Laat voor 20 september weten hoe u wil wonen!

De gemeente stelt dit najaar het woonbeleid voor de komende jaren vast. Daarvoor is een duidelijk beeld nodig van de woonwensen: hoeveel woningen, waar, welke typen en welke prijsklassen. Daarom houdt de gemeente een enquête, die is opgesteld samen met woningcorporatie Wonen Limburg, hun huurdersbelangenvereniging en de dorps- en wijkraden.

Sociale huurwoningen
De gemeente Venray vraagt alle huurders en woningzoekenden om deel te nemen aan dit onderzoek. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter de gemeente in de toekomst kan zorgen voor een voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, waaronder betaalbare sociale huurwoningen.

Vul de enquête in
Ga naar enquete.toponderzoek.com/venraywonen om de enquête in te vullen. De enquêteformulieren liggen ook op het gemeentehuis, bij gemeenschapshuizen in de wijken en de dorpen en bij de bibliotheek in Venray. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Toponderzoek in samenwerking met de Stec-Groep. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en het gemeentelijk woonbeleid.

Resultaten
Het resultaat wordt besproken met de gemeenteraad, en de hoofdlijnen worden online gepubliceerd. Wie vragen heeft kan contact opnemen met Anneloes Bouma of Luuk Lentferink van de Stec Groep, via info@stec.nl of 026- 7514100.

Resultaten enquête OW!

Resultaten enquête OW!
Vijf weken geleden vroeg de dorpsraad en de werkgroep OW! wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Op de enquête kwamen helaas maar 24 reacties, dat is minder dan 5% van de abonnees en dus nauwelijks representatief. Toch willen we graag laten weten wat de belangrijkste resultaten waren.

Positief, en liefst op papier
Om te beginnen: de meerderheid is positief. Bijna driekwart (71%) leest het OW! meer dan vroeger, 83% vind het een leuk blad, en eentje zelfs fantastisch. Bijna de helft ontvangt het OW! ook digitaal, maar van degenen die het alleen op papier ontvangen wil meer dan de helft (57%) dat graag zo houden. De wekelijkse frequentie vindt driekwart prima, hoewel een vijfde tweewekelijks een goed idee vindt.

Rubrieken
De populairste rubrieken zijn:
• Dé vrijwilliger
• Oh? Zit dat Oozo
• Ons kent ons
• Door de lens van Joep
• Ald Aostrum (St. Historische Kring Oostrum)
• Import-Export
• Recepten

Smaken verschillen
Er was ook gevraagd welke rubrieken niet werden gelezen, maar dat waren er veel minder. Het gold vooral voor Ons Oostrum (verhalen uit na-oorlogs Oostrum) en de puzzels. Het blijkt ook dat smaken duidelijk verschillen: Ald Aostrum en de recepten werden door sommigen juist niet gelezen, terwijl die bij anderen juist populair zijn.

Suggesties
Ideeën voor nieuwe rubrieken waren er ook. Een greep:
• Hart van Oostrum
• Een ‘doorgeef-pen’ met vriendenboekje-vragen
• Een uitnodiging om mensen een stukje over een bepaald thema te laten schrijven
• Een rubriek waarin een bepaalde leeftijdsgroep centraal staat
• Een rubriek waarin je leest waar iemand in Oostrum mee bezig is uit een bepaalde straat
• Een soort Marktplaats: spullen gratis afhalen, ruilen of lenen
• Interviews met nieuwkomers in Oostrum

Zelf schrijven
Over eigen bijdragen is men terughoudender. Toch zijn er vijf personen die incidenteel wat willen schrijven, zoals een column, iemand in de spotlight zetten, recepten delen, of een verslag van een activiteit. En er was zowaar iemand bereid om een rubriek op zich te nemen!

De werkgroep is natuurlijk erg blij met bovenstaande toezeggingen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Heb je zin om regelmatig of af en toe wat te doen voor het OW!, of zie je wat in een van de suggesties voor een nieuwe rubriek, neem dan contact op met de werkgroep (werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl).

Van de bestuurstafel: januari 2021

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Windpark
Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aanhuis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft 19 reacties op papier opgeleverd: 5 positief, 5 neutraal en 9 negatief. Samen met de online ingevulde enquêtes zijn dat er ongeveer 40. Een opvallend laag aantal: in Oirlo werden maar liefst 132 papieren enquêtes ingeleverd! Inzending is nu gesloten, alles wordt verwerkt en de resultaten, ook uitgesplitst per dorp, komen zo snel mogelijk beschikbaar. Meer informatie op www.windparkvenray.nl.

De dorpsraad neemt voorlopig geen standpunt in, we willen eerst weten wat het concrete plan is. Pas als zaken als plaats, hoogte, en afstand tot woningen duidelijk is, kunnen we analyseren wat de gevolgen voor onze inwoners zijn. Ook willen we dat iedereen ‘live’, dus niet online, hierover van gedachten kan wisselen.

Omgevingsvisie
Op basis van ons Dorpsomgevingsprogramma (DOP) heeft de dorpsraad een concept-bijdrage geschreven voor de Omgevingsvisie van Venray. Die geeft aan wat we belangrijk vinden: de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan, dat de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid gaat vervangen. Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Zie www.venray.nl/omgevingsvisie-venray voor meer informatie.

Horeca-actie
Afhaalzaken kunnen zich nu goed redden, maar restaurants die normaal gesproken gasten ontvangen hebben het zwaar. De dorpsraad wil die bedrijven in deze moeilijke tijden ondersteunen. Daarom hebben we besloten dat zij tegen kostprijs in het OW! kunnen adverteren, zolang ze geen gasten mogen ontvangen.

Nieuwe penningmeester: Henk Wijnen
We zijn erg blij dat Henk Wijnen de dorpsraad komt versterken. Hij is een ervaren penningmeester, en neemt dat stokje over van Michel Verstappen. Michel had weinig affiniteit met de cijfers, en wil zich liever met andere onderwerpen bezighouden. De komende weken zal Michel samen met Henk het jaaroverzicht over 2020 opstellen en de werkzaamheden aan hem overdragen. Binnenkort zal Henk zich voorstellen in het OW!.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Vul de enquête bestemmingsplan Paschalis in!

De ontwikkelaars van het Paschalis Klooster in Oostrum vinden het erg belangrijk om te weten wat de bewoners van Oostrum en omstreken van het laatste bestemmingsplan vinden. Een breed draagvlak voor dit project vinden zij erg belangrijk en daarom hebben ze een behoeftepeiling in gang gezet. Om een beter inzicht te krijgen in de algemene opinie omtrent de bestemming van dit project, uw mening over de huidige situatie op de woningmarkt en het wonen in een moderne woongemeenschap hebben ze een enquête opgesteld. De enquête bestaat uit 14 vragen en is ingedeeld in de volgende drie categorieën:

  • Woningmarkt Gemeente Venray e.o.
  • Bestemming klooster Paschalis
  • Wonen in een Woongemeenschap

Uw input is voor hen van grote waarde en zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van het project. Ook zal het definitieve resultaat van de enquête worden meegenomen in het principeverzoek dat wordt voorgelegd aan de gemeente.

Hartelijk dank voor uw deelname. Uiteraard is uw deelname volledig anoniem.