UITNODIGING 2e bewonersavond “Station en omgeving”

Wanneer? Dinsdag 4 februari a.s. om 19:00 uur in “De Oesterham” Oostrum.

Inmiddels is gestart met de 2e fase van het project gestart.
In navolging van de eerste bewonersavond van 19 november jl. staat op 4 februari a.s. een tweede gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond gepland.
Op deze avond zal het (voorlopig) schetsontwerp “Station en omgeving” worden gepresenteerd, maar is er nog steeds gelegenheid om tijdens deze avond verder mee te denken op het moment dat de eerste ideeën vorm hebben gekregen.

Direct omwonenden, belangstellende bewoners van Oostrum en overige geïnteresseerden, u bent weer van harte welkom op deze bewonersavond op 4 februari a.s. in de Oesterham.

Graag tot dan!!

Gemeente Venray Aostrum D’n Oesterham ProRail Nederlandse Spoorwegen 112 Venray Dorpsraad Oirlo

3e Nieuwsbrief Oostverbinding Venray

Dit is de derde nieuwsbrief Oostverbinding Venray. Zoals u inmiddels gewend bent, informeren we met deze brief aanwonenden en andere (direct) betrokkenen over de voortgang van het project Oostverbinding Venray. De afgelopen maanden zijn weer de nodige stappen gezet. Een overzicht…


Keukentafelgesprekken afgerond

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden, hebben we op sommige delen van het traject grond van aanwonenden nodig om het ontwerp te kunnen inpassen. Daarover moesten we natuurlijk met elkaar in gesprek. De afgelopen maanden zijn we met betreffende bewoners om de keukentafel gaan zitten en zijn er goede, constructieve gesprekken gevoerd. De bewoners/eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. In een aantal gevallen was een tweede gesprek nodig om alles goed te kunnen bespreken. Input van de gesprekken heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp.


Inloopavonden

Begin vorige week zijn tijdens een aantal drukbezochte inloopavonden de schetsontwerpen gedeeld. In plaats van een plenaire aanpak, zijn we in kleinere groepjes uiteen gegaan om de ontwerpen te bespreken en vragen te beantwoorden. Vanuit de gemeente waren mensen van verschillende disciplines aanwezig, zoals verkeer, groen en civiel. Dus veel vragen konden meteen beantwoord worden.
We hebben positieve reacties ontvangen, maar ook kwam het verzoek om nog eens goed naar sommige punten in het ontwerp te kijken. Punten die daarbij o.a. genoemd zijn: parkeren voor bewoners en parkeren bij het Medisch Centrum Antoniusveld, het oprijden van de Stationsweg, de afwatering en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Alle input nemen wij mee om het schetsontwerp de komende maanden uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

We hebben positieve reacties ontvangen op het schetsontwerp, maar ook kritische opmerkingen waar we wat mee kunnen.


Niet-gesprongen explosieven

Zoals gebruikelijk bij dit soort grote projecten, moet het gebied ook onderzocht worden op niet-gesprongen explosieven die mogelijk in de grond zitten. Het betreft het terrein waar de verbindingsweg moet komen. Dat is het gedeelte waar de grond nog weinig of slechts ondiep bewerkt is na de Tweede Wereldoorlog. We hebben inmiddels een firma gecontracteerd die dit onderzoek voor ons gaat doen. Zij starten in het eerste kwartaal van 2020, waarbij ze ook buiten aan het werk te zien zullen zijn.


Notitie van reikwijdte en detailniveau

Een onderdeel van het bestemmingplan voor de Oostverbinding is een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Een eerste stap van zo’n MER is het opstellen van een ‘Notitie van reikwijdte en detailniveau’. Hierin wordt aangegeven wélke milieuaspecten worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid (detailniveau) ze worden opgenomen in de MER. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de effecten op het gebied van flora en fauna (stikstof), fijnstof, geluid, etc. Het college van B&W stelt deze notitie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 vast. Daarna kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen; dus aangeven of er bijvoorbeeld nog zaken ontbreken op het gebied van milieueffecten.

Een Notitie van reikwijdte en detailniveau heeft geen formele status en is dus nog geen inhoudelijk besluitstuk over hoe de weg eruit gaat zien en wat de effecten daarvan zijn. Daarom is er nu nog geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit kan pas in een later stadium, tijdens de bestemmingsplanfase. De MER maakt deel uit van het bestemmingsplan; beide documenten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.


Vragen

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij is bereikbaar via Oostverbinding@venray.nl of telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Eerste schetsen Oostverbinding Venray klaar

De gemeente Venray wil, parallel aan de oostkant van de A73, een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Dit hele pakket van maatregelen valt onder de noemer project Oostverbinding. De eerste schetsen hiervoor zijn nu klaar.

Na het besluit van de gemeenteraad is een adviesbureau aan de slag gegaan met het ontwerp. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld, met de kaders en uitgangspunten ten aanzien van verkeersveiligheid, doorstroming en beheer. Voorbeelden zijn het aanleggen van zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden om de fietsers maximaal te faciliteren. En het aanleggen van vier rotondes op de kruispunten met de Kruidenlaan, Klaproos, Stationsweg en Henri Dunantstraat voor een betere verkeersveiligheid. In het kader van het bevorderen van de doorstroming willen we onder andere zo min mogelijk particuliere inritten direct op de hoofdrijbaan aansluiten. Dat krijgt vorm door het realiseren van parallelwegen op grote delen.

Keukentafelgesprekken
Na de eerste versie van het schetsontwerp zijn met enkele eigenaren van percelen aan het tracé keukentafelgesprekken gehouden, om de gevolgen voor hen te bespreken. Op sommige punten is namelijk grondaankoop nodig om het ontwerp te realiseren. . Deze gesprekken zijn constructief en in goede dialoog verlopen. De bewoners / eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. Dit heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp. Onderzoeken naar milieueffecten zoals geluid en fijnstof zijn inmiddels opgestart en de resultaten daarvan worden in de loop van 2020 verwacht.

Inloopavond
Eind november wordt een inloopavond georganiseerd voor aanwonenden en stakeholders zoals wijk- en dorpsraden, om hen de gelegenheid te geven het schetsontwerp te bekijken en vragen te stellen. Dit kan leiden tot verdere verfijning of bijstelling van het ontwerp, wat vervolgens wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Geïnteresseerden kunnen via https://www.venray.nl/project-Oostverbinding de tekeningen downloaden en bekijken. Het stellen van vragen of doorgeven van tips kan via een e-mail naar gemeente@venray.nl of telefonisch door contact op te nemen met de projectleider van de gemeente, dhr. R. Hoeijmakers, via 0478-523 333.

UITNODIGING “Bewonersavond Station en Omgeving”

Wanneer? Dinsdag 19 november a.s. om 20.30 uur in “De Watermolen” Oostrum.

In opdracht van de gemeenteraad van  Venray is een projectteam gestart met het onderzoek om het station en de omgeving van het station te upgraden naar een niveau wat meer past bij de ambitie van de gemeente Venray.

Maar wat houdt dat in? Waar is behoefte aan?

Dat willen we graag samen met u onderzoeken.

Termen zoals groener, opener, duurzaamheid, veiligheid, transparanter zijn als eerste wensen en ideeën naar voren gekomen.

Direct omwonenden, belangstellende betrokken bewoners van Oostrum, u bent van harte welkom op de gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond op dinsdag 19 november a.s. vanaf 20.30 uur in De Watermolen, waarbij gelegenheid is om nog verder mee te denken.

Graag tot dan!!

Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oostrum

                                                                             

Oostrum,   mei 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 14 mei 2019  in D’n Oesterham.
Aanvang 20.00 uur.

Namens de dorpsraad
B.M.M. Künen, voorzitter

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vergadering 9 oktober 2018
 4. Gezinhuis de Eekhoorn
 5. Maikel Hemminga klooster St. Paschalis
 6. Voorstellen politieagente Esther Kessels
 7. Ingekomen en uitgaande stukken
 8. Financieel jaarverslag
 9. Stand van zaken en mededelingen:
  • Overlast Aviko/Rixona
  • Overlast parkeren Venneweg
  • Mobile home park Venray
  • Woningbouw Oostrum Oost
  • Glasweb Venray
  • Werkgroep Oostrums weekblad
  • Samenwerking KBO/werkhuis/dorpsraad
  • Smile Venray
 10. Parkeren dorpsplein
 11. Rondvraag.

Heb je ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

Downloaden uitnodiging / agenda via deze link (pdf bestand)Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vergadering 9 oktober 2018
 4. Gezinhuis de Eekhoorn
 5. Maikel Hemminga klooster St. Paschalis
 6. Voorstellen politieagente Esther Kessels
 7. Ingekomen en uitgaande stukken
 8. Financieel jaarverslag
 9. Stand van zaken en mededelingen:
  1. Overlast Aviko/Rixona
  1. Overlast parkeren Venneweg
  1. Mobile home park Venray
  1. Woningbouw Oostrum Oost
  1. Glasweb Venray
  1. Werkgroep Oostrums weekblad
  1. Samenwerking KBO/werkhuis/dorpsraad
  1. Smile Venray
 10. Parkeren dorpsplein
 11. Rondvraag.

Heb je ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

Wist u dat…., april 2019

 • De initiatiefnemer de Hotel-plannen voor Paschalis op 17 mei om 12:00 uur bij de gemeente gaat toelichten.
 • De Dorpsraad samen met de bewoners van de Venneweg, de gemeente en enkele bedrijven rond de tafel gaat om te zoeken naar oplossingen voor de parkeeroverlast.
 • Lizette en Rene stoppen met en Danielle is toegetreden tot de Dorpsraad
 • Oostrum is aangehaakt bij Smile venray en samen met de Dorpsraad optrekt om te werken aan verkeersveiligheid in ons mooie Dorp. http://smilevenray.nl/dorpen/oostrum/
 • Er bij de Rooyse wissel portocabins worden geplaatst voor tijdelijke woonplekken voor patiënten. Die woonplekken zijn nodig, zodat sommige patiënten al tijdens de nieuwbouw kunnen worden verhuisd en dus op de voor hen juiste afdeling kunnen verblijven. Zodra de nieuwbouw klaar is, worden de portocabins weggehaald.
 • De Dorpsraad de dichtligtijden van de spoorbomen aan de Mgr. Hanssenstraat weer heeft aangekaart bij Prorail en dat we soms wel erg  lang moeten wachten.
 • Er een nieuwe samenwerking tot stand is gekomen rondom het aanplanten en verzorgen van de plantenbakken op en rondom het dorpsplein: Werkhuis, KBO en Dorpsraad.
 • Er een werkgroep is gestart om te kijken naar de toekomst van het Oostrums Weekblad.
 • Er een eerste ontwerp ligt voor een ontmoetingsplek gemaakt door Joost & Joost en dat iets moois beloofd te worden
 • De documentaire “dit is Venray” door omstandigheden vertraging heeft opgelopen en omroep Venray de regie van de stagiair over zal nemen. Wordt vervolgd.
 • De opening van het MHP op de Hulst vele positieve reacties teweeg heeft gebracht.