Rapport verkenning Windpark beschikbaar

De afgelopen negen maanden is er in opdracht van de gemeente Venray een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een windpark. Nu is er dan het eindrapport, op basis waarvan de gemeenteraad in juni een besluit gaat nemen. Wat Oostrum betreft zijn twee zoekgebieden van belang: tussen Oostrum en Geijsteren (1), en het gebied ten zuiden daarvan (2). Onze dorpsgenoot Mart Pijnappels staat prominent op pagina 7. Hij zegt onder andere: “Diverse malen bezocht ik de verschillende locaties. Steeds kwam ik tot de conclusie dat het op alle locaties niet mogelijk is. […] We moeten het niet doen. […] Ik hoop op een wijs besluit.

Het rapport zelf hinkt op twee gedachten. Zo staat er over zoekgebied 1: “Stichting Landgoed Geijsteren is eigenaar van diverse gronden in zoekgebied 1. Haar medewerking is cruciaal om een windpark te realiseren. Tijdens een gesprek met het bestuur van de stichting bleek zij niet bereid te zijn om mee te werken aan een mogelijk windpark”. En over beide zoekgebieden: “Een windpark mag niet ontwikkeld worden in natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden. Omdat zoekgebied 1 en 2 in de nabijheid liggen van waardevolle en beschermde natuurwaarden is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig naar de te verwachten effecten van windturbines op deze ecologische waarden.” Over het draagvlak schrijft men: “Uit de enquete is gebleken dat het merendeel van de inwoners die de vragenlijst heeft ingevuld tegen de komst van een lokaal windpark is (69%).

Maar aan de andere kant wordt in de conclusies de mogelijkheid opengehouden: “In zoekgebied 1 kunnen drie tot vier windturbines geplaatst worden. Uitbreiding is mogelijk door in het aangrenzende zoekgebied 2 twee windturbines te plaatsen. Hierdoor ontstaat een lijnopstelling van maximaal zes windturbines.”

Nu is de gemeenteraad aan zet. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Het volledige rapport is te vinden op windparkvenray.nl/rapport-verkenning-2020-2021.

Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum

Op dinsdagmiddag 4 mei, op het winderige coronaproof terras van SV Oostrum, spraken wethouder Jan Jennekens en verkenner Frank van Bussel met een aantal bewoners over de mogelijke komst van een windpark aan de dorpsrand van Oostrum. Doel van het gesprek was om te peilen wat er onder de bevolking leeft. Een van de deelnemers, Esther Heblij, doet hieronder verslag.

Vragen duidelijk beantwoord

Er waren veel vragen. Over de locatie, over onderzoek naar alternatieve locaties binnen de gemeente en in gebieden in Nederland waar het veel meer waait, over overlast, de natuur en de landschappelijke waarde van het bijzondere gebied richting Geijsteren, de hoogte van maar liefst 260 meter, over andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie op industriedaken en zonneparken, toekomstscenario’s. Ook vroegen de inwoners waarom juist nu in de coronatijd een participatiebijeenkomst wordt gehouden, en hoe het komt dat veel mensen in het dorp hier niets van wisten. De vragen werden goed en duidelijk beantwoord.

Oostrum binnen invloedssfeer

Daarnaast was er boosheid over de plannen en de vele offers die Oostrum in het verleden al gebracht heeft. Er waren voorstanders. Maar de hamvraag was natuurlijk: komt dat park er, en zo ja waar? De eerste fase van het verkennende onderzoek naar de mogelijkheid om een windpark in Venray te bouwen is bijna afgerond. Van de vier potentiële zoekgebieden zijn nu nog twee over die qua locatie in aanmerking komen:

  1. Tussen Oostrum en Geijsteren/De Zomp
  2. Ten zuiden van de N270, bij Het Alvertje

    Deze twee gebieden zijn overigens ook verre van optimaal. Het zoekgebied is bepaald op ca. 1000 meter tot de bebouwde kom. Dit is dichtbij. Als je bedenkt dat je op circa 10x de masthoogte nog binnen de invloedsfeer van de turbine zit, krijgt een groot deel van Oostrum ermee te maken. Ook de in Duitsland gehanteerde zone van 1500 meter tot de bebouwing blijkt niet mogelijk. Er is onvoldoende ruimte.

Gemeenteraad besluit in juni

Het draagvlak onder de inwoners is laag. Uit de enquête blijkt dat 68% van de inwoners het niet ziet zitten. Ook niet alle grondeigenaren van de zoeklocaties zijn enthousiast en verlenen daarom geen medewerking. Al met al is er dus geen goede locatie, weinig medewerking van grondeigenaren en weinig draagvlak. Betekent dit dat het windpark van de baan is? Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. In juni wordt het rapport met de conclusies aan de gemeenteraad aangeboden en zal er een besluit vallen. In het slechtste scenario zou er een windpark kunnen komen op een locatie die niet echt geschikt is en die dus tot overlast gaat leiden. Laten we hopen dat er beter passende oplossingen worden gevonden. De gemeente Venray gaat ook de dialoog aan met een aantal buurgemeenten om te onderzoeken of er daar geschikte locaties zijn waarin zij kan participeren. Kortom, de inwoners van Oostrum moeten voorlopig in gesprek blijven met de gemeente over de eventuele komst van het windpark en de leefbaarheid van het dorp blijven bewaken. Houd de lokale media en www.windparkvenray.nl goed in de gaten.

Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum

Het verkenningsteam ‘Windpark Venray’ houdt in de dorpen binnenkort fysieke bijeenkomsten over het Windpark Venray. Wie vragen heeft kan ze persoonlijk stellen aan Frank van Bussel en wethouder Jan Jennekens.

De bijeenkomst in Oostrum is dinsdagnamiddag 4 mei op het sportpark, op het (overdekte) terras van SVO. Natuurlijk worden de coronaregels gevolgd. Vooraf aanmelden is verplicht. Er zijn twee tijdslots van elk maximaal 20 personen: 16:00-16:55 en 17:00-18:00. Kunt u niet op 4 mei? Meld u dan aan bij een ander dorp. Meer informatie staat op windparkvenray.nl/fysieke-bijeenkomsten-2.

Verkenningsteam Windpark Venray beantwoordt vragen

De afgelopen maanden heeft het verkenningsteam ‘Windpark Venray’ vele vragen ontvangen; via de digitale informatieavonden, via de enquête, via brieven, mails, WhatsApp en in persoonlijke gesprekken. De vragen waren divers, sommige gingen over de visie van de gemeente Venray omtrent duurzaamheid, andere over het proces. Het team wil allereerst iedereen bedanken voor het delen van zijn of haar vragen, zorgen en opmerkingen. Het verschaft inzicht in wat er speelt en leeft.

Memo met vragen en antwoorden

Het verkenningsteam heeft de vragen beantwoord in een memo van 29 pagina’s. Het is bedoeld voor omwonenden, grondeigenaren, dorpsraden en gemeenteraadsleden. Het stuk is verdeeld in twee delen. Deel een bevat vooral antwoorden op vragen over duurzaamheid en het beleid van de gemeente. Deel twee bevat antwoorden op vragen over het proces. Zie windparkvenray.nl/memo-vraag-en-antwoord-verkenning.

FAQ

Naast dit memo staan er nog antwoorden op veelgestelde vragen op de site. Die zijn onderverdeeld in vragen die relevant zijn voor direct omwonenden en grondeigenaren, maar ook over de locaties, over de voor- en nadelen en de opbrengsten. Zie windparkvenray.nl/faq en windparkvenray.nl/vragen-informatieavond.

Vul alsnog de enquête in!

Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aan-huis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft helaas maar 40 reacties opgeleverd, maar sindsdien is de belangstelling voor het onderwerp in Oostrum gegroeid. Vul daarom nu de enquête alsnog in, en geef uw mening! Alle reacties worden meegenomen. Zie windparkvenray.nl/enquete.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Windpark Venray: resultaten enquête

Windpark Venray heeft de resultaten van de enquête gepresenteerd tijdens drie digitale informatieavonden. Een verslag van de eerste informatieavond staat op de voorpagina van Hallo Venray van 18 februari.

Er zijn 571 enquêtes ontvangen, zowel op papier als digitaal. De overgrote meerderheid van de reacties (199) kwam uit Oirlo, in Oostrum waren er 74 ingevuld. Het leeft vooral in Oirlo, Castenray en Geijsteren, waar 25%-40% van de huishoudens reageerde. In Oostrum, Wanssum en Meerlo was dat 3%-9%.

Bekeken over heel Venray is tweederde van de inwoners tegen windturbines, in Oostrum is dat de helft. De volledige resultaten zijn te downloaden op windparkvenray.nl/presentatie-informatieavonden-bevindingen-enquete-februari-2021/.

Windpark Venray: stand van zaken

Windpark Venray heeft laten weten wat de huidige stand van zaken is in de verkenningsfase.

In december is er in digitale informatierondes met de verschillende dorpen van de zoekgebieden gesproken. In januari zijn er enquêtes gehouden, en natuurlijk is er de afgelopen maanden met veel mensen gemaild en gesproken.

Op de website staan alvast wat veelgestelde vragen die daarbij naar boven kwamen: windparkvenray.nl/waar-staan-we/.

In februari worden de antwoorden op alle vragen teruggekoppeld, en komen er nieuwe digitale informatieavonden op maandag 15 en dinsdag 16 februari. Daarvoor kunt u zich aanmelden via windparkvenray.nl/informatieavond-februari. Wie zijn mailadres heeft doorgegeven krijgt een uitnodiging.

De laatste raadsinformatiebrief, van 28 januari, is hier te lezen:
windparkvenray.nl/raadsinformatiebrieven/.

Digitale informatieavond voor Oostrummers over mogelijk windpark

De gemeente organiseert vijf avonden voor bewoners van de dorpen rondom de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark in Venray: Castenray Geijsteren, Oirlo, Oostrum en Wanssum. Vanwege corona worden de avonden digitaal georganiseerd. Voor Oostrum is dat op maandag 14 december van 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich opgeven via www.windparkvenray.nl/informatieavond-dorpen. Inwoners uit naastgelegen dorpen kunnen zich ook aanmelden.

Momenteel wordt er samen met bewoners en grondeigenaren een verkenning gedaan, om te onderzoeken of een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. In 2021 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Tijdens de online sessie krijgt u informatie over de verkenning, ziet u voorbeelden van andere windparken die lokaal georganiseerd zijn, wordt er ingezoomd op de vier locaties en kunt u uw vragen stellen. De avond wordt georganiseerd door Frank van Bussel, hij is gevraagd door de gemeente als omgevingsmanager.

Meer informatie staat op www.WindparkVenray.nl. U kunt ook alvast uw mening geven via www.WindparkVenray.nl/IkPraatMee, of vragen sturen naar info@WindparkVenray.nl.

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Keuze uit vier locaties voor mogelijk windpark in Venray
Zoals eerder aangekondigd, is er op donderdag 19 november een digitale informatieavond gehouden over de mogelijke komst van een windpark. Er waren ongeveer 40 deelnemers. Hieronder de belangrijkste punten van wat er is gepresenteerd.
• Het plaatsen van windturbines is onderdeel van het Kader voor opwekking duurzame energie (KODE), dat is vastgesteld door de gemeente om te voldoen aan de landelijke en regionale eisen.
• De gemeente vraagt iedereen om de online enquête in te vullen op windparkvenray.nl/enquete.
• Het windpark moet eigendom worden van de inwoners en de grondeigenaren, en minimaal 50% tot 100% van de opbrengsten moet ook bij hen terechtkomen. Voor ‘direct omwonenden’ wordt een afstand van 1 kilometer gehanteerd.
• De gemeente Venray wil graag drie windturbines op één locatie plaatsen om aan de opdracht te voldoen. Die locatie wordt in overleg met de inwoners gekozen in een zo open en transparant mogelijk proces. Er ligt nog niets vast: als er geen locatie kan worden gevonden gaat het niet door. Er worden nu vier mogelijke locaties onderzocht, zie de kaart. Andere locaties zouden niet mogelijk zijn vanwege de afstand tot woningen of tot vliegbasis De Peel.

Tijdens de daarop volgende discussie werden verschillende punten genoemd. Al die punten zijn genoteerd en worden verder uitgezocht door gebiedsregisseur Frank van Bussel. Een paar voorbeelden:
• Wat is de onderbouwing van het argument dat de windturbines niet in de buurt van vliegbasis De Peel mogen staan? Vooral het punt van de radar wordt in twijfel getrokken.
• Waarom gelden dezelfde argumenten niet voor de afstand tot vliegveld Weeze?
• Welke minimale afstanden moeten worden gehanteerd? Er is sprake van zowel 300 als 450 meter.
• Het is de vraag of het rendement van windenergie per hectare niet kleiner is dan dat van zonne-energie. Van de andere kant is windenergie nodig om ook ’s nachts en in de wintermaanden energie op te wekken.
• De meeste ondernemers zouden graag zonnepanelen op hun daken leggen, maar dit is vaak niet mogelijk vanwege de constructie, of vanwege verzekeringseisen.
• Een groep inwoners houdt de energiebehoefte van Venray bij, en de al geplande duurzame energiecapaciteit. Daaruit zou blijken dat de gemeente al aan de behoefte voldoet, maar daar wordt niet over gecommuniceerd.

De presentatie is te vinden op windparkvenray.nl/nieuws. Links naar KODE, het RIVM-rapport en de Regionale Energie Strategie van Noord- & Midden Limburg staan op windparkvenray.nl/informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Digitale informatieavond mogelijk windpark in Venray

De verkenning van een mogelijk windpark in Venray gaat vanwege corona digitaal verder. Inwoners en grondeigenaren wordt gevraagd om mee te praten en mee te denken tijdens een digitale informatieavond. Inwoners kunnen zich op windparkvenray.nl aanmelden voor de sessie op donderdag 19 november om 20.00 uur.

Meer informatie:
o folder
o persbericht
o online enquête

Voor grondeigenaren is er een aparte sessie op 17 november, op uitnodiging.