindef.nl. Aanmelden voor de online informatieavond is niet nodig. ( Bron: Peel en Maas Venray)

Meer informatie over deze online bijeenkomsten is te lezen op:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/online-bijeenkomsten-over-reactienota.

Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de beide avonden.

Reconstructie van wegen in Oostrum in 2023 en 2024

De gemeente Venray gaat de komende jaren een paar wegen reconstrueren in Oostrum. Het was de bedoeling om inwoners hierover tijdens een bijeenkomst te informeren, maar dat is nu niet mogelijk. Daarom krijgen aanwonenden een brief met het verzoek om mee te denken. Hieronder publiceren we de inhoud van die brief, zodat iedereen op de hoogte is. Het project is opgedeeld in vier fases.Fase 1: Geysterseweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de Van Broekhuizenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Ook is er niet overal een veilige plek voor voetgangers aanwezig. Dit is binnen de bebouwde kom wel gewenst. De riolering is deels aan vervanging toe en wordt onnodig belast door het regenwater van de weg wat hierop is aangesloten. De komingangen zijn niet ingericht op de wijze die in Venray gebruikelijk is. Er zijn verschillende (kleinschalige) woningbouwinitiatieven die om tijdige aanpassing van de wegen en riolering vragen. Achter de Van Broekhuizenstraat ligt een graslandperceel waarvan de gemeente gedeeltes wil verkopen aan de aanwonenden.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. Daarbij wordt minimaal aan één kant van de weg een trottoir aangelegd. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. De zijstraatjes Zuiderbergweg en Spralandweg krijgen tot aan de komingang een nieuw profiel en nieuwe komingangen. Het gedeelte waar drukriolering ligt wordt vervangen door een vrij verval riool wat is voorbereid op extra te bouwen woningen. Er wordt een extra rioolbuis aangelegd voor het laten infiltreren van het regenwater. Het graslandperceel achter de Van Broekhuizenstraat krijgt een natuurlijke parkachtige openbaar toegankelijke inrichting.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de eerste helft van 2023.Fase 2: Geysterseweg vanaf de Van Broekhuizenstraat tot aan de Mgr. Hanssenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een extra rioolbuis aangelegd voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2023.Fase 3: Randenrade tussen Vlasakker en Watermolenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Er is sprake van wortelopdruk en de moeraseiken staan op het riool, wat op termijn problemen gaat geven. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen. De moeraseiken worden gehandhaafd. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een nieuwe rioolbuis gelegd en een extra gescheiden riool¬buis voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2024.Fase 4: Vlasakker

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen en de schoolzone wordt ingepast. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een nieuwe rioolbuis gelegd en een extra gescheiden rioolbuis voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2024.Meedenken?
Misschien hebt u ideeën, suggesties, knelpunten of vragen. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over groen, parkeren, snelheid, uitstraling of vormgeving. De gemeente wil ze graag weten. U kunt ze tot 1 februari 2022 doorgeven via reconstructie-Geysterseweg-eo@venray.nl, of via een brief aan de gemeente Venray, t.a.v. Jan van Dijk, projectleider civiel en verkeer, Postbus 500, 5800 AM Venray.

Het vervolg
De komende maanden gaat de gemeente aan de slag om een schetsontwerp te maken voor alle fases. Daarin nemen zij zoveel als mogelijk de reacties mee die zijn ontvangen. Zodra er een schetsontwerp is krijgt iedereen opnieuw de kans om daarop te reageren.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Nog geen akkoord komst asielzoekers

In een extra ingelaste vergadering sprak het college van B&W vrijdag 24 december over de haalbaarheid van de komst van 500 asielzoekers voor de duur van vier maanden naar de gemeente Venray. Uit een eerste, globale analyse blijkt dat de evenementenhal geschikt gemaakt kan worden voor de bedoelde noodopvang.

Maar er gebeurt niets totdat het college een reactie van het ministerie heeft gekregen op de brief met vragen.

Veiligheid en gezondheid zijn de belangrijkste aandachtspunten. Het college wil overlast en andere problemen voorkomen, dus ook de begeleiding van de asielzoekers moet goed geregeld zijn. De locatie moet verder brandveilig zijn en er zijn verkeersmaatregelen nodig. Ook is aandacht voor hygiëne van belang, zeker in deze coronapandemie.

Meer informatie staat hier, op de website van de gemeente.

Nieuws van de dorpsraad

Kerstbomen inleveren tot en met 7 januari

Kerstbomen (zonder versierselen en potten!) kunnen van maandag 27 december tot en met vrijdag 7
januari worden ingeleverd op het dorpsplein, waar de hekken staan.

Na 7 januari worden de kerstbomen versnipperd, waarna ze in groene gft-containers gaan, of rechtstreeks naar het milieustation.

Bodemonderzoek op meerdere wegen

De komende weken worden er graaf- en boorwerkzaamheden uitgevoerd op meerdere wegen in Oostrum. Het gaat om de Geijsterseweg, de Vlasakker en de Randenrade.

Het bedrijf Econsultancy voert er bodemonderzoek uit in opdracht van de gemeente Venray. Het bedrijf HDB graaft proefsleuven om de aanwezigheid van kabels en leidingen in beeld te brengen.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Onderzoek heropening vliegbasis De Peel

Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, onderzoekt namens de Universiteit van Amsterdam wat omwonenden vinden van de heropening van vliegbasis De Peel. Uit eerder onderzoek bleek dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat, maar dat die zich ook het minst lijkt uit te spreken. Dit onderzoek probeert nu ook deze ‘silent majority’ (stille meerderheid) te bereiken, om te achterhalen waarom omwonenden zich wel of niet uitspreken. In gesprek blijven met de omgeving is immers belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Online enquête
We vragen daarom iedereen om de online enquête in te vullen, zodat alle omwonenden zich laten horen. Het achterhalen van ieders mening is essentieel om een goed onderbouwd advies te geven aan de Koninklijke Luchtmacht. Wie dat wil kan ook op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.
De link naar de enquête: tinyurl.com/enquetedepeel.

Gemeente Venray vraagt illegaal vuurwerk te melden

In aanloop naar de jaarwisseling zijn in de gemeente Venray in de afgelopen weken alweer harde knallen van illegaal zwaar vuurwerk te horen. Helaas zijn er ook al diverse vernielingen aangericht met vuurwerk. Zwaar vuurwerk inclusief knalvuurwerk is verboden. Verder wordt de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden. Dat heeft het kabinet vorige week bekendgemaakt.

Vuurwerkverbod: minder druk op de zorg
Net als vorig jaar is de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties.

Illegale opslag? Meld het!
De opslag van dit illegaal zwaar vuurwerk levert levensgevaarlijke situaties op. In veel gevallen hebben mensen de vuurwerkbommen gewoon in huis. Weet u wie zich bezig houdt met het afsteken van illegaal vuurwerk, waar illegaal vuurwerk ligt of wordt verhandeld? Meld het bij de politie (0900 8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van:
de politie
de rijksoverheid

Van de bestuurstafel: november 2021

Geen belangstelling voor inloopavond

Voorafgaand aan onze interne bestuursvergadering hebben we op 18 november de tweede inloopavond gehouden van 19:30 tot 20:00. Iedereen die iets te melden of te vragen had kon langskomen in De Watermolen.

Omdat een aantal bestuursleden in quarantaine zat hebben we op het laatste moment besloten om de bestuursvergadering online te houden. Daarom heeft Jan-Willem Bruijsten tussen half acht en acht voor De Watermolen gepost om eventuele bezoekers op te vangen.

Helaas is er niemand geweest. Misschien dat dit door de coronasituatie kwam, misschien dat er gewoon geen behoefte aan is. We bekijken of we nog een derde inloopavond houden, of dat we de proef stoppen.

Uit de vergadering zelf zijn er op dit moment geen punten waarover we iets kunnen melden. De nieuwe ontwikkelingen rond de Stationsweg en de N270 zijn uitgebreid aan bod gekomen in Peel en Maas (week 46, pagina 2). Daarin staat ook een verslag van de bijeenkomst over wonen (pagina 5).

Even voorstellen: Dave Groenen

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Deze maand: Dave Groenen.

Dave is geen lid van de dorpsraad, maar wel een onmisbare schakel tussen ons dorp en de gemeente. Wie is hij? “In 1974 ben ik geboren in Ewijk (bij Nijmegen) en woon daar sinds kort weer met mijn gezin. We hebben een kleine twintig jaar in Beuningen gewoond. We hebben twee jongens, Jip van 12 en Sam is 10 jaar. Om ons huisje-boompje-beestje compleet te maken hebben we twee jaar geleden onze hond Keet erbij genomen.”

Hoe ben je in Venray terechtgekomen? “In 2006 ben ik gestart bij NLW als voorman bij een groenploeg, dit is de reden dat ik in Venray ben komen werken en de gemeente heb leren kennen, want dat was toen onze belangrijkste klant. In 2008 was er een vacature bij de gemeente, en daarop heb ik gesolliciteerd. Van toezichthouder groen, via beheerder groen en beheerder openbare ruimte, ben ik sinds 2018 gebiedscoördinator. Ik heb bijna vier jaar Venray Oost mogen bedienen en heb onlangs met Martine Bruinink geruild als aanspreekpunt voor de dorpen. De reden is dat Martine een achtergrond heeft in het sociaal domein, dat meer in de wijken speelt, terwijl de ruimtelijke thema’s, mijn specialisatie, meer in de dorpen spelen. Ik vind het leuk werken in Venray, niet alleen een fijne club collega’s maar ook de inwoners liggen mij goed.”

Wat doet een gebiedscoördinator? “We hebben drie gebiedscoördinatoren in Venray, voor Venray West, Venray Oost en de dorpen. Naast Oostrum zal ik dus aanspreekpunt zijn voor alle dorpen van de gemeente. Het is de bedoeling dat je weet wat er speelt binnen een bepaald gebied op allerlei thema’s. Niet alleen waar mijn collega’s mee bezig zijn, maar ook welke wensen inwoners hebben en waar onze vaste partners aan werken, zoals de politie, woningbouw, en Synthese. Het zijn overigens collectieve thema’s, zoals de renovatie van een dorpsplein, de wens voor een dorpsondersteuner of het realiseren van een nieuw industrieterrein. Het leukst is het schakelen tussen diverse mensen en proberen een gezamenlijk gedragen resultaat te bewerkstelligen. Helaas lukt dat niet altijd.”

Wat zijn je hobby’s? “Ik vind het fijn om actief bezig te zijn met klussen en tuinieren. Dat is mede de reden dat we vorig jaar zijn verhuisd naar een andere woning met grotere tuin. Hier kan ik mij volop uitleven, maar de tijd hiervoor is beperkt met een volle baan in Venray, raadslid in Beuningen en een gezin met kinderen.”

Raadslid? Sinds wanneer, en waarom? “Als ambtenaar ben je afhankelijk van beslissingen die een gemeenteraad neemt, om die reden heb ik mij in 2013 aangemeld bij de cursus politiek actief in Beuningen. Niet om raadslid te worden, maar vooral om te begrijpen welke wereld achter de gemeentepolitiek schuilt. Tijdens de cursus kwam ik in contact met de Beuningse politieke partijen. Bij een lokale partij kende ik een aantal mensen persoonlijk en ben bij hen aangesloten, eigenlijk alleen om lid te worden en meer te weten te komen over hoe de gesprekken in een partij over onderwerpen lopen. Op dat moment had ik nog geen voorkeur voor een landelijke partij. Als gemeenteambtenaar ben je voor de politiek interessant, waardoor ik in 2014 de vraag kreeg om op de kieslijst te staan. Daar heb ik over getwijfeld, maar heb uiteindelijk toch ja gezegd. Ik heb er totaal geen spijt van gehad, want het is een mooie aanvulling op mijn werk waar ik nog steeds veel van leer.”

Wat zou je graag nog willen realiseren in Oostrum? “Onlangs was ik bij een conferentie in Venray waar de wens voor een nieuw dorpsplein in Oostrum ter sprake kwam. Het zou mooi zijn om daaraan mee te kunnen werken met een positief eindresultaat. Wel weet ik dat dit langdurige trajecten zijn, dus wil ik het dorp op deze manier alvast wat geduld vragen.”

Conferentie ‘Samen Leven Samen Leren’

Op vrijdagavond 5 en zaterdagochtend 6 november hield de gemeente een conferentie over burgerparticipatie. Namens Oostrum namen Bas Künen, Michel Verstappen, Thijs Steinmann, Paul Jansen en Suus van Dijk deel.

Herinrichting dorpsplein
Uitgangspunt van de conferentie waren vier onderwerpen. Vanuit Oostrum was dat de herinrichting van ons dorpsplein. De dorpsraad heeft daarvoor de plannen en een deel van het geld klaarstaan, maar de uitvoering wacht op rioleringswerkzaamheden aan de Mgr. Hanssenstraat.

Pitches
Op vrijdagavond hield Ferenc van Damme een bevlogen inleiding van anderhalf uur. Hij maakt door het hele land mensen wegwijs in nieuwe manieren van burgerparticipatie. Vervolgens werden de vier onderwerpen ‘gepitcht’. Voor ons dorpsplein gebeurde dat via een filmpje met dorpsraad-voorzitter Jan-Willem Bruijsten, dat vooraf was opgenomen. In de discussie daarna werd duidelijk dat de wethouder er wel oren naar had om de rioleringswerkzaamheden te vervroegen, maar dat de consequentie was dat andere werkzaamheden dan moesten worden uitgesteld. Daar moest dus uitgebreider en zorgvuldig naar worden gekeken.

Woonruimte
Op zaterdagochtend kwam iedereen weer bij elkaar. Na het ontbijt droegen de deelnemers via een app twaalf onderwerpen aan waar in de gemeente Venray iets aan moest worden gedaan. Daarvan bleven er vier over, waaronder wonen, duurzaamheid, en participatie/inclusie. Die vier onderwerpen werden in subgroepen besproken. Een deel van de Oostrumse delegatie stortte zich op ‘wonen’. Daarin kwam niet alleen Paschalis en het terrein van Camps ter sprake, maar ook het idee om het pand bij de hoek Westsingel-Langstraat om te vormen tot woonruimte, onder regie van burgers, en met begeleiding van de gemeente.

Werkgroepen
Daarna werden alle ideeën voor de vier onderwerpen plenair besproken. Daarbij kwam bijvoorbeeld aan bod dat nieuwe inwoners in Heide altijd persoonlijk worden uitgenodigd, om ze te kunnen vertellen wat er in het dorp speelt. Iets dergelijks zouden we in Oostrum ook kunnen doen. Tot slot konden alle deelnemers aangeven bij welke van de onderwerpen (vier van vrijdag, en vier van zaterdag) ze betrokken wilden worden. Natuurlijk waren dat voor ons het dorpsplein en wonen. De gemeente komt er via werkgroepen op terug.