Inloopavond wegreconstructie dinsdagavond 26 april

De gemeente Venray gaat in 2023 en 2024 een paar wegen reconstrueren in Oostrum. Aanwonenden hebben een brief gekregen met een uitnodiging voor een inloopavond, maar alle geïnteresseerden zijn welkom. Hieronder de informatie uit de brief.

Graag nodig ik u uit voor een inloopavond op 26 april in de Watermolen, Buitenhof 2, in Oostrum. Dan is er een inloopavond die gaat over de reconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een gedeelte van de Randenrade. U kunt dan tussen 19:00 en 21:00 vrijblijvend binnenlopen om het voorlopig ontwerp in te zien. Daarbij kunt u ook uw vragen stellen.

Korte terugblik
Op 17 maart jl. heb ik de schetsontwerpen tijdens de goed bezochte dorpsraadvergadering kort toegelicht. Daarbij heb ik op hoofdlijnen aangegeven wat u op de tekeningen kunt zien en welke volgende stappen gezet worden. De toen gepresenteerde schetsontwerpen zijn op de website geplaatst met de mogelijkheid om tot 1 april reacties hierop te geven. We hebben een ‘handje vol’ reacties ontvangen.

Met de opmerkingen en een nog uitgevoerde interne toetsing worden de schetsontwerpen hier en daar aangepast naar een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt voorafgaand aan de inloopavond besproken met de dorpsraad. Tijdens de inloopavond krijgt u dus het meest actuele ‘voorlopig ontwerp’ te zien.

We horen graag uw mening
Mogelijk zijn er aan de hand van het voorlopig ontwerp nog zaken die u alsnog onder de aandacht wilt brengen. Dit kunt u bij voorkeur kenbaar maken vóór 1 mei 2022 via het mailadres reconstructie-Geysterseweg-eo@venray.nl. Vanaf 26 april kunt u de tekeningen van het voorlopig ontwerp ook inzien via onze website onder het kopje ‘voorlopig ontwerp’. Daar treft u via deze link alle informatie aan over het project.

Het vervolg
Na de inloopavond gaan we aan de slag om het voorlopig ontwerp verder te brengen naar het definitieve ontwerp voor alle fases. Daarin nemen we zoveel als mogelijk de reacties mee. Zodra het definitief ontwerp er ligt zal ik dit met een brief kenbaar maken met verwijzing naar de tekeningen op de website.

Met het definitief ontwerp gaan we de komende maanden achter de schermen verder met de technische uitwerking om de plannen uitvoeringsgereed te maken. Daarbij gaan we o.a. kijken of en welke kabels en leidingen gelegd/verlegd moeten worden, materialen inkopen en het werk aanbesteden om in 2023 te kunnen starten met fase 1. De beoogde fasering treft u aan onder het kopje ‘planning’ op onze website.

Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet en wellicht treffen we elkaar op 26 april.


Met vriendelijke groet,
Jan van Dijk, projectleider civiel en verkeer

Reconstructie van wegen in Oostrum in 2023 en 2024

De gemeente Venray gaat de komende jaren een paar wegen reconstrueren in Oostrum. Het was de bedoeling om inwoners hierover tijdens een bijeenkomst te informeren, maar dat is nu niet mogelijk. Daarom krijgen aanwonenden een brief met het verzoek om mee te denken. Hieronder publiceren we de inhoud van die brief, zodat iedereen op de hoogte is. Het project is opgedeeld in vier fases.Fase 1: Geysterseweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de Van Broekhuizenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Ook is er niet overal een veilige plek voor voetgangers aanwezig. Dit is binnen de bebouwde kom wel gewenst. De riolering is deels aan vervanging toe en wordt onnodig belast door het regenwater van de weg wat hierop is aangesloten. De komingangen zijn niet ingericht op de wijze die in Venray gebruikelijk is. Er zijn verschillende (kleinschalige) woningbouwinitiatieven die om tijdige aanpassing van de wegen en riolering vragen. Achter de Van Broekhuizenstraat ligt een graslandperceel waarvan de gemeente gedeeltes wil verkopen aan de aanwonenden.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. Daarbij wordt minimaal aan één kant van de weg een trottoir aangelegd. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. De zijstraatjes Zuiderbergweg en Spralandweg krijgen tot aan de komingang een nieuw profiel en nieuwe komingangen. Het gedeelte waar drukriolering ligt wordt vervangen door een vrij verval riool wat is voorbereid op extra te bouwen woningen. Er wordt een extra rioolbuis aangelegd voor het laten infiltreren van het regenwater. Het graslandperceel achter de Van Broekhuizenstraat krijgt een natuurlijke parkachtige openbaar toegankelijke inrichting.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de eerste helft van 2023.Fase 2: Geysterseweg vanaf de Van Broekhuizenstraat tot aan de Mgr. Hanssenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een extra rioolbuis aangelegd voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2023.Fase 3: Randenrade tussen Vlasakker en Watermolenstraat

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Er is sprake van wortelopdruk en de moeraseiken staan op het riool, wat op termijn problemen gaat geven. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen. De moeraseiken worden gehandhaafd. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een nieuwe rioolbuis gelegd en een extra gescheiden riool¬buis voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2024.Fase 4: Vlasakker

Aanleiding
De huidige weg is niet ingericht voor de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.

Idee
Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen en de schoolzone wordt ingepast. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Er wordt een nieuwe rioolbuis gelegd en een extra gescheiden rioolbuis voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning: Voorbereiding in 2022, uitvoering in de tweede helft van 2024.Meedenken?
Misschien hebt u ideeën, suggesties, knelpunten of vragen. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over groen, parkeren, snelheid, uitstraling of vormgeving. De gemeente wil ze graag weten. U kunt ze tot 1 februari 2022 doorgeven via reconstructie-Geysterseweg-eo@venray.nl, of via een brief aan de gemeente Venray, t.a.v. Jan van Dijk, projectleider civiel en verkeer, Postbus 500, 5800 AM Venray.

Het vervolg
De komende maanden gaat de gemeente aan de slag om een schetsontwerp te maken voor alle fases. Daarin nemen zij zoveel als mogelijk de reacties mee die zijn ontvangen. Zodra er een schetsontwerp is krijgt iedereen opnieuw de kans om daarop te reageren.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!