Nieuws

Nieuw bloemrijk grasveld: Jofferspas

Vorig jaar is een aantal gazons omgevormd naar bloem- en kruidenrijke grasvelden, om de biodiversiteit te bevorderen. Dat was bij De Horik, een groenstrook langs het spoor, en het grasveldje bij de Van Broekhuizenstraat. De reacties die bij de gemeente binnenkwamen, waren voor het overgrote deel positief. Ook de dorpsraad heeft geen negatieve geluiden opgevangen. De ene locatie is wat meer geslaagd dan de andere. Daar waar het wat minder is gelukt, wordt er dit jaar opnieuw ingezaaid.

In februari heeft de gemeente voorgesteld om ook het grasveldje aan de Jofferspas, tegenover nummer 28, om te vormen. Daar wordt nu mee begonnen. Op verzoek van de dorpsraad wordt er rekening gehouden met de ‘achterommen’ van de huizen. Er blijft een strook vrij, bijvoorbeeld om de heg te snoeien. Er waren een aantal aanvullende en alternatieve locaties voorgesteld, maar die moesten helaas om verschillende redenen afvallen.

Evenementenhal Oostrum Venray

Tweede bijeenkomst klankbordgroep asielzoekers

De klankbordgroep vormt de verbinding tussen de gemeente, het COA en inwoners. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh.

Versnelde opening
Op donderdag 21 april was de tweede bijeenkomst in de evenementenhal in Oostrum. Ook burgemeester Leontien Kompier en wethouders Chantal Nijkerken en Jan Jenneskens waren aanwezig. De collegeleden hebben het belang van de klankbordgroep benadrukt. Vlak voor de bijeenkomst werd bekend dat de eerste asielzoekers de volgende dag (op vrijdag 22 april) werden verwacht . Sneller dan gepland vanwege de crisissituatie in Ter Apel. Een uitdaging voor alle betrokkenen, maar het is gelukt om de opvang extra snel gereed te maken. Er was veel begrip voor de noodzaak en urgentie van de versnelde opening, dat zorgde voor een fijne en efficiënte samenwerking.

Geen optie tot verlenging
Omdat er nog geen bewoners waren, was het mogelijk om de ingerichte evenementenhal te bekijken. De klankbordgroep – en collegeleden mochten ook zelf ervaren hoe het voelt om als nieuwe bewoner bij de noodopvang te arriveren: ze doorliepen dezelfde introductieronde. Indrukwekkend, zeker. De inrichting werd als sober, maar wel veilig gezien. En geschikt als onderdak voor maximaal 350 mensen voor maximaal 6 maanden (géén optie tot verlenging). De inrichting van de noodopvang biedt weinig ruimte voor privacy, dat maakt deze minder geschikt voor gezinnen met kinderen. Voornaamste bewonersgroep zijn naar alle waarschijnlijkheid alleengaande mannen.

Inloopbijeenkomst woensdag 18 mei, 19:00 uur
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook praktische onderwerpen aan bod. Zo onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een tijdelijke looproute naar het centrum en maakt het COA een overzicht met mogelijke activiteiten voor de bewoners. Op basis van dit overzicht kan worden bepaald hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie. De avond begint om 19.00 uur en duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Zodra meer over de inloopavond bekend is, communiceert de gemeente dit via www.venray.nl en gebruikelijke kanalen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Ontwerpateliers ondergrondse hoogspanningsverbinding Venray-Bergen

TenneT legt een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding aan tussen de hoogspanningsstations op het Energielandgoed Wells Meer en Keizersveld in Venray. Na de informatiebijeenkomst van 22 februari is het zoekgebied verder geoptimaliseerd. Het tracé loopt ten noorden van Oostrum, maar daar moeten nog keuzes worden gemaakt. Op www.tennet.eu/venraybergen staat een interactieve kaart.

Belanghebbenden die vragen hebben kunnen zich aanmelden om een ‘ontwerpatelier’ bij te wonen. Daar zijn experts aanwezig om persoonlijk met u in gesprek te gaan. Stuur een email naar wellsmeer-venray@tennet.eu of bel 0800-8366388, en geef aan of u op woensdag 18 mei wil langskomen in Wanssum (De Zandhoek, Sint Leonardsweg 1), of op donderdag 19 mei in Well (MFC d’n Buun, Kasteellaan 25). In beide gevallen kunt u tussen 15u en 21u binnenlopen.

Vul de enquête in over het buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als de bewoners, (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, gemeente en andere betrokken partijen in het buitengebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak. Daarom willen de verschillende partijen structureel gaan samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het buitengebied.

Een paar weken geleden heeft de gemeente brieven verstuurd aan inwoners en ondernemers in het buitengebied, met de vraag om een enquête in te vullen. Een groot deel heeft dat gedaan, waarvoor dank. Om iedereen een kans te geven hun bevindingen met de gemeente te delen, stuurt de gemeente binnenkort opnieuw een brief. De uitkomst van de enquête is rechtstreeks van invloed op de acties, aanpassingen en eventuele maatregelen die genomen gaan worden in het buitengebied. Het is dus belangrijk dat u uw bevindingen met de gemeente deelt.

Van de bestuurstafel: april 2022

PleinPlanPraat!

De geplande renovatie van het Dorpsplein dreigt flinke vertraging op te lopen. Voor het plan dat was gemaakt is in de huidige tijd en in de huidige vorm onvoldoende financiering beschikbaar. Maar als we snel zijn kan het plan misschien in aangepaste vorm wel doorgang vinden.

Daarvoor moeten we een wensenlijst indienen bij de gemeente die beter aansluit bij de financiering die beschikbaar is, maar nog steeds aansluit bij wat ons dorp nodig heeft. Moeten we bijvoorbeeld het plein aanpassen aan de kermis, of de kermis aanpassen aan het plein? Hoe zit het met actuele thema’s als hemelwaterafvoer? En is het plan klimaatneutraal?

Wie zin en tijd heeft om daarover op korte termijn mee te denken kan zich melden bij Jan-Willem Bruijsten: voorzitter@dorpsraadoostrum.nl.

Evenementenhal Oostrum Venray

Opvang asielzoekers 22 april open

De gemeente meldt op 21 april dat de eerste honderd asielzoekers op vrijdag 22 april worden opgevangen in de Evenementenhal.

Asielzoekers

In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen, maar vanwege de crisissituatie in Ter Apel gaat de opvang eerder open.

De verwachting is dat de opvanglocatie na ongeveer drie weken volledig bezet is met 350 bewoners.

In deze PDF staat meer informatie over de klankbordgroep. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie.

Meer informatie staat in het persbericht van de gemeente Venray. Ga naar deze pagina voor actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Inloopavond wegreconstructie dinsdagavond 26 april

De gemeente Venray gaat in 2023 en 2024 een paar wegen reconstrueren in Oostrum. Aanwonenden hebben een brief gekregen met een uitnodiging voor een inloopavond, maar alle geïnteresseerden zijn welkom. Hieronder de informatie uit de brief.

Graag nodig ik u uit voor een inloopavond op 26 april in de Watermolen, Buitenhof 2, in Oostrum. Dan is er een inloopavond die gaat over de reconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een gedeelte van de Randenrade. U kunt dan tussen 19:00 en 21:00 vrijblijvend binnenlopen om het voorlopig ontwerp in te zien. Daarbij kunt u ook uw vragen stellen.

Korte terugblik
Op 17 maart jl. heb ik de schetsontwerpen tijdens de goed bezochte dorpsraadvergadering kort toegelicht. Daarbij heb ik op hoofdlijnen aangegeven wat u op de tekeningen kunt zien en welke volgende stappen gezet worden. De toen gepresenteerde schetsontwerpen zijn op de website geplaatst met de mogelijkheid om tot 1 april reacties hierop te geven. We hebben een ‘handje vol’ reacties ontvangen.

Met de opmerkingen en een nog uitgevoerde interne toetsing worden de schetsontwerpen hier en daar aangepast naar een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt voorafgaand aan de inloopavond besproken met de dorpsraad. Tijdens de inloopavond krijgt u dus het meest actuele ‘voorlopig ontwerp’ te zien.

We horen graag uw mening
Mogelijk zijn er aan de hand van het voorlopig ontwerp nog zaken die u alsnog onder de aandacht wilt brengen. Dit kunt u bij voorkeur kenbaar maken vóór 1 mei 2022 via het mailadres reconstructie-Geysterseweg-eo@venray.nl. Vanaf 26 april kunt u de tekeningen van het voorlopig ontwerp ook inzien via onze website onder het kopje ‘voorlopig ontwerp’. Daar treft u via deze link alle informatie aan over het project.

Het vervolg
Na de inloopavond gaan we aan de slag om het voorlopig ontwerp verder te brengen naar het definitieve ontwerp voor alle fases. Daarin nemen we zoveel als mogelijk de reacties mee. Zodra het definitief ontwerp er ligt zal ik dit met een brief kenbaar maken met verwijzing naar de tekeningen op de website.

Met het definitief ontwerp gaan we de komende maanden achter de schermen verder met de technische uitwerking om de plannen uitvoeringsgereed te maken. Daarbij gaan we o.a. kijken of en welke kabels en leidingen gelegd/verlegd moeten worden, materialen inkopen en het werk aanbesteden om in 2023 te kunnen starten met fase 1. De beoogde fasering treft u aan onder het kopje ‘planning’ op onze website.

Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet en wellicht treffen we elkaar op 26 april.


Met vriendelijke groet,
Jan van Dijk, projectleider civiel en verkeer

Redacteur Oostrums Weekblad gezocht!

Gerard Smedts is al bijna 25 jaar redacteur van het Oostrums Weekblad. Nu vindt hij dat het tijd wordt om het stokje over te dragen. Niet meteen, maar geleidelijk. Sraar wil het blad de komende tijd graag nog maken, maar zou in die periode graag ook een opvolger inwerken. Dan is er in ieder geval iemand beschikbaar als ‘backup’, die dan hopelijk op termijn (volgend jaar?) de taken van Sraar kan overnemen.

Wat houdt het in?
Je zet elke week het OW! in elkaar in InDesign, op een laptop van de dorpsraad. Je krijgt kant-en-klare stukken aangeleverd van de werkgroep, advertenties van bedrijven, nieuws van de dorpsraad en een heleboel oproepen, stukken, aankondigingen en berichten uit alle hoeken van het verenigings- en ondernemersleven dat Oostrum rijk is. Met andere woorden: veel contacten en veel voldoening. Het resultaat is een PDF die je naar Periodiek stuurt, de drukker.

Hoeveel tijd kost het?
Per saldo een avond of middag in de week, bijvoorbeeld op de zondag of de maandag. Een paar keer per jaar, meestal in de zomer, verschijnt er geen OW! vanwege vakantie van Periodiek. Als je zelf een keer niet kunt, dan is er ook voor jou een backup. Maar in het ideale geval doe je dit net als Sraar 23 jaar onafgebroken 😊.
Overigens kom je als redacteur van het OW! in aanmerking voor een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met Derk Ederveen,
06-20966576 of secretaris@dorpsraadoostrum.nl.

Oostverbinding van start

Het bestemmingsplan voor de Oostverbinding is definitief. Ook stikstof is geen belemmering meer voor het project: een nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, parallel aan de oostkant van de A73. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Veilig oversteken is een belangrijk uitgangspunt: er komen vier rotondes, en waar mogelijk parallelwegen en vrijliggende fietspaden.


Iepenpage

Op 17 februari was er een officieel startmoment, waarbij wethouder Cor Vervoort eitjes van de iepenpage, een beschermde vlindersoort, overzette naar andere iepen aan de Kattenstaart. Er moeten namelijk twee iepen wijken voor de nieuwe rotonde bij de Kruidenlaan.


Bomen gespaard

Het ontwerp is nog op een paar punten aangepast. Door de inpassing van het fiets- en voetpad ter hoogte van het Servaasterrein konden er 25 grote bomen gespaard blijven. Ook is de toegangsweg naar het Servaasterrein op verzoek van het Vincent van Gogh instituut aangepast. Verder houdt de afwatering ook rekening met de laatste inzichten wat regenval betreft. Nu wordt er gewerkt aan een groenplan met de plaats en de soort bomen, hagen en andere beplanting.


Fase 1 van start, in drie delen

Het werk is voorlopig in vier fases verdeeld. De eerste fase is de Stationsweg tussen de Oostsingel en Medisch Centrum Antoniusveld, en duurt tot begin november 2022. Dit wordt in drie delen gedaan: eerst van de Oostsingel tot net voorbij de Kruidenlaan, daarna tot de KwikFit, en ten slotte tot net voorbij het medisch centrum. Zoals iedereen kon zien was de aannemer, BLM Wegenbouw, gestart met de voorbereidingen. Bomen die moeten wijken werden nu al gekapt, voordat het broedseizoen begint. Daarnaast hebben nuts- en telecombedrijven zoals WML een grote klus om kabels en leidingen te vervangen en verleggen. Daarvoor moeten de Kruidenlaan en de Bereklauw enkele dagen worden afgesloten. Er wordt zoveel mogelijk buiten de spits gewerkt. De Stationsweg is inmiddels afgesloten voor alle doorgaand verkeer, en zijn er omleidingen ingesteld voor auto’s en fietsers.


Verkeer door Landweert

Het is de bedoeling om de effecten van het project op de wegen in Landweert te meten. Daarom zijn er sensoren geplaatst die een goed beeld geven van de verkeersstromen: het aantal voertuigen en de snelheden. Het verschil tussen de metingen voor, tijdens en na afloop van het project geeft aan wat het effect is. Om na te gaan in hoeverre het om doorgaand verkeer gaat is dit uitgebreid met kentekenonderzoek. Dit gebeurt bij de ingangen van Landweert aan de kant van de Stationsweg en de Maasheseweg. De resultaten worden dit voorjaar verwacht.

De andere drie fases volgen de komende jaren. Fase 2, in de eerste helft van 2023, is de Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde en een deel verbindingsweg. Fase 3, in de tweede helft van 2023, is het stuk Stationsweg bij de nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A73 (ter hoogte van Jeuken aardbeien en asperges) en het andere deel verbindingsweg. Fase 4, in de eerste helft van 2024, is het restant van de Stationsweg, het stuk tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleiders Rogér Hoeijmakers of Martijn Kanters, email oostverbinding@venray.nl, telefoon 0478-523333. Meer informatie staat op www.venray.nl/project-oostverbinding.

Zorginstellingen in Oostrum: stand van zaken

Wendy Janssen onderhoudt namens de dorpsraad contacten met een aantal zorginstellingen in Oostrum. Die communicatie werkt twee kanten op. Aan de ene kant weet de dorpsraad (en dus het dorp) beter en sneller wat er speelt, en is het makkelijker om zorgen vanuit de Oostrumse gemeenschap aan de orde te stellen. Aan de andere kant heeft de zorginstelling een aanspreekpunt bij vragen of problemen. In dit stukje vertelt Wendy over de huidige stand van zaken.

Servicepunt

Door corona heeft het Servicepunt lang niets kunnen betekenen voor de Oostrumse inwoners, maar tijdens de inloop op zondag staat het kopje koffie of thee weer klaar.

Dichterbij

Bij Dichterbij wordt Harm Wijgergangs, directeur van STEVIG en Zorgcentrale, opgevolgd door een nieuwe bestuurder. Zodra de opvolger bekend is zal de dorpsraad gaan kennismaken.

STEVIG, onderdeel van Dichterbij, werkt met de Rooyse Wissel samen op de Schakel. Het is een woonvoorziening voor cliënten met een verstandelijke beperking, psychische problemen en die in aanraking zijn gekomen met justitie. Er zijn twee locaties, in Oostrum en in Sittard. Door deze samenwerking wordt de kennis en expertise gebundeld van de Rooyse Wissel en STEVIG op het gebied van resocialisatie, risicomanagement en behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking.

Rooyse Wissel

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel behandelt en verpleegt patiënten met ernstige psychiatrische problematiek. Onder andere in de TBS-kliniek in Oostrum, maar ook ambulant in Helmond, Blerick, Roermond en Maastricht. Het doel is de maatschappij veiliger te maken.

De Regioraad is een overleg tussen de TBS-kliniek en diverse partijen in en rondom Oostrum. Dat zijn naast de dorpsraad vertegenwoordigers van ‘buren’ zoals de voetbalclub, de visclub, de Witte Vennen en Dichterbij. Maar ook de wijkagent, een veiligheidscontactpersoon van de gemeente, wijkraden en SPOV nemen deel.

Samenwerking

Het overleg vindt drie keer per jaar plaats, en bespreekt ontwikkelingen zoals aandacht in de media, terugkoppeling op eventuele incidenten, landelijke ontwikkelingen en samenwerking. Expertise van de kliniek wordt bijvoorbeeld ingezet bij cliënten van Vincent Van Gogh. Ook pilots komen aan bod. Er bestaan bijvoorbeeld polsbanden met daaraan gekoppeld een volgsysteem, die een signaal geven als een cliënt met verlof ergens is waar hij of zij niet hoort te zijn.

Meteen op de hoogte

Als er een incident is met een cliënt, dan is de afspraak dat de hele Regioraad direct wordt geïnformeerd. Zo kan iedereen inwoners van Oostrum meteen op de hoogte stellen.

Convenant

De Rooyse Wissel heeft in 2018 een convenant gesloten met de gemeente Venray over het veiligheids- en leefklimaat in de omgeving van de kliniek. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over de Regioraad, communicatie en verlof van cliënten. In het laatste overleg is dit convenant bijgewerkt.

Vacatures

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt staan er momenteel diverse vacatures open. Op sommige vacatures, zoals bijvoorbeeld zorgondersteuner, kunnen ook mensen zonder zorgachtergrond reageren. Ook gepensioneerden zijn van harte welkom! Meer informatie staat op www.derooysewissel.nl/werken-bij.