Onderhoud spoor 27-28 februari — Nieuwe wijkverpleegkundige

Onderhoud spoor 27-28 februari

Wie dichtbij het spoor woont kan in de nacht van 27 op 28 februari geluidsoverlast ervaren. ProRail gaat tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends de sporen slijpen tussen de Wester Thienweg 15 in Oostrum en de Deputé Petersstraat 34 in Oirlo. De sporen worden gladder en stiller. Gladdere sporen hoeven minder vaak te worden vervangen. Tijdens het slijpen kunnen de rails vonken; dat kan geen kwaad. Na afloop maakt het treinverkeer tijdelijk een ander geluid, dat effect zal na 4 tot 6 weken verdwijnen. Daarna zouden de treinen minder geluid moeten maken. De kaart staat op spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl.

Nieuwe wijkverpleegkundige

Shirley van Meijgaarden heeft het Oostrumse stokje van wijkverpleegkundige overgenomen van Anita Janssen. Inwoners met zorggerelateerde vragen kunnen bij haar terecht als eerste aanspreekpunt. Dit kunnen vragen zijn over eenzaamheid, vervoer of lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld opvoeden, financiën of veiligheid in en om het huis denkt ze graag met u mee. Het is nu een lastige tijd om elkaar te ontmoeten, maar zodra het mogelijk is sluit ze aan bij de inloopspreekuren. U kunt haar bereiken op 06-20764459 of shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl.

Smile Oostrum

Smile Oostrum is een onderdeel van Smile Venray, een groep van inwoners die zich inzetten om de verkeersveiligheid in de wijk of dorp te bevorderen. Dit gebeurt in samenwerking met verkeersdeskundigen van de gemeente Venray. Smile Oostrum wordt daarbij ondersteund door de Dorpsraad.

Een Verkeersveilig Oostrum ben je zelf. Bij Smile kun je complimenten maken aan mensen die prettig verkeersgedrag vertonen en melding maken van mindere zaken.


Waar houdt Smile Oostrum zich mee bezig en wat is er inmiddels gedaan?

• Diverse klachten van inwoners over verkeerssituaties werden onder de aandacht van verkeersdeskundigen gebracht en besproken. Zo mogelijk worden deze inwoners ook betrokken bij het oplossen van de problemen.

• Fietsverlichtingscontroles, daarbij werden fietsers die de fietsverlichting in orde hadden beloond, variërend van wat lekkers tot een VVV-bon, en fietsers met niet-werkende verlichting werden voorzien van een nieuw fietslampje Tevens werden op diverse plekken de tags ‘Zet je licht aan’ op het wegdek aangebracht.

• Aandacht voor de snelheid van het verkeer, o.a. door het plaatsen van de DSI (de snelheidsmeter met de smiley), gekoppeld met tellingen. Maar ook door laserguncontroles met de politie, samen met een aantal buurtbewoners.

• We houden de plannen voor de aanpassingen van de Stationsweg en de verbindingsweg naar de Henri Dunantstraat in de gaten en blijven deze volgen.

• We houden de verkeersdrukte in de gaten. Zo gauw de coronaregels het toelaten gaan we verkeerstellingen doen om inzicht te krijgen in cijfers van bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer door de dorpskern. Deze tellingen worden na aanleg van de verbindingsweg herhaald, waarmee we kunnen zien of de verbindingsweg een zichtbaar effect heeft. Hiervoor vragen wij t.z.t. vrijwilligers om mee te helpen.

• Het probleem rondom de geparkeerde schoolbus werd bekeken en opgelost door een parkeerplaats voor de bus te creëren.

• Smile Oostrum zorgde voor twee reflectorpaaltjes op de Geijsterseweg bij de hoek Mgr. Hanssenstraat. Na de wegreconstructie is daar een kromming in de weg gecreëerd, maar die was in het donker niet goed zichtbaar, waardoor diverse auto’s in aanraking kwamen met de bloembak aldaar. Bij eenzelfde situatie op de Vlasakker worden reflectoren aangebracht, zodat ook daar de weg en de bloembak beter zichtbaar zullen zijn.

• Ook de verkeerssituatie voor fietsers bij de spoorwegovergang werd onder de aandacht gebracht. De stopstreep is na de reconstructie niet terug aangebracht, dit zal alsnog hersteld worden. Smile Oostrum heeft gevraagd om ook het opstelvak voor fietsers weer aan te brengen. Dit zal ervoor zorgen dat de fietsers meer ruimte krijgen en niet meer over het trottoir hoeven te fietsen.

• Het parkeren bij de pinautomaat zorgde voor een onoverzichtelijke situatie. Smile Oostrum heeft gevraagd om de bloembakken iets dichter bij de weg te schuiven en daarmee is dat probleem ook weer opgelost.

• Volgens diverse inwoners zorgt de drukte op de Mgr. Hanssenstraat voor problemen bij het oversteken van kinderen naar en van school. Smile Oostrum heeft voorgesteld om de verkeersbrigadiers weer in het leven te roepen. Hiervoor is steun nodig van de school en ouders en/of andere inwoners. De gemeente wil dit plan waar mogelijk ondersteunen.

Smile Oostrum zorgt voor een verkeersveilig Oostrum. U vindt Smile Oostrum op internet: www.smilevenray.nl en www.facebook.com/smileoostrum.

Wegwerkzaamheden in Oostrum

Oirloseweg dicht van 26 oktober tot 11 december
Van 26 oktober tot 11 december is de kruising van de Oirloseweg en de Newtonstraat afgesloten. Dit is de voormalige Hulstweg, bij het viaduct van de N270.

De voorrangssituatie wordt aangepast om minder doorgaand verkeer voor het station langs te krijgen, en om de landbouwroute richting de Beemdweg te verbeteren. In de nieuwe situatie loopt de Oirloseweg met een bocht over in de Newtonstraat. Dat wordt een voorrangsweg, en de Oirloseweg richting het station moet voorrang verlenen. De kruising wordt verlicht en gaat naar 50 kilometer per uur.

De omleiding loopt over de rotonde en het industrieterrein: Henri Dunantstraat, De Germaan, Nobelstraat, Newtonstraat, Van Leeuwenhoekstraat, Franklinstraat.

Asfalteringsdepot bij Sportpark
De parkeerplaats van Sportpark de Spar wordt tijdelijk als depot gebruikt voor asfalteringswerkzaamheden. Op een aantal wegen in de buurt, onder andere de Pauwweg, wordt vanwege slijtage een nieuw laagje asfalt aangebracht.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Behoeftepeiling Paschalis
De ontwikkelaars van klooster Paschalis willen graag weten wat Oostrum van het laatste bestemmingsplan vindt. Zij vinden een breed draagvlak belangrijk, en starten daarom een behoeftepeiling naar de bestemming van het project, de huidige situatie op de woningmarkt, en het wonen in een moderne woongemeenschap. De enquête bestaat uit 14 vragen en in drie categorieën. De input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het project, en in het principeverzoek dat wordt voorgelegd aan de gemeente. Deelname is anoniem.
Ga naar https://forms.gle/r74bFdpS6Gc3Yv239.

Werkzaamheden Oirloseweg
Van 6 t/m 17 juli wordt de oude waterleiding parallel aan de Oirloseweg tussen Oostrum en Oirlo verwijderd. Ook zijn er graafwerkzaamheden tussen de Oirloseweg en Spoorbaan. Er is een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u.

60.000 euro voor buurtprojecten
Onze Buurt bevordert al acht jaar burgerinitiatieven voor de eigen omgeving. Verenigingen, scholen, clubs, buurten, bewonerscomite’s, vriendengroepen… iedereen die een goed verbindend plan indient maakt kans maken op (een deel van) de prijs. In voorgaande jaren gingen prijzen bijvoorbeeld naar een dorpskeuken in Heide, een fietsenplan in Maastricht, en een openbare tuin in America. Dit jaar wil de organisatie vooral investeren in initiatieven die de kracht van de huidige corona-creativiteit duurzaam maakt. Aanvragen kan tot 27 augustus via www.onzebuurt.eu.

Secretaris
Ten slotte nog de mededeling dat Derk Ederveen in maart het secretariaat van de dorpsraad heeft overgenomen van Coert Voesten. Coert, dank voor meer dan zes jaar inzet voor Oostrum!

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Oostverbinding Venray NIEUWSBRIEF | MRT 2020

Na de laatste nieuwsbrief in december, is het hoog tijd voor een update over de Oostverbinding. Er is de afgelopen periode weer veel gebeurd. In deze vierde nieuwsbrief leest u daarover. Ook staat er voor de komende periode van alles op de planning. Op het moment van schrijven heeft de coronacrisis stevig om zich heen gegrepen. Of en wat voor gevolgen dit voor het project Oostverbinding heeft, is nu nog niet te voorzien. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Aan- en verkoop grond
Zoals we eerder schreven, zijn de keukentafelgesprekken afgerond. We hebben deze gesprekken gevoerd, omdat we op sommige stukken van het traject grond nodig hebben om de Oostverbinding aan te kunnen leggen. We zijn nu alle afspraken aan het uitwerken, zodat we kunnen overgaan tot aankoop van stukken grond. Daarvoor is in een aantal gevallen nog nader overleg nodig. Op een aantal plekken kunnen we juist grond die we niet nodig hebben, gaan verkopen of gaan we afspraken maken over stroken waarvan het eigendom verjaard is.

Voorlopig ontwerp
Met alle informatie die we hebben opgehaald tijdens de inloopavonden, zijn we samen met het adviesbureau aan de slag gegaan om het schetsontwerp verder te vervolmaken en zo te komen tot het voorlopig ontwerp (VO). We zien dat we veel tips en opmerkingen die we gekregen hebben tijdens de inloopavonden ook echt hebben kunnen verwerken.

Ook zijn we bezig het groenplan verder uit te werken. Dit wordt meegenomen in het VO. We omschrijven hierin nog niet precies welke soorten bomen en struiken er komen, maar wel waar er gras, een boom of beplanting komt.

Als het VO klaar is, wordt het ook in 3d uitgewerkt. Zo kunnen we beter presenteren hoe alles eruit gaat zien. Onderdeel hiervan is een simulatie van het verkeer. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verkeersstromen in de nieuwe situatie afgewikkeld worden. Met name willen we
laten zien hoe het verlaten van de parallelwegen of inritten van aanwonenden gaat verlopen.

We zien dat we veel tips en opmerkingen die we gekregen hebben tijdens de inloopavonden ook echt hebben kunnen verwerken.

Niet-gesprongen explosieven onderzoek
Begin dit jaar is het bureauonderzoek naar nietgesprongen explosieven op het terrein van de verbindingsweg afgerond. Conclusie uit dat onderzoek is dat er een kans bestaat op het aantreffen van klein kaliber munitie. Daarom wordt in de komende maanden ook daadwerkelijk buiten gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Dit gebeurt eerst met een grondradar, waarmee wordt bepaald of verder graafwerk nodig is.

Stand van zaken notitie van reikwijdte en detailniveau
We zijn gestart met opstellen van de notitie van reikwijdte en detailniveau (NRD). In de vorige nieuwsbrief nr. 3 legden we uit wat een NRD is (zie * aan het eind van deze brief). Daar schreven we ook dat B&W deze notitie in het eerste kwartaal zouden vaststellen. We hebben er wat meer tijd voor nodig om alles zorgvuldig uit te werken en gezien de situatie met het coronavirus. Als alles volgens planning verloopt, wordt de notitie in juni vastgesteld.

Meer informatie over de NRD ontvangt u tijdens een nog te plannen inloopavond, waar we ook het voorlopig ontwerp zullen presenteren.

Overige werkzaamheden
Daarnaast hebben we de afgelopen maanden onder andere het volgende gedaan: – Het tracé is digitaal ingemeten met behulp van een scanner. Dit is vooral gedaan om het ontwerp bij de rotonde en de tunnelbak op de Henri Dunantstraat verder te verfijnen. Digitaal inmeten is ook nodig voor de uitwerking van het bestek (beschrijving van exacte werkzaamheden voor de aannemer). – Er is onderzoek gedaan naar het veranderen van de afwatering in de tunnelbak op de Henri Dunantstraat. Door te kiezen voor een andere afwatering, kolken worden verplaatst naar de zijkant van de rijbaan, wordt de geluidsoverlast van de huidige situatie opgelost. Ook de afwatering van de nieuwe rotonde op de Henri Dunantstraat is hierbij betrokken. – We hebben gekeken naar de mogelijkheden om voetpaden in te passen aan de Henri Dunantstraat tussen de rotonde Brukske-Antoniusveld en het tankstation, waarbij zo min mogelijk aan de taluds wordt vergraven om zo bomen te kunnen sparen. Dit heeft geleid tot inpassing van een voetpad aan één zijde van de weg (zuidkant). – In week 12 wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd in de omgeving van de Kruidenlaan. Dit om te kijken hoe groot de parkeerdruk daar is, zodat we kunnen bepalen of extra parkeerplaatsen nodig zijn.

Planning
Tot slot willen we u nog een doorkijkje geven in onze planning op hoofdlijnen: – Juni 2020: inloopavonden presentatie VO en ter inzage NRD. – 4e kwartaal 2020: bestemmingsplan incl. plan-MER ter besluitvorming in college. Daarna inloopavond om stukken toe te lichten. Tevens maken we dan ook vertaalslag van voorlopig naar definitief ontwerp. – Eind 1e/begin 2e kwartaal 2021: bestemmingsplan en plan-MER ter besluitvorming naar de gemeenteraad. – Tweede helft 2021: start uitvoering.

Vragen
Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij is bereikbaar via Oostverbinding@venray.nl of telefoonnummer (0478) 52 33 33.

*) Uit nieuwsbrief nr. 3: Een onderdeel van het bestemmingplan voor de Oostverbinding is een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Een eerste stap van zo’n MER is het opstellen van een ‘Notitie van reikwijdte en detailniveau’ (NRD). Hierin wordt aangegeven wélke milieuaspecten worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid (detailniveau) ze worden opgenomen in de MER. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de effecten op het gebied van flora en fauna (stikstof), fijnstof, geluid, etc. Een Notitie van reikwijdte en detail heeft geen formele status en is dus nog geen inhoudelijk besluitstuk over hoe de weg eruit gaat zien en wat de effecten daarvan zijn. Daarom is er nu nog geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit kan pas in een later stadium, tijdens de bestemmingsplanfase. De MER maakt deel uit van het bestemmingsplan; beide documenten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.

3e Nieuwsbrief Oostverbinding Venray

Dit is de derde nieuwsbrief Oostverbinding Venray. Zoals u inmiddels gewend bent, informeren we met deze brief aanwonenden en andere (direct) betrokkenen over de voortgang van het project Oostverbinding Venray. De afgelopen maanden zijn weer de nodige stappen gezet. Een overzicht…


Keukentafelgesprekken afgerond

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden, hebben we op sommige delen van het traject grond van aanwonenden nodig om het ontwerp te kunnen inpassen. Daarover moesten we natuurlijk met elkaar in gesprek. De afgelopen maanden zijn we met betreffende bewoners om de keukentafel gaan zitten en zijn er goede, constructieve gesprekken gevoerd. De bewoners/eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. In een aantal gevallen was een tweede gesprek nodig om alles goed te kunnen bespreken. Input van de gesprekken heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp.


Inloopavonden

Begin vorige week zijn tijdens een aantal drukbezochte inloopavonden de schetsontwerpen gedeeld. In plaats van een plenaire aanpak, zijn we in kleinere groepjes uiteen gegaan om de ontwerpen te bespreken en vragen te beantwoorden. Vanuit de gemeente waren mensen van verschillende disciplines aanwezig, zoals verkeer, groen en civiel. Dus veel vragen konden meteen beantwoord worden.
We hebben positieve reacties ontvangen, maar ook kwam het verzoek om nog eens goed naar sommige punten in het ontwerp te kijken. Punten die daarbij o.a. genoemd zijn: parkeren voor bewoners en parkeren bij het Medisch Centrum Antoniusveld, het oprijden van de Stationsweg, de afwatering en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Alle input nemen wij mee om het schetsontwerp de komende maanden uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

We hebben positieve reacties ontvangen op het schetsontwerp, maar ook kritische opmerkingen waar we wat mee kunnen.


Niet-gesprongen explosieven

Zoals gebruikelijk bij dit soort grote projecten, moet het gebied ook onderzocht worden op niet-gesprongen explosieven die mogelijk in de grond zitten. Het betreft het terrein waar de verbindingsweg moet komen. Dat is het gedeelte waar de grond nog weinig of slechts ondiep bewerkt is na de Tweede Wereldoorlog. We hebben inmiddels een firma gecontracteerd die dit onderzoek voor ons gaat doen. Zij starten in het eerste kwartaal van 2020, waarbij ze ook buiten aan het werk te zien zullen zijn.


Notitie van reikwijdte en detailniveau

Een onderdeel van het bestemmingplan voor de Oostverbinding is een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Een eerste stap van zo’n MER is het opstellen van een ‘Notitie van reikwijdte en detailniveau’. Hierin wordt aangegeven wélke milieuaspecten worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid (detailniveau) ze worden opgenomen in de MER. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de effecten op het gebied van flora en fauna (stikstof), fijnstof, geluid, etc. Het college van B&W stelt deze notitie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 vast. Daarna kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen; dus aangeven of er bijvoorbeeld nog zaken ontbreken op het gebied van milieueffecten.

Een Notitie van reikwijdte en detailniveau heeft geen formele status en is dus nog geen inhoudelijk besluitstuk over hoe de weg eruit gaat zien en wat de effecten daarvan zijn. Daarom is er nu nog geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit kan pas in een later stadium, tijdens de bestemmingsplanfase. De MER maakt deel uit van het bestemmingsplan; beide documenten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.


Vragen

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij is bereikbaar via Oostverbinding@venray.nl of telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Eerste schetsen Oostverbinding Venray klaar

De gemeente Venray wil, parallel aan de oostkant van de A73, een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Dit hele pakket van maatregelen valt onder de noemer project Oostverbinding. De eerste schetsen hiervoor zijn nu klaar.

Na het besluit van de gemeenteraad is een adviesbureau aan de slag gegaan met het ontwerp. Hiervoor is een programma van eisen opgesteld, met de kaders en uitgangspunten ten aanzien van verkeersveiligheid, doorstroming en beheer. Voorbeelden zijn het aanleggen van zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden om de fietsers maximaal te faciliteren. En het aanleggen van vier rotondes op de kruispunten met de Kruidenlaan, Klaproos, Stationsweg en Henri Dunantstraat voor een betere verkeersveiligheid. In het kader van het bevorderen van de doorstroming willen we onder andere zo min mogelijk particuliere inritten direct op de hoofdrijbaan aansluiten. Dat krijgt vorm door het realiseren van parallelwegen op grote delen.

Keukentafelgesprekken
Na de eerste versie van het schetsontwerp zijn met enkele eigenaren van percelen aan het tracé keukentafelgesprekken gehouden, om de gevolgen voor hen te bespreken. Op sommige punten is namelijk grondaankoop nodig om het ontwerp te realiseren. . Deze gesprekken zijn constructief en in goede dialoog verlopen. De bewoners / eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. Dit heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp. Onderzoeken naar milieueffecten zoals geluid en fijnstof zijn inmiddels opgestart en de resultaten daarvan worden in de loop van 2020 verwacht.

Inloopavond
Eind november wordt een inloopavond georganiseerd voor aanwonenden en stakeholders zoals wijk- en dorpsraden, om hen de gelegenheid te geven het schetsontwerp te bekijken en vragen te stellen. Dit kan leiden tot verdere verfijning of bijstelling van het ontwerp, wat vervolgens wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Geïnteresseerden kunnen via https://www.venray.nl/project-Oostverbinding de tekeningen downloaden en bekijken. Het stellen van vragen of doorgeven van tips kan via een e-mail naar gemeente@venray.nl of telefonisch door contact op te nemen met de projectleider van de gemeente, dhr. R. Hoeijmakers, via 0478-523 333.