Inloopavond wegreconstructie dinsdagavond 26 april

De gemeente Venray gaat in 2023 en 2024 een paar wegen reconstrueren in Oostrum. Aanwonenden hebben een brief gekregen met een uitnodiging voor een inloopavond, maar alle geïnteresseerden zijn welkom. Hieronder de informatie uit de brief.

Graag nodig ik u uit voor een inloopavond op 26 april in de Watermolen, Buitenhof 2, in Oostrum. Dan is er een inloopavond die gaat over de reconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een gedeelte van de Randenrade. U kunt dan tussen 19:00 en 21:00 vrijblijvend binnenlopen om het voorlopig ontwerp in te zien. Daarbij kunt u ook uw vragen stellen.

Korte terugblik
Op 17 maart jl. heb ik de schetsontwerpen tijdens de goed bezochte dorpsraadvergadering kort toegelicht. Daarbij heb ik op hoofdlijnen aangegeven wat u op de tekeningen kunt zien en welke volgende stappen gezet worden. De toen gepresenteerde schetsontwerpen zijn op de website geplaatst met de mogelijkheid om tot 1 april reacties hierop te geven. We hebben een ‘handje vol’ reacties ontvangen.

Met de opmerkingen en een nog uitgevoerde interne toetsing worden de schetsontwerpen hier en daar aangepast naar een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt voorafgaand aan de inloopavond besproken met de dorpsraad. Tijdens de inloopavond krijgt u dus het meest actuele ‘voorlopig ontwerp’ te zien.

We horen graag uw mening
Mogelijk zijn er aan de hand van het voorlopig ontwerp nog zaken die u alsnog onder de aandacht wilt brengen. Dit kunt u bij voorkeur kenbaar maken vóór 1 mei 2022 via het mailadres reconstructie-Geysterseweg-eo@venray.nl. Vanaf 26 april kunt u de tekeningen van het voorlopig ontwerp ook inzien via onze website onder het kopje ‘voorlopig ontwerp’. Daar treft u via deze link alle informatie aan over het project.

Het vervolg
Na de inloopavond gaan we aan de slag om het voorlopig ontwerp verder te brengen naar het definitieve ontwerp voor alle fases. Daarin nemen we zoveel als mogelijk de reacties mee. Zodra het definitief ontwerp er ligt zal ik dit met een brief kenbaar maken met verwijzing naar de tekeningen op de website.

Met het definitief ontwerp gaan we de komende maanden achter de schermen verder met de technische uitwerking om de plannen uitvoeringsgereed te maken. Daarbij gaan we o.a. kijken of en welke kabels en leidingen gelegd/verlegd moeten worden, materialen inkopen en het werk aanbesteden om in 2023 te kunnen starten met fase 1. De beoogde fasering treft u aan onder het kopje ‘planning’ op onze website.

Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet en wellicht treffen we elkaar op 26 april.


Met vriendelijke groet,
Jan van Dijk, projectleider civiel en verkeer

Oostverbinding van start

Het bestemmingsplan voor de Oostverbinding is definitief. Ook stikstof is geen belemmering meer voor het project: een nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, parallel aan de oostkant van de A73. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Veilig oversteken is een belangrijk uitgangspunt: er komen vier rotondes, en waar mogelijk parallelwegen en vrijliggende fietspaden.


Iepenpage

Op 17 februari was er een officieel startmoment, waarbij wethouder Cor Vervoort eitjes van de iepenpage, een beschermde vlindersoort, overzette naar andere iepen aan de Kattenstaart. Er moeten namelijk twee iepen wijken voor de nieuwe rotonde bij de Kruidenlaan.


Bomen gespaard

Het ontwerp is nog op een paar punten aangepast. Door de inpassing van het fiets- en voetpad ter hoogte van het Servaasterrein konden er 25 grote bomen gespaard blijven. Ook is de toegangsweg naar het Servaasterrein op verzoek van het Vincent van Gogh instituut aangepast. Verder houdt de afwatering ook rekening met de laatste inzichten wat regenval betreft. Nu wordt er gewerkt aan een groenplan met de plaats en de soort bomen, hagen en andere beplanting.


Fase 1 van start, in drie delen

Het werk is voorlopig in vier fases verdeeld. De eerste fase is de Stationsweg tussen de Oostsingel en Medisch Centrum Antoniusveld, en duurt tot begin november 2022. Dit wordt in drie delen gedaan: eerst van de Oostsingel tot net voorbij de Kruidenlaan, daarna tot de KwikFit, en ten slotte tot net voorbij het medisch centrum. Zoals iedereen kon zien was de aannemer, BLM Wegenbouw, gestart met de voorbereidingen. Bomen die moeten wijken werden nu al gekapt, voordat het broedseizoen begint. Daarnaast hebben nuts- en telecombedrijven zoals WML een grote klus om kabels en leidingen te vervangen en verleggen. Daarvoor moeten de Kruidenlaan en de Bereklauw enkele dagen worden afgesloten. Er wordt zoveel mogelijk buiten de spits gewerkt. De Stationsweg is inmiddels afgesloten voor alle doorgaand verkeer, en zijn er omleidingen ingesteld voor auto’s en fietsers.


Verkeer door Landweert

Het is de bedoeling om de effecten van het project op de wegen in Landweert te meten. Daarom zijn er sensoren geplaatst die een goed beeld geven van de verkeersstromen: het aantal voertuigen en de snelheden. Het verschil tussen de metingen voor, tijdens en na afloop van het project geeft aan wat het effect is. Om na te gaan in hoeverre het om doorgaand verkeer gaat is dit uitgebreid met kentekenonderzoek. Dit gebeurt bij de ingangen van Landweert aan de kant van de Stationsweg en de Maasheseweg. De resultaten worden dit voorjaar verwacht.

De andere drie fases volgen de komende jaren. Fase 2, in de eerste helft van 2023, is de Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde en een deel verbindingsweg. Fase 3, in de tweede helft van 2023, is het stuk Stationsweg bij de nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A73 (ter hoogte van Jeuken aardbeien en asperges) en het andere deel verbindingsweg. Fase 4, in de eerste helft van 2024, is het restant van de Stationsweg, het stuk tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleiders Rogér Hoeijmakers of Martijn Kanters, email oostverbinding@venray.nl, telefoon 0478-523333. Meer informatie staat op www.venray.nl/project-oostverbinding.

Reconstructie van wegen in Oostrum in 2023 en 2024

De gemeente Venray gaat de komende jaren een paar wegen reconstrueren in Oostrum. Het was de bedoeling om inwoners hierover tijdens een bijeenkomst te informeren, maar dat is nu niet mogelijk. Daarom krijgen aanwonenden een brief met het verzoek om mee te denken. Hieronder publiceren we de inhoud van die brief, zodat iedereen op de hoogte is. Het project is opgedeeld in vier fases.Fase 1: Geysterseweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de Van Broekhuizenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Ook is er niet overal een veilige plek voor voetgangers aanwezig. Dit is binnen de bebouwde kom wel gewenst. De riolering is deels aan vervanging toe en wordt onnodig belast door het regenwater van de weg wat hierop is aangesloten. De komingangen zijn niet ingericht op de wijze die in Venray gebruikelijk is. Er zijn verschillende (kleinschalige) woningbouwinitiatieven die om tijdige aanpassing van de wegen en riolering vragen. Achter de Van Broekhuizenstraat ligt een graslandperceel waarvan de gemeente gedeeltes wil verkopen aan de aanwonenden.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. Daarbij wordt minimaal aan één kant van de weg een trottoir aangelegd. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. De zijstraatjes Zuiderbergweg en Spralandweg krijgen tot aan de komingang een nieuw profiel en nieuwe komingangen. Het gedeelte waar drukriolering ligt wordt vervangen door een vrij verval riool wat is voorbereid op extra te bouwen woningen. Er wordt een extra rioolbuis aangelegd voor het laten infiltreren van het regenwater. Het graslandperceel achter de Van Broekhuizenstraat krijgt een natuurlijke parkachtige openbaar toegankelijke inrichting.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de eerste helft van 2023.Fase 2: Geysterseweg vanaf de Van Broekhuizenstraat tot aan de Mgr. Hanssenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een extra rioolbuis aangelegd voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2023.Fase 3: Randenrade tussen Vlasakker en Watermolenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Er is sprake van wortelopdruk en de moeraseiken staan op het riool, wat op termijn problemen gaat geven. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen. De moeraseiken worden gehandhaafd. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een nieuwe rioolbuis gelegd en een extra gescheiden riool¬buis voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2024.Fase 4: Vlasakker

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen en de schoolzone wordt ingepast. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een nieuwe rioolbuis gelegd en een extra gescheiden rioolbuis voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2024.Meedenken?
Misschien hebt u ideeën, suggesties, knelpunten of vragen. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over groen, parkeren, snelheid, uitstraling of vormgeving. De gemeente wil ze graag weten. U kunt ze tot 1 februari 2022 doorgeven via reconstructie-Geysterseweg-eo@venray.nl, of via een brief aan de gemeente Venray, t.a.v. Jan van Dijk, projectleider civiel en verkeer, Postbus 500, 5800 AM Venray.

Het vervolg
De komende maanden gaat de gemeente aan de slag om een schetsontwerp te maken voor alle fases. Daarin nemen zij zoveel als mogelijk de reacties mee die zijn ontvangen. Zodra er een schetsontwerp is krijgt iedereen opnieuw de kans om daarop te reageren.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Meer onderzoek nodig voor Oostverbinding

De milieueffectrapportage van de Oostverbinding, de nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, heeft de stikstofuitstoot en de verkeersdrukte op andere wegen niet goed in kaart gebracht. Zo is de Boschhuizerbergen met zijn jeneverbesstruiken een beschermd Natura 2000-gebied. Er moet beter onderzocht worden wat daarvoor de gevolgen zijn: meer verkeer aan de ene kant van het gebied vanwege de Oostverbinding, maar misschien juist minder aan de andere kant, op de Maasheseweg. De gemeente krijgt het advies om het stikstofonderzoek aan de milieueffectrapportage toe te voegen, voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Bovendien zou er bij het ontwerp vooral zijn gekeken naar verkeersveiligheid, en moet de gemeente meer oog te hebben voor de landschappelijke en cultuurhistorische gevolgen.

De Oostverbinding is nodig voor een betere verkeersdoorstroming aan de oostkant van Venray. Het moet leiden tot minder verkeer door het centrum van Oostrum, rondom het station en in de woonwijk Antoniusveld.

De Wensbus: er kan meer dan je denkt!

Sinds deze zomer rijdt de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum. De naam kan verwarrend zijn: het heeft niets te maken met het vervullen van wensen. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Iedereen, jong en oud, kan de bus gebruiken. Hieronder wat voorbeelden van hoe de bus wordt gebruikt.

Auto naar de garage

Stel je auto moet naar de garage. Geen gedoe met een fiets of met twee auto’s rijden! Je reserveert gewoon uiterlijk een dag tevoren de wensbus en rijdt naar de garage. De wensbus pikt je daar op en brengt je terug naar huis of naar je werk. Ophalen andersom: de wensbus haalt je thuis of op je werk op en zet je weer bij de garage af. Natuurlijk moet je ook de rit terug minimaal een dag tevoren reserveren.

Bloed prikken, of naar de apotheek

Heb je geen vervoer om je medicijnen op te halen bij de apotheek? Dat kan zelfs met één rit! De wensbus rijdt je erheen, wacht tot je klaar bent, en rijdt je weer naar huis. Hetzelfde geldt voor bloed prikken, als het op afspraak is. De rit wordt zo ingepland dat je ook na bloed prikken snel weer terug kan.

Boodschappen

Heb je om welke reden dan ook (even) geen auto, en wil je graag boodschappen doen voor de hele week? Ook dan biedt de wensbus uitkomst. Geen gedoe met parkeren of parkeerkosten! De wensbus haalt je thuis op en brengt je naar de winkel. Vervolgens kun je op je gemak boodschappen doen. Op de afgesproken tijd staat de wensbus weer voor je klaar bij de winkel, en zet je thuis voor de deur af. En als het nodig is helpen ze je zelfs met de volle tassen…

Ziekenhuis

Wil je iemand opzoeken in het ziekenhuis, of heb je zelf een afspraak? De wensbus rijdt ook naar ziekenhuizen in de omgeving, bijvoorbeeld Mill en Boxmeer. Natuurlijk is het dan extra belangrijk om op tijd te zijn, en daar houdt de wensbus rekening mee. Normaal gesproken rijdt die alleen overdag, maar als je ruim van tevoren belt zal men proberen om daar toch een chauffeur voor te regelen.

School, werk of stage

Dat geldt ook als je structureel (bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks) vervoer nodig hebt. De wensbus kan vaste afspraken maken, zolang het maar past binnen bestaande ritten. Hoe eerder je belt, hoe meer er mogelijk is.

Dagbesteding

De wensbus wordt ook vaak gereserveerd door mensen die naar een zorgboerderij gaan, naar een opvanghuis of naar dagbesteding. Ook hier geldt: thuis ophalen, en voor de deur afzetten.

Op aanvraag

De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00. Kijk voor meer informatie op wensbus.info, of bel 06-27032957.

Wensbus vanaf nu ook in Oostrum

De wensbus Merselo/Vredepeel rijdt vanaf nu ook voor Oostrum! Iedereen in Oostrum die vervoer nodig heeft kan bellen en een rit reserveren.

De wensbus rijdt op aanvraag, op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur. U wordt van deur tot deur gebracht in de hele gemeente Venray. Ritten daarbuiten zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld naar station Deurne of het ziekenhuis in Boxmeer of Venlo.

De kosten zijn afhankelijk van de afstand; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Zie de gedetailleerde informatie in de PDF, of kijk op wensbus.info.

‘Inloopavond wensbus 15 juli 19:30-20:00

De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we vorig jaar het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee!

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan langskomen in D’n Oesterham.

Stel uw vraag over de Wensbus!
Tijdens de inloopavond zijn deze keer ook vertegenwoordigers aanwezig van de Wensbus. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Venray heeft nu drie wensbussen: Ysselsteyn, Wanssum en Merselo/Vredepeel. Als er voldoende belangstelling is wil de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum gaan rijden.

Op de koffie
In principe kan iedereen, jong en oud, de wensbus gebruiken. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de garage, de dagopvang, de fysio of de huisarts, de supermarkt, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet zelfstandig kunnen in-of uitstappen, maar rolstoel of rollator kan gewoon mee.

Op aanvraag
Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse? Kom naar de inloopavond!
We willen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Inloopavond donderdag 15 juli 19:30-20:00

De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we vorig jaar het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee!

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan langskomen in D’n Oesterham.

Stel uw vraag over de Wensbus!
Tijdens de inloopavond zijn deze keer ook vertegenwoordigers aanwezig van de Wensbus. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Venray heeft nu drie wensbussen: Ysselsteyn, Wanssum en Merselo/Vredepeel. Als er voldoende belangstelling is wil de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum gaan rijden.

Op de koffie
In principe kan iedereen, jong en oud, de wensbus gebruiken. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de garage, de dagopvang, de fysio of de huisarts, de supermarkt, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet zelfstandig kunnen in-of uitstappen, maar rolstoel of rollator kan gewoon mee.

Op aanvraag
Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse? Kom naar de inloopavond!
We willen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Wensbus in Oostrum?

Venray heeft nu drie wensbussen: Merselo/Vredepeel, Ysselsteyn en Wanssum. De wensbus is een nieuw vervoermiddel, naast al bestaande vormen van kleinschalig (openbaar) vervoer, gericht op kleine kernen en gebieden waar de vraag naar vervoer te klein is om regulier openbaar vervoer te bieden.

Op de koffie

Met andere woorden: iedereen die niet makkelijk gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan worden vervoerd met de wensbus. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de dagopvang, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet wel zelfstandig kunnen in-of uitstappen.

Op aanvraag

Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse?

Stuur een mail met naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl of bel 06-20966576. Dat verplicht tot niets, we willen alleen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Opvolger gezocht bij Smile Oostrum

De afgelopen jaren heeft Jos Euwes zich met hart en ziel ingezet om het verkeer in Oostrum veilig te maken en te houden. Hij vertegenwoordigde ons dorp binnen Smile Venray, een organisatie die zich richt op verkeersveiligheid binnen de gemeente.

Jos heeft zich met vanalles bezig gehouden, bijvoorbeeld snelheidscontroles organiseren met laserguns, snelheids-smileys inzetten, meedenken om de overlast van geparkeerde vrachtwagens op te lossen, het parkeren van de schoolbus, omleidingsroutes, reflectorpaaltjes en verlichtingsacties voor fietsers. Maar helaas, Jos gaat om persoonlijke redenen stoppen. Daarom: Jos, namens de dorpsraad van harte bedankt voor je inzet!

Help mee aan een verkeersveilig Oostrum!

Dan is natuurlijk de volgende vraag: wie gaat zijn taken overnemen? Veel tijd hoeft het je niet te kosten: eens in de maand een vergadering met Smile Venray. Verder bepaal je zelf wat je wil aanpakken. Erger je je aan hardrijders in het dorp? Wil je meedenken over de verkeersstromen als er gebouwd wordt of als er wegen op de schop gaan? De komende tijd is er wat dat betreft genoeg te doen: het dorpsplein, de Stationsweg, de nieuwe Oostverbinding, de N270 (Via Venray), woningbouw in Oostrum Oost, nieuwe bedrijfspanden: Oostrum is altijd in beweging, en de verkeersveiligheid dus ook. Heb je vragen of interesse, neem dan vrijblijvend contact op met Danielle Strijbosch (danielle@dorpsraadoostrum.nl). Meer informatie is te vinden op dorpsraadoostrum.nl/smile-oostrum, facebook.com/smileoostrum en smilevenray.nl.