Stationsweg pas eind december weer (even) open

Op dit moment wordt aan fase 3 gewerkt van de Oostverbinding. Er komt een rotonde in de Stationsweg, aan de Oostrumse kant van de A73, die aansluit op de nieuwe verbindingsweg. Bovendien wordt regenwater opgevangen in een buizensysteem dat in de bodem infiltreert. Ook is er een grote rioolwaterleiding van het Waterschap verlegd.

De planning was om fase 3 eind november af te ronden. De gemeente laat weten dat dat niet meer kan. Het heeft onder andere te maken met de vele vernielingen tijdens de uitvoering. Ook het slechte weer in oktober heeft niet geholpen. Zoals het er nu naar uitziet, is fase 3 net voor de Kerst klaar.

Fase 4 vanaf januari

Helaas blijft de Stationsweg niet lang open, het blijft voorlopig omrijden. Vanaf januari wordt gewerkt aan fase 4, het stuk tussen Medisch Centrum Antoniusveld en het viaduct. De firma Infrascoop uit Cuijk is nu bezig met de voorbereidingen. Ook hier komt een rotonde, en worden de rijbaan, fietspaden, trottoirs en het rioolsysteem vernieuwd. De Sint Antoniuskapel, die voor het project is verplaatst, wordt ingepast in de omgeving. Wel zal tijdens fase 4 de nieuwe verbindingsweg open zijn naar de Henri Dunantstraat, maar dat maakt weinig uit voor de route van Oostrum naar Venray.

Zodra het weer het toelaat, worden er botanische rozen geplant bij de rotonde op de Henri Dunantstraat. En langs de nieuwe verbindingsweg en de Henri Dunantstraat komen 37 bomen: lindes, esdoorns en iepen.

Inloopavond 13 december

Op 13 december organiseert de gemeente samen met de aannemer een inloopavond over de werkzaamheden van fase 4. Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom bij café Halfweg, Stationsweg 147. Men geeft een toelichting op de werkzaamheden en er kunnen vragen gesteld worden aan medewerkers van de gemeente en de aannemer.

Meer informatie? Kijk op de website van de gemeente: www.venray.nl/project-oostverbinding.

Even voorstellen: Vincent Meier

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Vincent Meier.

Vincent woont sinds 2018 met zijn vrouw aan de Ghunenbeek in Oostrum. “We hebben helaas geen kinderen, maar wel een hond (Vesper), en maar liefst vijf katten”, aldus Vincent. Wat doet hij in het dagelijks leven? “Ik werk al ruim dertig jaar voor grote internationale bedrijven in het vakgebied milieu en veiligheid. Als veiligheidskundige ben ik verantwoordelijk voor ruim 300 servicemonteurs in de voedingsmiddelenindustrie in Noord-Europa. Het doel is dat de mensen na hun werkdag weer gezond naar huis komen. Naast mijn werk ben ik voorzitter van een landelijke vakgroep veiligheid, en vrijwilliger voor de Ocean Cleanup.”

Welke hobby’s heeft hij? “In onze vrije tijd gaan we graag op reis met de caravan, en genieten we van de natuur. Het liefst ga ik met de mountainbike eropuit. Ik ben sinds dit jaar lid van de mountainbike-club de Mud Hunters. Maar ik moet eerst nog een beetje werken aan mijn conditie, dan ga ik graag met ze mee. Verder zijn mijn vrouw en ik afgelopen jaar ook lid geworden van de Karklingels. We hebben toen een paar feestavonden meegemaakt en dat vonden we echt zo mooi dat we besloten hebben Karklingels te worden.”

Waarom wilde hij lid worden van de dorpsraad? “Ik ben door mijn buurman gevraagd om lid te worden, dat heeft me aan het denken gezet over wat ik graag wil. Ik hoorde dat er een portefeuille Milieu en Veiligheid vrijkwam. Dat sluit mooi aan bij mijn werk, en in combinatie met de wens meer te willen inburgeren in Oostrum heeft dat me doen besloten om hierop in te gaan.”

Waar wil hij zich bij de dorpsraad vooral mee bezig gaan houden? Is er iets dat hij wil bereiken? “Ik zou graag met de overheden gesprekken willen voeren over duurzaamheid en de energietransitie, en kijken hoe we de belangen van de burgers in Oostrum verder kunnen brengen.”

Zijn er nog andere dingen die hij doet voor het dorp? “Samen met mijn achterbuurman (Piet van Bracht) heb ik contact gezocht met de gemeente vanwege de problemen met de verkeerssnelheid die we ondervinden op de Monseigneur Hanssenstraat. Dat traject liep al en daar sloot de dorpsraad zich bij aan, uiteindelijk dus een mooie samenloop van omstandigheden. In samenwerking met de gemeente hebben we flyers geanalyseerd en borden langs de straat gezet. En met de input die we hebben gekregen van de aanwezigen tijdens de thema-avond, hoop ik een verdere bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid van Oostrum.”

Wat zou hij graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist hij nog? “Het gevoel dat Oostrum een afvoerputje is van Venray, dat is iets dat niet goed zit. Vanuit de gemeente zal daar wat moeten gebeuren. Ik werk graag mee aan een verbetering van het dorpsbelang. In mijn ogen zou Oostrum veel beter eruit kunnen komen en wat vriendelijker laten aanvoelen. Ik mis nu een mooie en fijne toegang vanuit Venray, dat is toch iets wat afbreuk doet aan Oostrum.”

Fase 3 Oostverbinding van start

Op 2 juni is de Henri Dunantstraat weer open gegaan, waarmee fase 2 bijna was afgerond. Voor de zomervakantie start fase 3, waarin de nieuwe verbindingsweg en rotonde worden aangelegd.

Fase 2 bijna klaar

De Henri Dunantstraat kon drie weken eerder open dan gepland. Er resteerden alleen nog kleinere werkzaamheden, zoals de afronding van het laatste stukje van de dassenpassage. De heesters en bomen worden tussen november en maart geplant, tegelijk met de rest van de verbindingsweg.

Fase 3: verbindingsweg en rotonde

Voor de zomervakantie start aannemer BLM met fase 3. Dit is het tweede deel van de verbindingsweg vanaf de Stationsweg, en een nieuwe rotonde op de Stationsweg. Dit zou eind november klaar moeten zijn. Een complex onderdeel is het verleggen van een grote leiding van Waterschapsbedrijf Limburg. Die voert onder hoge druk afvalwater af naar de afvalwaterzuivering op Smakterheide. Dit werk wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer.

Stationsweg afgesloten bij viaduct A73

Na de zomervakantie 2023 worden er omleidingen ingesteld voor auto’s én fietsers. De omleidingen worden per deel aangepast aan de situatie. Ook de bus wordt omgeleid via de Henri Dunantstraat. In december gaat de Stationsweg weer open.

Fase 4: nieuwe rotonde bij Klaproos

In deze fase wordt de Stationsweg vanaf de St. Servatiusweg tot aan de nieuwe rotonde aangepakt. Dat gebeurt in de eerste helft van 2024. Er is al contact geweest met de eigenaren van verschillende panden over de perceelgrenzen. De komende maanden wordt het ontwerp verbeterd, met extra aandacht voor materiaalkeuze en afwatering. Daarna worden de eigenaren daarover geïnformeerd. Ook wordt er nog een aannemer geselecteerd.

Er komt ook een nieuwe rotonde bij de Klaproos. Daarvoor moet de St. Antoniuskapel worden verplaatst. Dat gebeurt na de zomer. De kapel wordt in zijn geheel opgehesen en op zijn nieuwe plaats gezet. Meer informatie, inclusief de laatste nieuwsbrief, staat op www.venray.nl/project-oostverbinding.

Oostverbinding van start

Het bestemmingsplan voor de Oostverbinding is definitief. Ook stikstof is geen belemmering meer voor het project: een nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, parallel aan de oostkant van de A73. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Veilig oversteken is een belangrijk uitgangspunt: er komen vier rotondes, en waar mogelijk parallelwegen en vrijliggende fietspaden.


Iepenpage

Op 17 februari was er een officieel startmoment, waarbij wethouder Cor Vervoort eitjes van de iepenpage, een beschermde vlindersoort, overzette naar andere iepen aan de Kattenstaart. Er moeten namelijk twee iepen wijken voor de nieuwe rotonde bij de Kruidenlaan.


Bomen gespaard

Het ontwerp is nog op een paar punten aangepast. Door de inpassing van het fiets- en voetpad ter hoogte van het Servaasterrein konden er 25 grote bomen gespaard blijven. Ook is de toegangsweg naar het Servaasterrein op verzoek van het Vincent van Gogh instituut aangepast. Verder houdt de afwatering ook rekening met de laatste inzichten wat regenval betreft. Nu wordt er gewerkt aan een groenplan met de plaats en de soort bomen, hagen en andere beplanting.


Fase 1 van start, in drie delen

Het werk is voorlopig in vier fases verdeeld. De eerste fase is de Stationsweg tussen de Oostsingel en Medisch Centrum Antoniusveld, en duurt tot begin november 2022. Dit wordt in drie delen gedaan: eerst van de Oostsingel tot net voorbij de Kruidenlaan, daarna tot de KwikFit, en ten slotte tot net voorbij het medisch centrum. Zoals iedereen kon zien was de aannemer, BLM Wegenbouw, gestart met de voorbereidingen. Bomen die moeten wijken werden nu al gekapt, voordat het broedseizoen begint. Daarnaast hebben nuts- en telecombedrijven zoals WML een grote klus om kabels en leidingen te vervangen en verleggen. Daarvoor moeten de Kruidenlaan en de Bereklauw enkele dagen worden afgesloten. Er wordt zoveel mogelijk buiten de spits gewerkt. De Stationsweg is inmiddels afgesloten voor alle doorgaand verkeer, en zijn er omleidingen ingesteld voor auto’s en fietsers.


Verkeer door Landweert

Het is de bedoeling om de effecten van het project op de wegen in Landweert te meten. Daarom zijn er sensoren geplaatst die een goed beeld geven van de verkeersstromen: het aantal voertuigen en de snelheden. Het verschil tussen de metingen voor, tijdens en na afloop van het project geeft aan wat het effect is. Om na te gaan in hoeverre het om doorgaand verkeer gaat is dit uitgebreid met kentekenonderzoek. Dit gebeurt bij de ingangen van Landweert aan de kant van de Stationsweg en de Maasheseweg. De resultaten worden dit voorjaar verwacht.

De andere drie fases volgen de komende jaren. Fase 2, in de eerste helft van 2023, is de Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde en een deel verbindingsweg. Fase 3, in de tweede helft van 2023, is het stuk Stationsweg bij de nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A73 (ter hoogte van Jeuken aardbeien en asperges) en het andere deel verbindingsweg. Fase 4, in de eerste helft van 2024, is het restant van de Stationsweg, het stuk tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleiders Rogér Hoeijmakers of Martijn Kanters, email oostverbinding@venray.nl, telefoon 0478-523333. Meer informatie staat op www.venray.nl/project-oostverbinding.

Meer onderzoek nodig voor Oostverbinding

De milieueffectrapportage van de Oostverbinding, de nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, heeft de stikstofuitstoot en de verkeersdrukte op andere wegen niet goed in kaart gebracht. Zo is de Boschhuizerbergen met zijn jeneverbesstruiken een beschermd Natura 2000-gebied. Er moet beter onderzocht worden wat daarvoor de gevolgen zijn: meer verkeer aan de ene kant van het gebied vanwege de Oostverbinding, maar misschien juist minder aan de andere kant, op de Maasheseweg. De gemeente krijgt het advies om het stikstofonderzoek aan de milieueffectrapportage toe te voegen, voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Bovendien zou er bij het ontwerp vooral zijn gekeken naar verkeersveiligheid, en moet de gemeente meer oog te hebben voor de landschappelijke en cultuurhistorische gevolgen.

De Oostverbinding is nodig voor een betere verkeersdoorstroming aan de oostkant van Venray. Het moet leiden tot minder verkeer door het centrum van Oostrum, rondom het station en in de woonwijk Antoniusveld.

Even voorstellen: Daniëlle Strijbosch

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Daniëlle Strijbosch.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben getrouwd en moeder van twee jongens van 7 en 9 jaar. Na mijn rechtenstudie (inmiddels alweer 15 jaar geleden) ben ik de advocatuur ingegaan, waar ik mij heb gespecialiseerd in familierecht. In mijn vrije tijd doe ik graag aan bodycamp en ben ik lid van de tennisvereniging in Oostrum (ik zou wat vaker een balletje moeten slaan) en de dorpsraad dus.”

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Mark Broeren heeft me in december 2018 gevraagd of ik dat wilde. Na een paar vergaderingen te hebben bijgewoond besloot ik lid te worden, omdat het mij leuk leek om iets voor het dorp te kunnen betekenen en een bijdrage te leveren. Ik ben een mensenmens en hoop mijn betrokkenheid, mijn communicatieve vaardigheden (en waar nodig mijn juridische kennis) in te kunnen zetten voor de belangen in Oostrum.”

Waar houd je je zich mee bezig? “De eerste maanden heb ik niet echt een actieve rol gehad en heb ik vooral deelgenomen aan de vergaderingen me ingelezen in de stukken. Nu zit ik in de klankbordgroep ‘Stationsomgeving’ en ben ik aangehaakt als contactpersoon vanuit de dorpsraad voor de verkeerssituatie hoek Mgr. Hanssenstraat-Valkenkampstraat.”

Waar ben je trots op? “Bij het project Stationsomgeving vind ik het mooi om te zien hoe de dorpsraad, de direct omwonenden en de bewoners van Oostrum erbij betrokken worden, en dat het concept-schetsontwerp tot nu toe veel positieve reacties heeft opgeleverd.”