Ontwerp voor opwaardering Maaslijn ligt ter inzage

Voor de opwaardering van de Maaslijn ligt nu het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage. Daarvoor is ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Tot en met 9 juni kunt u het plan bekijken en een zienswijze indienen. Dat kan via de website van de gemeente (www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken) of door een afspraak te maken op het gemeentehuis.

Doel van de opwaardering is verduurzaming en een robuustere dienstregeling. De lijn wordt geëlektrificeerd, en daarvoor zijn onderstations en bovenleidingen nodig. Ook wordt op een aantal plaatsen het enkelspoor verdubbeld. Om dat ruimtelijk mogelijk te maken stellen de provincies Noord-Brabant en Limburg een provinciaal inpassingsplan vast.

Maatregelen Oostrum

• Ten zuiden van de Deurneseweg wordt het dubbelspoor aan de oostzijde doorgetrokken met circa 4,5 kilometer in zuidelijke richting. Hiervoor is grondwerk en het aanleggen van greppels nodig.
• Ten zuiden van station Venray komt aan de oostzijde van het spoor een inzetlocatie. De toegangsweg van de railinzetplaats sluit aan op de Mgr. Hanssenstraat.
• Ter hoogte van de Witte Vennenweg komt aan de oostzijde van het spoor een onderstation.
• De overweg Mgr Hanssenstraat wordt voorzien van filesignalering.
• De ligging van de overweg Witte Vennenweg wordt aangepast. De gemeente Venray past het onderliggende wegennet richting de nieuwe overweg aan.

Meer informatie staat op www.limburg.nl/maaslijn. Op www.prorail.nl/projecten/maaslijn/terinzagelegging kunt u de maatregelen en effecten via een kaart opvragen. Klik op ‘Effecten op mijn leefomgeving’, en selecteer lagen op de kaart.

Telefonisch spreekuur

Hebt u vragen, dan kunt u die aan ProRail stellen. Dat tot en met 10 juni iedere donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Het nummer is 088-2315381. Als u op de hoogte wil blijven, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.prorail.nl/projecten/maaslijn.

Zienswijze indienen

U kunt een zienswijze alleen mondeling of schriftelijk indienen. Maak voor een mondelinge zienswijze uiterlijk 25 mei een afspraak met dhr. Boss: 043-389 7805. Stuur een schriftelijke zienswijze naar Provinciale Staten, t.a.v. Gedeputeerde Staten, Dhr. J.L.O. Boss, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerp inpassingsplan Opwaardering Maaslijn’.

En daarna?

Het besluit volgt waarschijnlijk in het najaar. De eerste werkzaamheden staan gepland eind 2022 of begin 2023. Tot die tijd bereidt ProRail de bouw voor, waaronder de aanbesteding en het verkrijgen van grond.