Nieuws

Woonprojecten in Oostrum: stand van zaken

Woonprojecten in Oostrum: stand van zaken

In maart hield de Dorpsraad een themabijeenkomst over wonen. Dorpsraadleden Kees Spitters en Leo Lenssen hebben geïnventariseerd wat nu de stand van zaken is van die projecten. Zie het verslag van de themabijeenkomst Wonen. Ook zijn er nieuwe projecten bijgekomen.

1. Oostrum Oost

Er zijn twee bezwaren binnengekomen bij de Raad van State, waardoor de bouw de komende maanden niet gestart kan worden. Wel is de verkoop van de eerste fase gestart; op 1 december waren er 9 woningen verkocht. In de laatste nieuwsbrief benadrukt Hendriks dat het plan niet ‘op slot’ staat: “Nu het bestemmingsplan gedeeltelijk is opgeschort, ligt voor ons juist de weg open om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de 47 bouwnummers waarvoor de opschorting niet geldt. Dat zijn de bouwnummers 1 t/m 26 en 36 t/m 57.” Verder is de loods van Thielen gesloopt, en is er archeologisch onderzoek en onderzoek naar explosieven gedaan. Meer informatie staat op de website: projecten.hendriksbouwenontwikkeling.nl/oostrum-oost.

2. De wei van Camps

Ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben het niet makkelijker gemaakt om het plan zoals eerder gepresenteerd te ontwikkelen. Er wordt nu volop gekeken om de basis van het plan te realiseren: levensloopbestendig wonen en zorg. Als het meezit komt er volgend jaar meer duidelijkheid voor geïnteresseerden. Hopelijk kunnen er medio dat jaar dan ook al woningen verkocht worden.

3. Back in Time (Klingelhof)

De omgevingsvergunning is verstrekt en de verbouwing is grotendeels uitgewerkt en voorbereid. De (interne) sloopwerkzaamheden staan midden januari 2024 gepland, als de gemeente de vergunning op tijd afgeeft. Het worden zes luxe levensloopbestendige woningen met eigen tuin en twee appartementen, allemaal huur.

4. Stationsweg 130

Het plan om woningen en appartementen in het bestaande pand van Schaeffers te realiseren is overgenomen door Hendriks Metselwerken uit Wellerlooi. Men hoopt hier in de loop van 2024 mee te starten, na het vergunningtraject. Hendriks heeft ook de silo met bijbehorende grond gekocht en gaat bekijken wat hier de mogelijkheden zijn. Er is een eerste informatieavond geweest met omwonenden.

5. Stationsweg

De ontwikkelaar van het project van acht woningen aan de Stationsweg laat weten dat hij tot zijn spijt heeft moeten besluiten om het project te staken. De afgelopen drie jaar zijn zij bezig geweest om te kijken of het haalbaar was de bestaande woon-werksituatie om te zetten naar een woonbestemming. Helaas is dat niet haalbaar gebleken. Er moest een geluidsscherm van acht tot negen meter hoog komen over de hele lengte van het perceel. Dat betekende zulke hoge kosten dat men heeft besloten om de aanvraag voor een bestemmingsaanpassing te staken.

6. Zompgraaf Oostrum Noord

Alle seinen staan op groen voor het bestemmingsplan. Op het moment dat u dit leest is de aanvraag behandeld in de raadsvergadering van 12 december, waarschijnlijk als hamerstuk. Als de raad akkoord is gegaan volgt er nog een laatste mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

7. Paschalis

Het project wacht al een paar maanden op een reactie van de gemeente, naar aanleiding van het indienen van de stukken in aanloop naar een vooroverleg WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Waarom dit zo lang duurt is niet helemaal duidelijk. De laatste stand van zaken is dat het merendeel van de stukken beoordeeld is, maar de gemeente wacht nog op een advies van de provincie Limburg over de vraag hoe woningbouw binnen het huidige beleidskader in een buitengebied gerealiseerd kan worden. Het project hoopt binnenkort een volledige reactie van de gemeente te ontvangen op de stukken, en een verzoek tot eerste overleg.

8. Sparrendreef

Aan de Sparrendreef bestond al langer de mogelijkheid om woningen met bedrijf te bouwen, maar daar is weinig animo voor. Maessen Projecten en Venterra hebben een verzoek ingediend om deze vergunning om te zetten in de bouw van zeven woningen op grote kavels. De gemeente staat hier positief tegenover. De procedure voor deze omzetting loopt nu. De Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend, om te voorkomen dat er een extra ontsluiting komt op de Sparrendreef vanuit de achterkant van het industrieterrein aan de Vennendreef. De huidige ontsluiting via het fietspad is prima, ook voor calamiteiten. Verder ziet de Dorpsraad graag dat de Sparrendreef wordt aangepast aan de nieuwe situatie, dus geen 60 km/u meer maar 50 of 30, of een fietsstraat.

9. Stationsweg 195b

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen om 26 tijdelijke woningen, mogelijk Tiny Houses, te bouwen schuin achter Melvins Tweewielers. Ontsluiting zou misschien mogelijk zijn via de Wester Thienweg. De Dorpsraad heeft het plan besproken met de voorzitter van de buurtvereniging. Het roept nodige vragen op en daarom hebben we de gemeente om een reactie gevraagd. Zij geven aan: “Het gaat inderdaad om een vergunningaanvraag voor tijdelijke woningen, maar voor specifieke doelgroepen: starters en ouderen. Het is van een particulier. De gemeente moet deze aanvraag nog toetsen.” Bij deze toetsing neemt de gemeente onze vragen mee.

Van de bestuurstafel: december 2023

Leefbaarheidsfonds: twee aanvragen toegekend

De Dorpsraad heeft twee aanvragen gekregen voor ondersteuning uit het Leefbaarheidsfonds, die beide zijn toegekend. De eerste aanvraag is van Muziekvereniging SMT, die volgend jaar het evenement ‘SMT Rocks’ wil organiseren. Daarin staat een rockband centraal, omlijst door een orkest. Het idee is om op deze manier een jong publiek aan te spreken.

De tweede aanvraag is van De Karklingels, die behoefte hebben aan een ‘DJ booth’. Bijna al hun activiteiten hebben een DJ, maar de apparatuur daarvoor wordt op dit moment op een te klein en geïmproviseerd tafeltje gezet. Een permanente oplossing ziet er niet alleen beter uit, maar kan ook door het hele dorp worden gebruikt. Het idee is daarom om de DJ booth inklapbaar en verrijdbaar te maken. De aangevraagde bijdrage is voor de materialen, omdat men het zelf zal bouwen.

Enexis vervangt gasleiding Stationsweg

Vanaf week 50 of 51 wordt drie of vier weken aan de Stationsweg gewerkt om de gasleiding te vervangen. Er zal wat overlast ontstaan door het graafwerk, en sommige woningen zullen tijdelijk wat moeilijker toegankelijk zijn. De bewoners krijgen hierover een brief van Enexis met meer informatie. Het is de bedoeling dat aan het einde van elke werkdag de sleuf dicht is en de woningen weer bereikbaar zijn. Het gaat om de volgende adressen:

  • Stationsweg 130 tot 142
  • Stationsweg 209 tot 209b en 211 tot 211a
  • Tussen Stationsweg 201 en Mgr. Hanssenstraat 1

Op die laatste locatie wordt de bestaande gasleiding aan de nieuwe gekoppeld.

Brainstormsessie over dorpsondersteuner in Oostrum

De dorpsraad wil onderzoeken of het voor Oostrum nuttig is om een dorpsondersteuner aan te stellen. De aanleidingen hiervoor waren onder andere de concrete vraag van een inwoonster van Oostrum, en ook ontwikkelingen en ervaringen in verschillende andere dorpen in Venray en de regio.

Wat doet een dorpsondersteuner?

Dorpsondersteuners zijn de ogen en oren van de gemeenschap. Ze zijn het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen op allerlei terreinen. Anderzijds zijn ze ook het aanspreekpunt voor (zorg-)organisaties die aansluiting zoeken bij de gemeenschap. Ze zijn de spin in het web: coördinerend, signalerend, adviserend en ondersteunend. En heel belangrijk: een dorpsondersteuner werkt in opdracht van het dorp, niet van de gemeente of de welzijnsorganisatie.

Elke dorp heeft eigen behoeften, en ook elke dorpsondersteuner legt eigen accenten. Maar in het algemeen is de opdracht als volgt:

  • één loket bieden voor hulpvragen van inwoners
  • individuele wensen en behoeften van hulpvragers verbinden met het aanbod van het informele en formele netwerk
  • het informele en formele netwerk op elkaar laten aansluiten

Met andere woorden: dorpsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners, en de verbindende schakel met zorgverleners, gemeente, welzijnswerkers en andere professionals. Ze brengen mensen bij elkaar, signaleren hulpvragen en stimuleren samenredzaamheid.

Mantelzorg en burenhulp zijn voorbeelden van het informele netwerk. In het formele netwerk zitten overheden en professionele organisaties, bijvoorbeeld voor de Participatiewet en de Wmo.

We willen benadrukken dat een dorpsondersteuner er niet alleen voor ouderen is, dat is een grote misvatting. Een jong gezin met kleine kinderen kan bijvoorbeeld moeite hebben om de weg te vinden in het woud aan regelingen. Een jeugdvereniging kan leden hebben die moeite hebben om de contributie te betalen. Jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, iedereen kan er baat bij hebben.

Woensdagavond 20 december

In Ysselsteyn is sinds juni 2020 een dorpsondersteuner actief. Ook in andere kerkdorpen van Venray wordt ernaar gekeken, en in de regio zijn er vergelijkbare initiatieven. In de gemeente Venray wordt kennis van de dorpen uitgewisseld in de werkgroep Zorg van het dorpsradenoverleg (DRO).

Om te kijken of er in Oostrum behoefte is aan een dorpsondersteuner, organiseren we een brainstormsessie voor geïnteresseerde inwoners. Tijdens deze bijeenkomst willen we de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp bespreken.

Wilt u hieraan deelnemen, neem dan contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963. We kunnen u dan vooraf meer informatie sturen, bijvoorbeeld modellen die laten zien hoe een dorpsondersteuner kan worden ingezet.

De bijeenkomst is op woensdag 20 december van 19:30 tot 21:30 in D’n Oesterham.

Meer informatie

Informatiebijeenkomsten N270

De provincie Limburg gaat samen met de gemeente Venray de N270 deels opnieuw inrichten. Hierbij worden knelpunten tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum aangepakt, waaronder de landbouwroute oost-west, de kruising met de A73 en de kruising met De Blakt. De aannemer BESIX organiseert twee inloopbijeenkomsten om vragen te stellen:

  • maandag 27 november in MFC De Baank, Albionstraat 26 in Leunen
  • woensdag 29 november in Wijkcentrum Brukske, Kiosk 5 in Venray

Op beide dagen bent u welkom van 16.30-17.30 uur en 19.00-20.30 uur. Digitaal is ook mogelijk. Op maandag 11 december zijn er twee informatiebijeenkomsten via Microsoft Teams: van 16.00-17.00 uur en 19.00-20.00 uur. U kunt zich aanmelden voor (een van) deze bijeenkomsten via email: N270VV@besix.com. Graag uw naam en adres vermelden. Als u zich aanmeldt voor de digitale bijeenkomst ontvangt u per e-mail een link naar de vergadering. Als u vragen hebt die u al voor de bijeenkomst beantwoord wil hebben, stuur ze dan naar hetzelfde emailadres.

Actuele informatie staat op www.venray.nl/informatiebijeenkomsten-n270.

Herinnering: gebruik ons Leefbaarheidsfonds!

De Dorpsraad heeft dit jaar (uiterlijk voor 19 december) nog een flink bedrag te verdelen uit het Leefbaarheidsfonds. Dus hebt u plannen, vraag dan zo snel mogelijk een bijdrage aan!

Het fonds stimuleert initiatieven die de leefbaarheid in Oostrum bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen zoals een speeltoestel, activiteiten zoals koningsdag, of een evenement voor de jeugd.

Meer informatie staat op deze pagina: www.dorpsraadoostrum.nl/gebruik-ons-leefbaarheidsfonds/. Zie ook de aanvraaginformatie (PDF).

Stationsweg pas eind december weer (even) open

Op dit moment wordt aan fase 3 gewerkt van de Oostverbinding. Er komt een rotonde in de Stationsweg, aan de Oostrumse kant van de A73, die aansluit op de nieuwe verbindingsweg. Bovendien wordt regenwater opgevangen in een buizensysteem dat in de bodem infiltreert. Ook is er een grote rioolwaterleiding van het Waterschap verlegd.

De planning was om fase 3 eind november af te ronden. De gemeente laat weten dat dat niet meer kan. Het heeft onder andere te maken met de vele vernielingen tijdens de uitvoering. Ook het slechte weer in oktober heeft niet geholpen. Zoals het er nu naar uitziet, is fase 3 net voor de Kerst klaar.

Fase 4 vanaf januari

Helaas blijft de Stationsweg niet lang open, het blijft voorlopig omrijden. Vanaf januari wordt gewerkt aan fase 4, het stuk tussen Medisch Centrum Antoniusveld en het viaduct. De firma Infrascoop uit Cuijk is nu bezig met de voorbereidingen. Ook hier komt een rotonde, en worden de rijbaan, fietspaden, trottoirs en het rioolsysteem vernieuwd. De Sint Antoniuskapel, die voor het project is verplaatst, wordt ingepast in de omgeving. Wel zal tijdens fase 4 de nieuwe verbindingsweg open zijn naar de Henri Dunantstraat, maar dat maakt weinig uit voor de route van Oostrum naar Venray.

Zodra het weer het toelaat, worden er botanische rozen geplant bij de rotonde op de Henri Dunantstraat. En langs de nieuwe verbindingsweg en de Henri Dunantstraat komen 37 bomen: lindes, esdoorns en iepen.

Inloopavond 13 december

Op 13 december organiseert de gemeente samen met de aannemer een inloopavond over de werkzaamheden van fase 4. Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom bij café Halfweg, Stationsweg 147. Men geeft een toelichting op de werkzaamheden en er kunnen vragen gesteld worden aan medewerkers van de gemeente en de aannemer.

Meer informatie? Kijk op de website van de gemeente: www.venray.nl/project-oostverbinding.

Wat kon er beter tijdens de kermis?

De Oostrumse kermis is alweer twee maanden geleden. In het verleden waren er helaas incidenten. Onder andere naar aanleiding daarvan is er in februari een bijeenkomst over onveiligheid georganiseerd voor jongeren. Daarom wil de dorpsraad graag weten wat er deze kermis goed ging, en wat niet. De komende weken verzamelen alle dorpsraden deze informatie over hun eigen kermis. Dat wordt besproken in het dorpsradenoverleg, en met de verbeterpunten die daaruit komen kan onder andere de gemeente aan de slag.

Wat Oostrum betreft was de kermiscommissie in ieder geval tevreden over de zondagmiddag, dus dat is mooi. Maar we weten dat er ook nu weer dingen zijn misgegaan. Vernielde bloembakken en fietsen. Pogingen om de toegangspoort tot een appartementengebouw te slopen. Mensen die vechtpartijen uitlokken.

Daarom willen graag weten hoe u de kermis zelf hebt ervaren. Voelde u zich veilig? Zo nee, waarom en wanneer? Stuur een email naar info@dorpsraadoostrum.nl. Suggesties voor verbeteringen en oplossingen zijn natuurlijk ook welkom. We bespreken alles tijdens de eerstvolgende dorpsraadvergadering op 7 december.

Even voorstellen: Vincent Meier

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Vincent Meier.

Vincent woont sinds 2018 met zijn vrouw aan de Ghunenbeek in Oostrum. “We hebben helaas geen kinderen, maar wel een hond (Vesper), en maar liefst vijf katten”, aldus Vincent. Wat doet hij in het dagelijks leven? “Ik werk al ruim dertig jaar voor grote internationale bedrijven in het vakgebied milieu en veiligheid. Als veiligheidskundige ben ik verantwoordelijk voor ruim 300 servicemonteurs in de voedingsmiddelenindustrie in Noord-Europa. Het doel is dat de mensen na hun werkdag weer gezond naar huis komen. Naast mijn werk ben ik voorzitter van een landelijke vakgroep veiligheid, en vrijwilliger voor de Ocean Cleanup.”

Welke hobby’s heeft hij? “In onze vrije tijd gaan we graag op reis met de caravan, en genieten we van de natuur. Het liefst ga ik met de mountainbike eropuit. Ik ben sinds dit jaar lid van de mountainbike-club de Mud Hunters. Maar ik moet eerst nog een beetje werken aan mijn conditie, dan ga ik graag met ze mee. Verder zijn mijn vrouw en ik afgelopen jaar ook lid geworden van de Karklingels. We hebben toen een paar feestavonden meegemaakt en dat vonden we echt zo mooi dat we besloten hebben Karklingels te worden.”

Waarom wilde hij lid worden van de dorpsraad? “Ik ben door mijn buurman gevraagd om lid te worden, dat heeft me aan het denken gezet over wat ik graag wil. Ik hoorde dat er een portefeuille Milieu en Veiligheid vrijkwam. Dat sluit mooi aan bij mijn werk, en in combinatie met de wens meer te willen inburgeren in Oostrum heeft dat me doen besloten om hierop in te gaan.”

Waar wil hij zich bij de dorpsraad vooral mee bezig gaan houden? Is er iets dat hij wil bereiken? “Ik zou graag met de overheden gesprekken willen voeren over duurzaamheid en de energietransitie, en kijken hoe we de belangen van de burgers in Oostrum verder kunnen brengen.”

Zijn er nog andere dingen die hij doet voor het dorp? “Samen met mijn achterbuurman (Piet van Bracht) heb ik contact gezocht met de gemeente vanwege de problemen met de verkeerssnelheid die we ondervinden op de Monseigneur Hanssenstraat. Dat traject liep al en daar sloot de dorpsraad zich bij aan, uiteindelijk dus een mooie samenloop van omstandigheden. In samenwerking met de gemeente hebben we flyers geanalyseerd en borden langs de straat gezet. En met de input die we hebben gekregen van de aanwezigen tijdens de thema-avond, hoop ik een verdere bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid van Oostrum.”

Wat zou hij graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist hij nog? “Het gevoel dat Oostrum een afvoerputje is van Venray, dat is iets dat niet goed zit. Vanuit de gemeente zal daar wat moeten gebeuren. Ik werk graag mee aan een verbetering van het dorpsbelang. In mijn ogen zou Oostrum veel beter eruit kunnen komen en wat vriendelijker laten aanvoelen. Ik mis nu een mooie en fijne toegang vanuit Venray, dat is toch iets wat afbreuk doet aan Oostrum.”

Van de bestuurstafel: oktober 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Esther bedankt, en welkom Vincent!

Een paar maanden geleden gaf Esther de Jong aan dat ze wilde stoppen als lid van de dorpsraad. De afgelopen vier jaar hield ze zich vooral bezig met duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. Zo zat ze bijvoorbeeld in de commissie oriëntatie Windpark Venray, en nam ze het initiatief voor een thema-avond over energiebesparing. Daarnaast nam ze als vicevoorzitter regelmatig de taken van Jan-Willem Bruijsten waar. Esther, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!

Tijdens de avond over verkeersveiligheid raakte Jan-Willem aan de praat met Vincent Meier. Niet alleen bleek hij belangstelling te hebben om lid te worden van de dorpsraad, ook sloten zijn kennis en interesses naadloos aan op het takenpakket van Esther. Daarom kwam hij kennismaken, en dat beviel wederzijds. Zo goed zelfs dat hij meteen werd gebombardeerd tot vicevoorzitter. Binnenkort zal Vincent zich uitgebreider voorstellen in het OW!.


Thema-avond verkeersveiligheid

Zoals afgesproken heeft Ruud Verhaegh alle ideeën en voorstellen van de bespreektafels samengevat in een lijst en op een plattegrond. We hebben de lijst bekeken, en die lijkt compleet te zijn. De gemeente gaat nu per actiepunt bekijken wat er kan en wat er niet kan. Dat wordt besproken met een afvaardiging van de avond, en daarna worden de resultaten weer teruggekoppeld naar het dorp. We houden u op de hoogte.


Kopijsluiting OW! voortaan vrijdagavond 24:00

Tot nu toe was de kopijsluiting van het OW! op zaterdag om 18:00 uur. Vorig jaar heeft Albert Kleine, met Marja Scheunhage als ‘backup’, de redactie overgenomen van Sraar Smedts. Inmiddels zijn we een jaar verder, en het blijkt dat de redactie vaak een groot deel van het weekend, en vooral de zondag, in beslag neemt. De redactie heeft daarom gevraagd of het mogelijk is om de kopijsluiting 18 uur te vervroegen, naar vrijdagavond 24:00 uur. Het blad kan dan meteen vanaf zaterdagochtend in elkaar worden gezet, en dan blijft een groter deel van het weekend over voor familie, hobby’s en zorgtaken.

De dorpsraad gaat daarmee akkoord. Wel stellen we voor dat men op vrijdag nog ruimte kan ‘reserveren’, bijvoorbeeld een hele of een halve pagina, waarvoor de kopij dan nog op zaterdag tot 18:00 kan worden aangeleverd. De sportuitslagen van SVO hebben een ‘vaste reservering’, en mogen nog steeds zondagavond worden aangeleverd.


Verenigingsverslagen in het OW!

ZijActief vroeg zich af of verslagen van verenigingsactiviteiten niet onder ‘redactioneel’ zouden kunnen vallen, in plaats van onder de tarieven voor verenigingen. De administrateur van het OW! legde deze vraag neer bij de dorpsraad, inclusief een inschatting van de financiële gevolgen. Die zijn met 200-250 euro te overzien. Daarom heeft de dorpsraad besloten dat verslagen van verenigings­activiteiten gratis mogen worden geplaatst, met een maximum van een pagina per maand per vereniging. Aankondigingen van activiteiten blijven onder het betaalde tarief vallen. Dat geldt ook voor de sportuitslagen van SVO.