Verkeersveiligheid: voorlopige resultaten

Op 14 september hielden we een thema-avond verkeersveiligheid. Verdeeld over drie ‘bespreektafels’ kwamen knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor aan de orde. Daarnaast is er een enquête gehouden onder aanwonenden van de Mgr. Hanssenstraat en de Stationsweg. Alles wat uit de bespreektafels en de enquête kwam is geïnventariseerd. Dat leverde 25 punten op, die zijn verwerkt op de plattegrond van Oostrum, en vervolgens besproken met de gemeente.

Meenemen in projecten

Hieronder een samenvatting van de voorlopige, gecombineerde resultaten. De nummers verwijzen naar de kaartjes. Niet alle punten werden objectief gezien als probleempunt bestempeld. Voor een aantal punten was het lastig om een goede oplossing te bieden, met name in het ‘sturen’ van de fietser. Veel punten komen aan bod in een paar grote projecten, en worden daarin zoveel mogelijk meegenomen. Zowel de Oostverbinding (waaronder de nieuwe verbindingsweg) als de Via Venray (tweede helft 2024) hebben een positieve invloed op het (doorgaande) verkeer in Oostrum. Daarnaast staat Oostrum Oost nog in de planning en komt hopelijk de herinrichting van de Stationsomgeving nog van de grond. Nadat dit allemaal gerealiseerd is kunnen we de verkeerssituatie opnieuw bekijken.

 1. Kruising Stationsweg-Spurterdijk: Kruispuntplateau verwijderen.
  Bekijken hoe de verkeersafwikkeling is nadat de Oostverbinding, Stationsweg en mogelijk N270 klaar zijn.
 2. Stationsweg (stationszijde): zebra ter hoogte van nr 209a voor o.a. schooljeugd.
  Er wordt bekeken of dit realiseerbaar is.
 3. Stationsweg (stationszijde): parkeren op trottoirs; omgeving station.
  Dit punt wordt meegenomen in de Stationsomgeving.
 4. Stationsweg (stationszijde): voorstel autoluw.
  Zie punt 3.
 5. Stationsweg-Henri Dunantstraat-Oirloseweg: Zebra herzien. Huidige Oirloseweg wordt niet gebruikt door scholieren, zij steken juist via Henri Dunantstraat over naar station.
  Zie punt 3.
 6. Stationsweg tussen Henri Dunantstraat en Mgr. Hanssenstraat: Hardrijders: drempels, of bakken op straat.
  Zie punt 3.
 7. Voetpad Stationsweg tussen Henri Dunantstr en Mgr. Hanssenstr: Fietsverkeer trottoir; hekwerk of sluis.
  Fietsers zullen deze omzeilen en daarna weer op de stoep fietsen, of ze blijven tegen het verkeer in fietsen, wat nog gevaarlijker is.

 8. Mgr. Hanssenstraat 26-36: Fietsverkeer trottoir; hekwerk of sluis plaatsen.
  Ook hier zullen de fietsers deze omzeilen. Aandacht aan schenken via OW! in combinatie met punt 7, omdat het meestal Oostrumse jeugd is die dit doet.
 9. Mgr. Hanssenstraat-wijkgedeelte Ghunenbeek: Maar één ontsluitingsweg; koppeling maken met nieuwbouwwijk en tweede ontsluiting inpassen.
  Een tweede uitgang wordt meegenomen met verdere uitbreidingsplannen in de toekomst. Nu is er voor calamiteiten een nooduitgang.
 10. Mgr. Hanssenstraat-Geijsterseweg: B&B-situatie op de hoek.
  Als de ontsluiting bij de B&B van Oostrum Oost af is verwacht de gemeente dat men daar nog langzamer zal rijden, omdat deze verbinding nog beter zichtbaar is, en het een 30 km zone is.
 11. Geijsterseweg noord: Voetpad tussen bebouwde kom en bosgebied ontbreekt.
  Dit wordt meegenomen met de wegreconstructie. Er komt in de berm een half verhard pad, zodat voetgangers niet over de weg hoeven lopen.
 12. Geijsterseweg: Parkeren op trottoir. Communiceren met buurt.
  Na de vernieuwing van de weg bekijken of dat nog gebeurt. Anders parkeren op de weg, waardoor de snelheid geremd wordt.
 13. Ooster Thienweg: Parkeren op trottoir bij woningen. Communiceren met buurt.
  Kan nu niet anders, de weg is te smal om op de weg te parkeren. Proberen breder te maken als die in de toekomst wordt aangepast. Overleg met elkaar wat kan.
 14. Rotonde Mgr. Hanssenstraat-N270: Fietsers tegen de richting in op rotonde. Voorkomen met fietstunnel.
  Fietstunnel is moeilijk realiseerbaar. Wel komt er langs de Witte Vennenweg aan de rechterzijde (Aviko) een dubbel fietspad. Kijken of we daar ook iets kunnen bedenken om dit op te lossen.
 15. Mgr. Hanssenstraat tussen rotonde N270 en Ghunenbeek: Verkeersveiligheid/snelheid. Maatregelen: bloembakken of sluizen in plaats van drempels.
  Geen aanpassing, de gemeente gaat er vanuit dat er veel minder verkeer door Oostrum zal komen als de N270 is aangepast.
 16. Kruising Mgr. Hanssenstraat-Ghunenbeek: Kruispuntplateau verwijderen.
  De gemeente handhaaft het plateau in verband met de 30km-zone, en is bang dat er dan nog harder zou worden gereden. Zie ook punt 15.
 17. Mgr. Hanssenstraat: Verbod landbouwverkeer.
  Oplossing is om, als er landbouwverkeer door Oostrum rijdt dat er niet hoeft te komen, de betreffende firma daarover te bellen en aan te geven dat dit gebeurt.
 18. Komgrens Mgr. Hanssenstraat zuid: Uitgaand verkeer heeft nu voorrang, dit zorgt ervoor dat auto’s hard het dorp uitrijden. Dit omdraaien.
  Heeft geen effect, dan wordt er harder Oostrum ingereden.
 19. Mgr. Hanssenstraat centraal: Straat hier afsluiten of smal maken, om zo doorgaand en zwaar verkeer te beperken.
  Dit lost het probleem misschien daar op maar veroorzaakt in de andere straten meer onveiligheid.
 20. Ooster Thienweg: Plateau of drempel ter hoogte van start bebouwde kom.
  Daar komt relatief weinig verkeer door, en zeker geen verkeer dat te hard kan rijden.
 21. Valkenkampstr-Mgr. Hanssenstr: Afsluiten voor gemotoriseerd verkeer (geen ontsluiting autoverkeer wijk).
  Dit is moeilijk realiseerbaar, omdat mensen nu eenmaal de wijk in moeten. Voor de veiligheid kunnen we in het OW! aangeven dat men hier ook goed moet op letten. Als de N270 klaar is zal er waarschijnlijk minder doorgaand verkeer door Oostrum komen.
 22. Trottoir Mgr. Hanssenstraat-Ooster Thienweg (parallel aan spoor): Hek plaatsen; tegengaan fietsers enz.
  Dit trottoir is in principe al zo ingericht dat er geen auto’s op kunnen. Maar voor calamiteiten moeten politie, brandweer en ambulance er toch door kunnen. Fietsers en bromfietsers zullen een eventueel poortje toch omzeilen.
 23. Sparrendreef: Twee wegversmallingen.
  Daar wordt naar gekeken. Een is er al weggehaald. Is waarschijnlijk haalbaar. Eventuele woningbouw daar afwachten.
 24. Sparrendreef: Wat is de planning van de werkzaamheden?
  Zie punt 23.
 25. Algemeen zwaar verkeer: Doorgaand verkeer door het dorp.Zie punt 17.

Van de bestuurstafel: oktober 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Esther bedankt, en welkom Vincent!

Een paar maanden geleden gaf Esther de Jong aan dat ze wilde stoppen als lid van de dorpsraad. De afgelopen vier jaar hield ze zich vooral bezig met duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. Zo zat ze bijvoorbeeld in de commissie oriëntatie Windpark Venray, en nam ze het initiatief voor een thema-avond over energiebesparing. Daarnaast nam ze als vicevoorzitter regelmatig de taken van Jan-Willem Bruijsten waar. Esther, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!

Tijdens de avond over verkeersveiligheid raakte Jan-Willem aan de praat met Vincent Meier. Niet alleen bleek hij belangstelling te hebben om lid te worden van de dorpsraad, ook sloten zijn kennis en interesses naadloos aan op het takenpakket van Esther. Daarom kwam hij kennismaken, en dat beviel wederzijds. Zo goed zelfs dat hij meteen werd gebombardeerd tot vicevoorzitter. Binnenkort zal Vincent zich uitgebreider voorstellen in het OW!.


Thema-avond verkeersveiligheid

Zoals afgesproken heeft Ruud Verhaegh alle ideeën en voorstellen van de bespreektafels samengevat in een lijst en op een plattegrond. We hebben de lijst bekeken, en die lijkt compleet te zijn. De gemeente gaat nu per actiepunt bekijken wat er kan en wat er niet kan. Dat wordt besproken met een afvaardiging van de avond, en daarna worden de resultaten weer teruggekoppeld naar het dorp. We houden u op de hoogte.


Kopijsluiting OW! voortaan vrijdagavond 24:00

Tot nu toe was de kopijsluiting van het OW! op zaterdag om 18:00 uur. Vorig jaar heeft Albert Kleine, met Marja Scheunhage als ‘backup’, de redactie overgenomen van Sraar Smedts. Inmiddels zijn we een jaar verder, en het blijkt dat de redactie vaak een groot deel van het weekend, en vooral de zondag, in beslag neemt. De redactie heeft daarom gevraagd of het mogelijk is om de kopijsluiting 18 uur te vervroegen, naar vrijdagavond 24:00 uur. Het blad kan dan meteen vanaf zaterdagochtend in elkaar worden gezet, en dan blijft een groter deel van het weekend over voor familie, hobby’s en zorgtaken.

De dorpsraad gaat daarmee akkoord. Wel stellen we voor dat men op vrijdag nog ruimte kan ‘reserveren’, bijvoorbeeld een hele of een halve pagina, waarvoor de kopij dan nog op zaterdag tot 18:00 kan worden aangeleverd. De sportuitslagen van SVO hebben een ‘vaste reservering’, en mogen nog steeds zondagavond worden aangeleverd.


Verenigingsverslagen in het OW!

ZijActief vroeg zich af of verslagen van verenigingsactiviteiten niet onder ‘redactioneel’ zouden kunnen vallen, in plaats van onder de tarieven voor verenigingen. De administrateur van het OW! legde deze vraag neer bij de dorpsraad, inclusief een inschatting van de financiële gevolgen. Die zijn met 200-250 euro te overzien. Daarom heeft de dorpsraad besloten dat verslagen van verenigings­activiteiten gratis mogen worden geplaatst, met een maximum van een pagina per maand per vereniging. Aankondigingen van activiteiten blijven onder het betaalde tarief vallen. Dat geldt ook voor de sportuitslagen van SVO.

Thema-avond Verkeersveiligheid

De avond begon om 19:00 uur met een quiz voor de jeugd. De opkomst was niet zo groot als gehoopt, niet alleen vanwege voetbaltrainingen, maar ook omdat er op school, ondanks meerdere verzoeken, niets over was verteld.

Maar zij die er waren werden door wijkagent Maarten Arts enthousiast door de twintig vragen geloodsd. Ook de volwassenen deden mee, en hadden af en toe nog moeite om het juiste antwoord te vinden. Na een korte pauze werden de prijzen uitgereikt. Hartelijk dank aan de sponsoren: Bowling Bistro Venray, Melvins Tweewielers, Green Drive en Veilig Verkeer Nederland.

Veilig op weg

Daarna presenteerden Ton Peeters en Ruud Verhaegh, beide van de gemeente Venray, hun campagne. Problemen met verkeersveiligheid zitten vaak in gedrag. Dat kon de wijkagent bevestigen: een automobilist die zich aan bepaald gedrag van fietsers stoort, vertoont vaak datzelfde gedrag zodra hij zelf op de fiets stapt. Een melding van bewoners kan niet altijd door de gemeente worden opgelost. De campagne helpt bewoners, in samenwerking met Smile Venray, met een informeel gesprek over mogelijke acties. Die zijn gericht op empathie bij de weggebruiker, zoals borden ‘30 bedankt’ of fotoborden op straat, remwegdemonstraties en snelheidsmetingen. Tijdens een campagne ging de gemiddelde snelheid bijvoorbeeld met 7 km/u omlaag, en na afloop bleef die gemiddeld 4 km/u lager.

Smile Venray

Jolanda van Sinten vertelde over hun werkgroep, waarin niet alleen vertegenwoordigers uit de dorpen en wijken zitten, maar ook Ruud Verhaegh van de gemeente, en iemand van de vrijwillige politie. Om snelheid te meten kunnen ze bijvoorbeeld beschikken over een laser, en over een ‘smiley’ die tijdelijk op een lantaarnpaal kan worden geplaatst. Verder houden ze regelmatig controles op fietsverlichting, en is er elk jaar een grote verkeersmarkt in het centrum.

Bespreektafels

Na een korte pauze verdeelde de zaal zich over drie tafels met grote plattegronden van Oostrum. Elke tafel kreeg begeleiding van een lid van de dorpsraad, en van een van de presentatoren. Samen probeerden ze niet alleen knelpunten te vinden wat verkeersveiligheid betreft, maar daar ook oplossingen voor aan te dragen. Na een dik half uur was iedereen nog steeds enthousiast aan het discussiëren, maar het werd tijd om af te ronden.

Elke tafel had vijf tot tien aanbevelingen, van ontsluitingswegen tot meer voetpaden, van gevaarlijke oversteekplaatsen tot drempels, en van verplaatsbare bloembakken tot het afsluiten van het centrum voor auto’s. De gemeente gaat nu alle aanbevelingen bestuderen, en koppelt de resultaten zo snel mogelijk terug aan de dorpsraad. Wordt vervolgd!

Verkeersveiligheid in Oostrum: thema-avond 14 september, 19:00 uur

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt bezocht als de avond over wonen in maart. De avond wordt gehouden in D’n Oesterham.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg (50 km) en de Mgr. Hanssenstraat (30 km). In beide straten wordt naar verhouding veel te hard gereden, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, onder andere door de jeugd erbij te betrekken in het eerste deel van de avond.

Definitief programma

 • 19.00u: Opening door Esther de Jong (dorpsraad)
 • 19.05u: Verkeersquiz (wijkagent Maarten Arts)
  • Voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Er zijn prijzen te winnen!
 • 19.20u: Uitslag en prijsuitreiking (wijkagent Maarten Arts)
 • 19.30u: Ton Peeters en Ruud Verhaegh (gemeente Venray):
  • Gedragscampagne ‘Veilig op Weg’, inclusief de Mgr. Hanssenstraat
  • Doorkijk naar het tweede deel van de avond: bespreektafels verkeersveiligheid
 • 19.45u: Presentatie door Jolanda van Sinten en overige leden van Smile Venray:
  • Vrijwilligersorganisatie verkeersveiligheid
 • 20.05u: Wijkagent Maarten Arts gaat in op de presentaties van de gemeente en Smile Venray
 • 20.15u: pauze
 • 20.30u: Bespreektafels over verkeersveiligheid
  • Aan de hand van kaartmateriaal willen we verkeersaspecten in en rondom Oostrum bekijken, en bespreken hoe men het verkeer ervaart. Elke tafel krijgt een plattegrond van Oostrum. Iedereen kan daarop knelpunten aanwijzen, en de tafel zoekt samen naar mogelijke oplossingen.
 • 21.00: De hoofdpunten van de bespreektafels worden uitgelicht.
 • 21.15u: Afsluiting thema-avond

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl) of Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl).

Van de bestuurstafel: juli 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Resultaten enquête dorpsplein

De enquête over de renovatie van het dorpsplein heeft helaas maar 43 reacties opgeleverd. Het is niet verrassend dat een groot deel van aanwonenden was. Dat heeft het beeld misschien vertekend, omdat het plein een functie heeft voor heel Oostrum.

Het was de bedoeling om op basis van de antwoorden een nieuw plan te maken, waarmee we naar de gemeente zouden kunnen. Helaas steeg uit de enquête geen duidelijk beeld op. Parkeren vinden velen nu belangrijk, maar bij de vraag over de toekomst weer niet. Precies de helft wil de kermis op het plein hebben, de andere helft niet. Hetzelfde geldt min of meer voor evenementen. Maar men is het er wel over eens dat het groener mag, en dat het meer een ontmoetingsplaats moet worden.

Vanwege de tegenstellingen willen we eerst degenen uitnodigen die hun contactgegevens hadden achtergelaten, om samen met de werkgroep te kijken wat er mogelijk is. We willen er dan ook de functie van de velden bij de Watermolen bij betrekken, zodat de beschikbare ‘open ruimte’ in Oostrum zo goed mogelijk wordt benut, en aan zoveel mogelijk wensen tegemoet komt.


Verkeersveiligheid in Oostrum: thema-avond 14 september, 19:00 uur

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt bezocht als de avond over wonen in maart.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg (50 km) en de Mgr. Hanssenstraat (30 km). In beide straten wordt naar verhouding veel te hard gereden, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, onder andere door de jeugd erbij te betrekken in het eerste deel van de avond.

Voorlopig programma

 • Verkeersquiz voor kinderen vanaf 10 jaar. Er zijn prijzen te winnen!
 • Ruud Verhaegh (gemeente Venray) presenteert ‘Veilig op weg’, de campagne voor verkeersveiligheid in Oostrum. Ook Smile Venray werkt hieraan mee.
 • Onze nieuwe wijkagent Maarten Arts stelt zich voor en bekijkt het thema vanuit zijn rol.
 • Prijsuitreiking van de verkeersquiz.
 • ‘Bespreektafels’ over verkeersveiligheid. Elke tafel krijgt een plattegrond van Oostrum. Iedereen kan daarop knelpunten aanwijzen, en de tafel zoekt samen naar mogelijke oplossingen.
 • Uitkomsten van de bespreektafels.

Het definitieve programma publiceren we eind augustus. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl) of Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl). Noteer alvast de datum: donderdagavond 14 september.


Fijne vakantie!

Ook de dorpsraad gaat met vakantie. Iedereen een prachtige (en niet al te hete) zomer gewenst, of je nu lekker thuis blijft of op pad gaat. Hartelijke zomergroeten en tot ziens op de thema-avond!

Van de bestuurstafel: juni 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Flexwoningen

Zoals vorige week aangekondigd organiseert de dorpsraad een informatieavond op dinsdagavond 20 juni. Tijdens onze vergadering hebben we die voorbereid. Ook is de dorpsraad van Oirlo aangeschoven om informatie uit te wisselen en onze plannen af te stemmen. We hebben afgesproken dat de beide dorpsraden gezamenlijk zullen inspreken tijdens het Sprekersplein op donderdagavond 22 juni. We vinden dat het proces niet goed is verlopen, dat de communicatie beter had gekund, en dat niet duidelijk is op basis van welke criteria welke locaties zijn gekozen dan wel afgevallen. Wat dat laatste betreft hebben beide dorpsraden een verzoek gedaan in het kader van de Wet open overheid (WOO).

Het is goed dat de gemeente probeert om de regie te houden in de opgave die vanuit het Rijk op ons afkomt, maar wat ons betreft wordt die opgave toegevoegd aan het bestaande woningvolume beschikbaar voor sociale huur, en niet ondergebracht in aparte locaties.

Over de locatie in Oostrum is er bovendien in 2010 afgesproken, en in 2015 nog eens herhaald, dat die open zou blijven. We zijn tegen lintbebouwing aan de Stationsweg omdat we geen wijk van Venray willen worden. Verder moet de doorkijk vanaf de Stationsweg naar het landelijk gebied en Landgoed Geijsteren behouden blijven.


Laadpaal geplaatst

De eerste laadpaal van de twee die begin dit jaar waren aangekondigd is geplaatst: aan de Witte Vrouwenstraat is het nu mogelijk om een elektrische auto op te laden. De tweede laadpaal komt aan de Watermolenstraat.
Zie www.dorpsraadoostrum.nl/twee-laadpalen-in-oostrum.


Thema-avond verkeersveiligheid:
14 september

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt bezocht als de avond over wonen in maart.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg (50 km) en de Mgr. Hanssenstraat (30 km). In beide straten wordt naar verhouding veel te hard gereden, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, onder andere door de jeugd erbij te betrekken in het eerste deel van de avond.

Kinderprogramma om 19:00 uur

Daarom nodigen we alle kinderen vanaf 10 jaar uit om samen met hun begeleiders om 19:00 naar D’n Oesterham te komen. Speciaal voor hen hebben we een programma dat zowel leuk als leerzaam is, en er is bovendien een prijs te winnen!

Over de rest van het programma, voor de volwassenen, kunnen we binnenkort meer vertellen. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl) of Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl). Noteer alvast de datum: donderdagavond 14 september.

Van de bestuurstafel: mei 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Kermis van vrijdag tot maandag!

De Oostrumse kermis begint dit jaar al op vrijdag! Misschien even wennen, maar het belooft net zo gezellig te worden. Het Allemans is zelfs al met de voorbereidingen begonnen, en heeft prachtige plannen. Meer informatie daarover volgt nog. Maar noteer nu alvast de data: vrijdag 8 tot maandag 11 september.


Beheerder gezocht voor buurtpreventie-WhatsApp

Sinds 2017 heeft Oostrum vier WhatsApp-groepen voor buurtpreventie. De groepen zijn bedoeld voor noodgevallen en voor het voorkomen van misdrijven. Een van de beheerders heeft helaas aangegeven te willen stoppen, en daarom zoeken we een opvolger. Wie heeft zin om een buurt onder zijn of haar hoede te nemen? Het kost relatief weinig tijd: af ten toe nieuwe aanmeldingen verwerken, en zorgen dat iedereen zich een beetje aan de regels houdt.

Heb je vragen? Meer informatie staat op de website van de dorpsraad: dorpsraadoostrum.nl/buurtpreventie-whatsapp-de-spelregels. Heb je interesse, neem dan vrijblijvend contact op met Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl).


Thema-avond verkeersveiligheid: 14 september

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt gezocht als de avond over wonen in maart.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, bijvoorbeeld door de jeugd erbij te betrekken, en door bijdragen van een verkeerskundige. Op dit moment wordt het definitieve programma samengesteld. Als u iets aan de orde wilt stellen, neem dan contact op met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl). Noteer nu alvast de datum: donderdagavond 14 september.


Oostrum Bloeit!

Afgelopen vrijdag hebben we samen met de medewerkers van Boer Hans, Venray Bloeit, de Oostrumse Groenploeg en een afvaardiging van het dorpsradenoverleg het bloembakkenseizoen geopend. In alle dorpen en in het centrum van Venray zijn de bakken weer voorzien van nieuwe zomerbloeiers.

De dorpsraad bedankt Venray Bloeit en het Werkhuis voor het beplanten van de bakken in Oostrum. Ook een woord van dank aan de groenploeg, met name Herman, voor het perfect onderhouden van de bakken!

Even voorstellen: Leo Lenssen

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Leo Lenssen.

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Ik werd destijds gevraagd door Joos Linskens. Dat vond ik een grote uitdaging, maar ik heb het toch gedaan. Dat was in maart 2006, dus met veertien ‘dienstjaren’ ben ik nu de nestor. Een paar jaar geleden ben ik met pensioen gegaan, dus heb ik nu wat meer tijd. Ik zit trouwens ook in het bestuur van TC Oostrum.”

Waar houd je je zich mee bezig? “Ik ben begonnen als voorzitter stedelijk beheer. Dat heb ik een paar jaar gedaan, maar dat werd veranderd omdat de gemeente er anders mee omging. De functie is er niet meer maar ik houd me nog steeds veel bezig met verkeersveiligheid, het onderhoud van wegen, het plaatsen van de kerstboom, bloembakken verwijderen voor de kermis enzovoort. Verder zat ik in de werkgroep voor de herinrichting van de Mgr. Hanssenstraat en de Stationsweg, en nu bij het project voor de Oostverbinding, de nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg.”

Zijn naam kwam de laatste tijd vaak voorbij als er over glasvezel werd gepraat. “Ja, ik trok de kar voor GlaswebVenray in Oostrum, dat was een lang traject maar het resultaat mag er zijn. Ik houd me ook bezig met Via Venray, dat is ook een kwestie van lange adem.”

Wat wil je nog voor elkaar krijgen? “Oostrum Oost, dat duurt veel te lang, mensen die in Oostrum willen wonen komen hier niet verder. Het bouwen van woningen moet zo snel mogelijk worden aangepakt, ik hoop dat die knoop snel definitief wordt doorgehakt.”