Zienswijze vliegbasis De Peel

Defensie wil oefenen voor oorlogssituaties. Daarom is er ruimte nodig voor oefeningen, vliegvelden en opslag voor landmacht, luchtmacht en marine. Op 15 december is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Programma Ruimte voor Defensie gepubliceerd. Daarin staat dat op vliegbasis De Peel ruimte nodig zou zijn voor meer vluchten met de F35, en voor een zandlandingsbaan van het Hercules-transportvliegtuig. Twee jaar geleden zijn er al honderden bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag voor De Peel.

Indienen voor 12 februari

Nu kunnen er zienswijzen bij Defensie worden ingediend. Tot 12 februari 2024 kan iedereen op www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze zijn of haar vragen, opmerkingen of suggesties doorgeven. Het ministerie bekijkt alles en maakt dan een ‘nota van antwoord’.

De Werkgroep de Peel Zuidelijk Land van Cuijk (WerkgroepDePeelZLVC@gmail.com) bereidt een zienswijze voor, die iedereen kan opvragen en ondertekenen. Meer informatie daarover volgt nog.

F-35 maakt op 18 oktober belevingsvluchten bij voormalige vliegbasis De Peel

LET OP: de belevingsvluchten zijn verplaatst naar dinsdag 18 oktober tussen 11:30 en 15:30, omdat de regen van invloed is op de metingen.

Op 18 oktober voert een F-35 van de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Hierdoor krijgen omwonenden een indicatie van het geluid van de vliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving. Er wordt niet daadwerkelijk gestart en geland op het vliegveld omdat dat nog niet mogelijk is. De vliegroutes zullen wel zoveel als mogelijk overeenkomen met de routes zoals die na de voorgenomen heropening van het vliegveld worden gevlogen.

Voor een heropening is een nieuw luchthavenbesluit noodzakelijk. Daarvoor is veel overleg nodig tussen Defensie, regionale en lokale overheden, omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn in 2019 en in januari dit jaar verschillende informatieavonden geweest over het voornemen tot heropening van de vliegbasis. Uit dit contact is gebleken dat de wens leeft om, net zoals bij de komst van de F-35 naar vliegbases Leeuwarden en Volkel, door belevingsvluchten het geluid van het toestel te ervaren.

Belevingsvluchten

Op 18 oktober als reservedag, gaat een F-35 aankomst- en vertrekroutes vliegen. Deze routes zijn in overleg met Defensie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) tot stand gekomen en bootsen zo goed als mogelijk de toekomstige vliegpatronen na. De huidige start- en landingsbaan is verouderd en niet geschikt om veilig op te kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt wel laag over de baan, maar van een daadwerkelijke start- en landing is geen sprake. Daarnaast is het geluid dat het toestel maakt ook afhankelijk van het gewicht en zal er ook een verschil zijn tussen “landen” met een volle tank en daadwerkelijk landen na een trainingsmissie met een lege tank. De locatie, richting en vlieghoogte van het toestel boven de omliggende woonkernen zullen wel representatief zijn. Om de beleving zo realistisch mogelijk te laten zijn, worden omwonenden nadrukkelijk geadviseerd om de vluchten te beleven vanuit hun reguliere woon- en/of werkomgeving en niet naar de vliegbasis te komen.

Metingen en onderzoek

Op verzoek van de omliggende gemeenten voert het NLR ook geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De locaties van de meetpunten zijn in afstemming met omliggende gemeenten bepaald. Voor Venray komen er waarschijnlijk vaste bemande meetpunten in Merselo (nabij nieuwe lagere school) en in de wijk Brabander. Misschien worden er nog meetpunten in andere plaatsen ingericht. NLR maakt de resultaten openbaar. Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek uit. Dit onafhankelijke onderzoek vindt plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Informatieavond

Op 6 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt een informatiebijeenkomst over deze belevingsvluchten plaats in het gemeentehuis van Venray. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond is ook te volgen met een livestream op internet.

Heropening De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld.

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen. Defensie wil elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer laten opstijgen en 1.800 keer laten landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.

Met de heropening van De Peel wil Defensie de huidige vergunde geluidsruimte behouden, maar niet uitbreiden. Tijdens zijn recente bezoek aan De Peel, op vrijdag 16 september 2022, heeft staatssecretaris Van der Maat onderstreept dat Defensie nu als eerste stap een stikstofberekening laat maken, voor een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Daarna volgen andere onderzoeken ter voorbereiding van een luchthavenbesluit, waaronder de Milieueffectrapportage. Tijdens het bezoek zijn goede afspraken gemaakt over nauw overleg tussen de omliggende gemeenten, de twee provincies en het rijk over de voorbereiding van het luchthavenbesluit.

Meer informatie over de voorgenomen heropening is te vinden op:
www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/
www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/heropening-de-peel
www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel/.

Nieuws van de dorpsraad

Nieuwe redactie voor het OW!

We hebben even geduld moeten hebben, maar het was het wachten waard. We zijn ontzettend blij dat Albert Kleine zich heeft gemeld om de redactie van het OW! over te nemen. Dit nummer is bij wijze van overdracht door hem en interimredacteur Derk Ederveen samen in elkaar gezet. Vanaf nummer 28 komt het Oostrums Weekblad uit zijn bekwame handen.

Bovendien is Marja Scheunhage bereid om als ‘backup’ te fungeren, bijvoorbeeld in weken dat Albert op vakantie is. De komende tijd zullen beide redacteuren zich uitgebreider voorstellen in het OW!. Derk Ederveen blijft bovendien beschikbaar als extra backup, dus de kans is klein dat het OW! nog eens niet kan verschijnen.


Website en nieuwsbrief vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Venray heeft de informatie over dit onderwerp op de website aangepast: www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel.

De pagina is nu beter gegroepeerd en bevat de meest relevante informatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit, en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook is er het standpunt van de gemeente Venray te vinden, en informatie over het verdere verloop.

Verder wil de gemeente vanaf de eerste helft van juli een nieuwsbrief via email gaan verspreiden. Wie zich daarvoor wil aanmelden, kan dat doen via de bovenstaande link.


De Rooyse Wissel start wervingscampagne

De Rooyse Wissel is op zoek naar nieuwe medewerkers. De vestiging Venray heeft maar liefst 15 vacatures. De organisatie lanceert daarom een wervingscampagne. In de “Dag van…” vertellen negen collega’s wat werken bij de Rooyse Wissel voor hen zo bijzonder maakt: van de staf tot de beveiliging, van sociotherapeuten tot dagbesteding, zowel klinisch als ambulant. Naast de interviews zijn er ook podcasts.

De komende weken is de campagne te zien op bushokjes in Helmond, langs de A73, en natuurlijk op social media. Meer informatie staat op www.derooysewissel.nl/de-dag-van.

Actie tegen heropening vliegbasis De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel in 2024 ‘reactiveren’. Er komen dan 12 van de 46 F-35 straaljagers te staan. De rest gaat naar Volkel en Leeuwarden. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en er waren kritische artikelen in Peel en Maas, maar tot nu toe leeft het onderwerp nauwelijks. Een groep bezorgde Venraynaren vindt de plannen een bedreiging voor het leefklimaat in Noord-Limburg en Oost-Brabant, en wil heropening tegenhouden. Een artikel dat op 12 januari verscheen in Ons Eigen Erf in Overloon leverde veel reacties op.

De nieuwe F-35’s maken meer lawaai dan de oude F-16’s. Volgens de huidige plannen wordt er straks drie keer zes weken per jaar gevlogen, op werkdagen tussen zonsopgang en middernacht. In die drie periodes mogen er in totaal 1800 vluchten worden gemaakt, dus maximaal 20 vluchten per dag, ofwel twee tot drie vliegbewegingen (starts of landingen) per uur.

De startbaan ligt richting noordoosten. Afhankelijk van de windrichting zullen er F-35’s over Overloon, Smakt, Holthees en Vierlingsbeek vliegen. Kans op overlast in Oostrum is er zeker: ervaringen in Leeuwarden geven een overlastgebied van dertig kilometer aan. Tijdens vluchten kunnen volgens Omroep Friesland bijvoorbeeld lessen op school niet doorgaan en kinderen niet buiten spelen.

Er zijn 600 bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag voor De Peel. De reactienota van Defensie staat online. De volgende stap is een Milieueffectrapportage (MER). Meer informatie is te vinden op de website van de werkgroep: www.stopvliegbasisdepeel.nl. Stuur een email naar informatiedepeel@mindef.nl om informatie te krijgen via de bureninformatie-mailing van Defensie.

Online informatieavonden over heropening De Peel

Op woensdag 19 en maandag 24 januari houdt Defensie twee online sessies over de heropening van luchthaven De Peel. Het gaat om een introductie op de reactienota en ingediende zienswijzen tot de voorgenomen reactivering van het vliegveld waar twaalf F35-jachtvliegtuigen een plek moeten krijgen.

Defensie wil in de toekomst weer gaan vliegen met gevechtsvliegtuigen vanaf de Brabantse vliegbasis De Peel. Op dit moment kan dat niet omdat De Peel een ‘slapende basis’ is. In 2019 is Defensie begonnen met de procedure voor een luchthavenbesluit voor De Peel, met als doel het veld te reactiveren als vliegbasis. Heropening zal echter niet vóór 2024 plaatsvinden. Experts en medewerkers van Defensie geven in de twee bijeenkomsten toelichting op vier onderwerpen: nut, noodzaak en het proces van de voorgenomen heropening; geluid en F-35-operaties; milieueffectrapportage (MER) en natuur. De themaavonden zijn op woensdag 19 januari van 19.00 tot 21.30 uur en maandag 24 januari van 19.00 tot 21.30 uur. De inhoud van beide avonden is hetzelfde. Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan ongeveer 20 minuten voor het beantwoorden van vragen. Vragen kunnen al worden doorgegeven via e-mail informatiedepeel@mindef.nl. Aanmelden voor de online informatieavond is niet nodig. ( Bron: Peel en Maas Venray)

Meer informatie over deze online bijeenkomsten is te lezen op:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/online-bijeenkomsten-over-reactienota.

Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de beide avonden.

Onderzoek heropening vliegbasis De Peel

Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, onderzoekt namens de Universiteit van Amsterdam wat omwonenden vinden van de heropening van vliegbasis De Peel. Uit eerder onderzoek bleek dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat, maar dat die zich ook het minst lijkt uit te spreken. Dit onderzoek probeert nu ook deze ‘silent majority’ (stille meerderheid) te bereiken, om te achterhalen waarom omwonenden zich wel of niet uitspreken. In gesprek blijven met de omgeving is immers belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Online enquête
We vragen daarom iedereen om de online enquête in te vullen, zodat alle omwonenden zich laten horen. Het achterhalen van ieders mening is essentieel om een goed onderbouwd advies te geven aan de Koninklijke Luchtmacht. Wie dat wil kan ook op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.
De link naar de enquête: tinyurl.com/enquetedepeel.

Militaire oefeningen 7 t/m 11 december

Van 7 t/m 11 december worden militairen opgeleid in het coördineren van luchtsteun aan grondtroepen. Dit gebeurt op of rond van de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel, vanaf het middaguur tot 22:00 uur, met jachtvliegtuigen en helikopters van Defensie en een civiele jet-trainer. Daarnaast zullen op donderdag 10 december, van 18.00 uur tot 20.30 uur, verschillende helikopters militairen van de Luchtmobiele Brigade ondersteunen in hun training. Zij worden onder helikopterbegeleiding afgezet en weer opgehaald.

Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie.

Militaire oefening BASIC Strike 5-9 oktober

Van 5 tot 9 oktober, tussen 09.00 en 17.00 uur, oefent de vliegbasis De Peel de CAS-procedures (Close Air Support) voor grond-luchtsamenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen. Daarbij leveren militaire gevechtsvliegtuigen vuursteun op korte afstand voor troepen in benarde situaties.

CAS vergt veel coördinatie tussen lucht- en grondeenheden, en daarom is goede training nodig. Op langere termijn kan dit levens redden tijdens missies in het buitenland.

Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie. Vragen stellen kan via COMMUNICATIE.OTCO@mindef.nl.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Luchthaven De Peel
Defensie heeft een website gemaakt waar geïnteresseerden informatie kunnen vinden over het Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases.
Daarnaast wil men een burenmailing starten met onder andere informatie over oefeningen. Stuur een mail met ‘aanmelding voor burenmailing’ naar informatiedepeel@mindef.nl om de mailing te ontvangen.

Vrijwilligersmarkt
Na het succes van afgelopen jaren organiseert Match voor Vrijwilligers wederom de vrijwilligersmarkt. De markt vindt plaats op 5 september op het Schouwburgplein in Venray, van 10:00 tot 14:00.

Geen Goede Doelen Week in 2020
De collecteweek in het voorjaar moest worden afgelast vanwege corona. Inmiddels hebben de organisatoren van de Goede Doelen Week Venray bijna allemaal besloten om dit jaar geen gezamenlijke collecte meer te houden. Dat geldt voor Venray en de meeste kerkdorpen, waaronder Oostrum. Redenen zijn onder andere dat plannen lastig is (omdat versoepelingen kunnen worden teruggedraaid), dat veel collectanten tot de risicogroep behoren, en dat de motivatie misschien minder is vanwege de economische onzekerheid. Ook zou de collecte van 2021 (die nu staat gepland rond Pasen) dan te snel na die van 2020 zou komen.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad