Evenementenhal Oostrum Venray

Van de bestuurstafel: juni 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.


Asielzoekers

Michel Verstappen en Danielle Strijbosch waren namens de dorpsraad aanwezig bij het ‘omwonendenoverleg’. Tot nu toe zijn er niet of nauwelijks incidenten, en lijkt de opvang soepel te verlopen. Er worden op dit moment 338 asielzoekers in de Evenementenhal gehuisvest. De meesten komen uit Turkije, Jemen en Syrië. Iets minder dan een tiende van de bewoners (27) is statushouder, en heeft dus recht op verblijf in Nederland. De rest is nog steeds in afwachting van een beslissing over hun aanvraag.

Inmiddels wordt alleen het avondeten nog centraal verzorgd, en kunnen de bewoners zelf hun ontbijt en lunch regelen. Veel asielzoekers (ongeveer de helft) hebben grote behoefte aan lessen Nederlands, en men probeert daarin zo goed mogelijk te voorzien.

De meeste vragen in het omwonendenoverleg gingen over de einddatum. De opvang in de Evenementenhal duurt maximaal zes maanden. Wat er daarna gebeurt is afhankelijk van wat de gemeente en het COA afspreken. De huidige problemen in Ter Apel komen onder andere doordat de opvang op tijdelijke locaties niet wordt verlengd. Het COA wil daarom in de toekomst liever afspraken maken voor twee of drie jaar, in plaats van zes maanden. Wat de dorpsraad betreft is de Evenementenhal niet geschikt voor dergelijke langdurige opvang, en moet er bij eventuele verlenging een andere locatie worden gevonden.


Oostrumsche Heide

Rob Raijmakers kon ontwikkelingen rond de Oostrumsche Heide melden. Om snel tot meer concrete en uitgewerkte plannen te komen is het ecologisch en bosbouwkundig bureau van Nierop ingeschakeld. Zij hebben alle informatie gekregen en zijn daarmee aan de slag gegaan. Op dinsdag 7 juni zijn zij met de gemeente door het hele gebied gelopen om verdere informatie uit te wisselen.

Ze beginnen met de grondonderzoeken die nodig zijn om de potentie van de verschillende onderdelen in het gebied in kaart te brengen. Ze haken daarbij aan op de visie die al voor het gebied is opgesteld. Die kan dan worden getoetst op bodemkundige en hydrologische ‘haalbaarheid’, zowel voor nu als voor de toekomst.

Het doel is nog steeds om dit jaar een goede start te maken met aanplant en met de overige werkzaamheden die nu al kunnen worden uitgevoerd. Ook is men nog steeds goed bezig met het verwijderen van de ‘bospest’. Verder heeft de gemeente grond geruild met Maessen Bedrijven. Dat zorgt ervoor dat het gebied rond het ‘dassenbosje’ nu helemaal van de gemeente is, en dat de vreemde hoek in de percelen is rechtgetrokken.


Rookmelder-babbeltruc!

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om op elke etage van je woning een rookmelder te hebben. Helaas maken criminelen hier misbruik van. Zij gebruiken een zelfgemaakte identiteitskaart en komen ‘controleren op rookmelders’. Tijdens deze controle door de woning worden waardevolle goederen en geld weggenomen.

Laat niemand zomaar in huis. Gemeente en politie komen NIET controleren of je in het bezit bent van een rookmelder. Toch een verdacht persoon aan de deur? Bel direct 112!

Woon je in een huurwoning? Dan is installatie of controle mogelijk vanuit de woningcorporatie, maar die zal dit altijd ruim tevoren melden, op de manier waarop de woningcoöperatie nu al met je communiceert.


Nieuw dorpsraadlid

Tijdens de dorpsraadvergadering van mei was naast Rob Raijmakers ook Kees Spitters aanwezig om kennis te maken. Rob gaf toen meteen aan dat hij wel lid wilde worden, maar Kees had nog wat bedenktijd nodig. Inmiddels heeft ook hij volmondig ‘ja’ gezegd, en actief deelgenomen aan de vergadering van juni. Binnenkort zal Kees zich uitgebreider voorstellen in het OW!. In juli zal de dorpsraad de onderlinge taakverdeling herzien.

Van de bestuurstafel: mei 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Bloembakken
Venray Bloeit is een samenwerkingsplatform voor promotie van de gemeente Venray. De organisatie heeft alle dorpen een cortenstalen bloembak geschonken, met de mogelijkheid om extra bakken aan te schaffen. Ze fungeren als uithangbord van de gemeente Venray. De dorpsraad heeft er voor Oostrum twee bijbesteld. Ze komen te staan bij het station, bij de pinautomaat, en bij het dorpsplein aan de kant van de kerk.

Op vrijdag 20 mei worden de eerste bloembakken geplaatst in Heide. Daar zal ook pers bij aanwezig zijn.


Nieuw dorpsraadlid
Rob Raijmakers is recent actief geweest voor behoud van de Oostrumsche Heide. Nadat die klus was geklaard gaf hij aan dat hij zich wilde inzetten voor de dorpsraad. Daarom is hij bij de laatste vergadering aanwezig geweest om nader kennis te maken. Dat is wederzijds goed bevallen, dus hij is meteen lid geworden. Binnenkort zal hij zich uitgebreider voorstellen.

Van de bestuurstafel: april 2022

PleinPlanPraat!

De geplande renovatie van het Dorpsplein dreigt flinke vertraging op te lopen. Voor het plan dat was gemaakt is in de huidige tijd en in de huidige vorm onvoldoende financiering beschikbaar. Maar als we snel zijn kan het plan misschien in aangepaste vorm wel doorgang vinden.

Daarvoor moeten we een wensenlijst indienen bij de gemeente die beter aansluit bij de financiering die beschikbaar is, maar nog steeds aansluit bij wat ons dorp nodig heeft. Moeten we bijvoorbeeld het plein aanpassen aan de kermis, of de kermis aanpassen aan het plein? Hoe zit het met actuele thema’s als hemelwaterafvoer? En is het plan klimaatneutraal?

Wie zin en tijd heeft om daarover op korte termijn mee te denken kan zich melden bij Jan-Willem Bruijsten: voorzitter@dorpsraadoostrum.nl.

Van de bestuurstafel: maart 2022

Op 17 maart hield de dorpsraad een openbare vergadering. Voorafgaand daaraan gaven de gemeente en het COA informatie over de opvang van asielzoekers, en werden de plannen voor de wegreconstructie toegelicht. Mede vanwege die twee onderwerpen was D’n Oesterham met bijna 100 belangstellenden goed gevuld.

Asielzoekers

Namens de gemeente waren burgemeester Kompier en wethouder Jenneskens aanwezig, projectleider Erik Voesten en juridisch medewerker openbare orde Maria Verheijen. Namens het COA was Ron van Ooijen gekomen. De gemeente schetste het verloop van de besluitvorming, van de aanwijzing op 14 december tot het unanieme raadsbesluit op 8 maart. De druk op de opvang was al hoog, maar de situatie is nog nijpender geworden door de oorlog in Oekraïne. Alle 25 veiligheidsregio’s hebben het verzoek gekregen om asielzoekers op te vangen, waarbij Venray een van de eersten is. De Evenementenhal bleek op zo’n korte termijn de beste locatie, maar voor maximaal 350 in plaats van 500 personen. Het COA trekt een strakke cirkel om de locatie, en zet coaches en zichtbare beveiliging in om de overlast tot een minimum te beperken. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid, het COA voor alles rondom de opvang.

De opvang wordt in fases opgestart en geleidelijk opgeschaald naar de maximale capaciteit. Het wordt geen hal met stapelbedden. Door de constante instroom is de samenstelling van de groep is niet vooraf bekend, ook niet wat betreft nationaliteiten. De locatie wordt onder andere ingericht in compartimenten voor gezinnen met kinderen en met recreatieve mogelijkheden. De wethouder is in gesprek met SPOV om te kijken of en hoe de kinderen verder kunnen worden opgevangen. Alleenstaande minderjarigen komen er niet.

Vanuit de zaal werd gevraagd naar de bereikbaarheid. Dat is inderdaad een aandachtspunt van de gemeente, omdat er bijvoorbeeld geen voetpad is naar het station. Sommigen vroegen wat er na zes maanden gebeurt, maar dat is nog niet bekend. Het huidige besluit, van de oude raad, is voor maximaal zes maanden. Pas als de nieuwe gemeenteraad is samengesteld kan die een besluit nemen over de langere termijn.

Grote nadruk werd gelegd op de voorwaarden, die Erik Voesten samen met een team in de gaten houdt. Het gaat dan bijvoorbeeld om leefbaarheid, een zinvol dagprogramma, goede maaltijden en lokale betrokkenheid. Zo komt er een Open Dag, zodat iedereen zelf kan zien hoe het eraan toegaat.

Klankbordgroep Oostrum

Ook komt er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van betrokken organisaties, zoals de buurtvereniging, Antoniusveld, Kafra, de omliggende bedrijven enzovoort. Er hadden zich al vier personen gemeld, tijdens de bijeenkomst kwamen er nog vier aanmeldingen, ook vanuit de dorpsraad. Daarnaast wil de dorpsraad graag een aparte ‘Klankbordgroep Oostrum’ oprichten. Een vertegenwoordiger van die groep kan dan aan de algemene klankbordgroep deelnemen, zodat ook het dorp zijn stem kan laten horen. Wie interesse heeft kan zich melden bij Jan-Willem Bruijsten (voorzitter@dorpsraadoostrum.nl).

Wegreconstructie

Na de pauze schetste projectleider Jan van Dijk de plannen voor de reconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een deel van de Randenrade. De aanwonenden waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Hij liet onder andere dwarsdoorsnedes zien van de nieuwe wegprofielen. De hoofdlijnen van het plan stonden in januari al in het OW!, en zullen we hier niet herhalen. Het huidige schetsontwerp is afgestemd met de dorpsraad. Daarnaast zijn er al 25 reacties binnengekomen. Deze avond was bedoeld om verdere ideeën en suggesties op te halen. Tot 1 april is het nog mogelijk om te reageren, onder andere via www.venray.nl/reconstructie-geysterseweg. Daarna start de volgende fase. Het is de bedoeling om half april een aparte inloopavond te houden over het resultaat.

Over de moeraseiken was in 2017 al flink gediscussieerd. Toen was gekozen voor behoud. Dat is nog steeds de bedoeling, en kan ook op een veilige manier. De boommonitor is ingevuld, er wordt gesnoeid, er komen wortelgeleidingsschermen en er wordt regelmatig controle uitgevoerd. Verdere vragen over de bomen worden in een aparte bijeenkomst beantwoord.

Langs de westkant van de Geysterseweg komt een blokhaag tussen de stoep en de weg, die moet helpen om de snelheid terug te dringen. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen voor de fietsroutes. Er waren wat zorgen over de uitwijkmogelijkheden op de Zuiderbergweg na de reconstructie, onder andere voor het landbouwverkeer vanwege de stoepranden. Daar wordt goed naar gekeken.

Vlasakker: Kiss & Ride!

De capaciteit voor ‘kiss & ride’ op de Vlasakker wordt niet gewijzigd. Het is immers de bedoeling om alleen iemand af te zetten, en als bestuurder meteen door te rijden. Helaas gebeurt dat niet altijd en wordt er voor kortere of langere tijd geparkeerd. Dat zorgt voor capaciteitsproblemen en onveilige situaties. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om daar niet te parkeren, ook niet ‘even’.

Openbare vergadering Dorpsraad

De dorpsraad deed verslag van het jaar 2021. Er waren geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar. Daarna lichtte penningmeester Henk Wijnen de cijfers toe. De administratie van het OW! werd gedaan door Roel Arts. Komend jaar is er per saldo duizend euro tekort, vooral vanwege de gestegen drukkosten. De dorpsraad gaat bekijken hoe dat kan worden opgelost. Dat geldt ook voor het tekort van de dorpsraad zelf.

De DUOfiets heeft veel donaties opgeleverd. Het overschot is toegevoegd aan een gelijknamige bestemmingsreserve, waarmee bijvoorbeeld de stallingskosten kunnen worden betaald. Daarnaast zijn er bestemmingsreserves voor de renovatie van het dorpsplein, het OW! en de goededoelenactie. De begroting voor 2022 is vrijwel gelijk aan die van 2021. De kascommissie, bestaande uit Harry Bruijsten en Jan Biermann, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Jan Biermann en Lizette Janssen. Verder wil de dorpsraad de ANBI-status aanvragen, omdat dat voordelen heeft bij donaties. Daarvoor is wel eerst een statutenwijziging nodig.

Vervolgens passeerde het jaar 2021 in vogelvlucht de revue. Zoals het windpark dat er niet is gekomen, de Oostrumsche Heide die is behouden, de Oostverbinding waaraan is begonnen, het nieuwe Dorpsplein dat helaas nog steeds wacht op de gemeente, en de DUOfiets die meer fietsers en fietsmaatjes kan gebruiken. Verder krijgen alle dorpen een bloembak ‘Venray Bloeit’ geschonken. De vergadering is akkoord om er een tweede bij te kopen. Er komt nog overleg over de plaatsing en het onderhoud.

Tijdens de rondvraag komt de onoverzichtelijke bocht van de Stationsweg ter sprake. Als de Oostverbinding klaar is zou er minder verkeer moeten zijn, maar in afwachting daarvan vraagt de dorpsraad aan de gemeente of het mogelijk is om iets te doen aan de geparkeerde auto’s en busjes die het zicht ontnemen. Verder gaven meerdere mensen aan dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan bij de rotonde richting het sportpark, omdat veel (Oostrumse) fietsers de rotonde tegen verkeer in nemen. De school en SV Oostrum gaan de jeugd hierop attenderen, maar hierbij alvast het verzoek aan alle ouders om hun kinderen te vragen om dit niet te doen.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Evenementenhal Oostrum Venray

Gemeente geeft op 17 maart meer informatie over komst asielzoekers

Op dinsdag 8 maart heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat er 350 asielzoekers maximaal zes maanden worden opgevangen in de Evenementenhal. De dorpsraad is trots en blij dat de gemeente Venray zijn verantwoordelijkheid neemt.

AsielzoekersBijdrage leveren
We weten op dit moment niet precies wat er op ons afkomt. Wel weten we dat de Oostrumse gemeenschap hierin een bijdrage wil leveren. Meteen nadat het nieuws in december bekend werd, hebben we meerdere berichten en signalen ontvangen dat de inwoners van ons dorp graag iets willen doen voor deze mensen.

Klankbordgroep
Ook komt er een klankbordgroep met onder andere de dorpsraad en de wijkraden, waarin we kunnen meedenken om vraag en aanbod samen met alle betrokkenen te combineren en in te vullen.

Uitnodiging
Meteen nadat het besluit van de gemeenteraad bekend werd heeft de dorpsraad de gemeente uitgenodigd om tijdens onze openbare vergadering op 17 maart meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. We zijn blij dat de gemeente die uitnodiging onmiddellijk en enthousiast heeft aangenomen. Waarschijnlijk zal naast burgemeester Kompier ook wethouder Jenneskens, de projectleider en een vertegenwoordiger van het COA aanwezig zijn.

COA: lokale ondernemers
In december was het nog de bedoeling dat de gemeente de opvang zou organiseren. Nu is duidelijk dat het COA dat zelf kan doen, en dat de gemeente faciliteert. Het COA heeft verder aangegeven dat het zoveel mogelijk lokale ondernemers erbij wil betrekken.

Gewijzigd programma 17 maart
Het programma is nu als volgt:

 • 19:45 Inloop met koffie
 • 20:00 Toelichting opvang asielzoekers
 • 21:00 Pauze
 • 21:15 Jan van Dijk, projectleider bij de gemeente Venray, licht de plannen voor de wegreconstructie kort toe. Daarna is er gelegenheid tot vragen.
 • 21:45 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vergadering 18 maart 2021
  4. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
  5. Overzicht activiteiten in 2021, en vooruitblik 2022
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
 • 22:15 Sluiting

De plannen voor Oostrum-Noord komen een andere keer aan de orde.

Presentaties en openbare vergadering donderdag 17 maart 20:00

LET OP: het programma is gewijzigd. De gemeente komt de opvang van asielzoekers in de Evenementenhal toelichten. Zie deze pagina voor het nieuwe programma.

Hierbij nodigen wij u uit voor een openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 maart 2022 om 20:00 uur in D’n Oesterham. Aansluitend aan de openbare vergadering geven we twee projecten de gelegenheid om zich te presenteren.

Jan van Dijk laat zien hoe de wegreconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een deel van de Randenrade wordt aangepakt. Bewoners krijgen hiervoor ook een persoonlijke uitnodiging. De plannen liggen de hele avond ter inzage. Daarna vertelt Hoex over de plannen voor ‘Oostrum-Noord’: het gebied tussen de Van Broekhuizenstraat en de Geysterseweg. Wel moeten we een voorbehoud maken: op het moment van schrijven was nog niet zeker of dit kan doorgaan.

Programma

19:45 Inloop met koffie.

20:00 Openbare vergadering Dorpsraad

Agenda Openbare vergadering:

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Notulen vergadering 18 maart 2021.
 4. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie.
 5. Overzicht activiteiten in 2021, en vooruitblik 2022.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

20:45 Pauze.

Presentaties

21:00 Jan van Dijk, projectleider bij de gemeente Venray, licht de plannen voor de wegreconstructie kort toe. Daarna is er gelegenheid tot vragen.

21:30 HoexBouw laat de voorlopige plannen zien voor ‘Oostrum-Noord’. Vragen welkom!

22:00 Sluiting.

Van de bestuurstafel: februari 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Reconstructie van wegen in Oostrum in 2023 en 2024
In 2023 en 2024 gaat de gemeente de Geysterseweg, de Vlasakker en een deel van de Randenrade verbeteren. Het gaat om de riolering, trottoirs, en bestrating met klinkers. Begin dit jaar hebben we de informatie gepubliceerd, en hebben alle bewoners een brief gekregen met het verzoek om mee te denken.

Dat leverde 24 reacties op, de meeste positief omdat men blij is dat er iets gaat gebeuren. Het ging bijvoorbeeld over groen, verkeer, riolering, woningbouw, snelheid en landbouwverkeer. Veel waren afkomstig van de Geysterseweg, maar er waren ook vragen over de moeraseiken. Projectleider Jan van Dijk heeft de reacties waar mogelijk meegenomen in de plannen, en liet het voorlopige resultaat zien tijdens de vergadering van de dorpsraad. Op donderdagavond 17 maart zal hij het definitieve plan toelichten tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad in D’n Oesterham. Bewoners krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Nieuwe bloemrijke grasvelden
Vorig jaar is een aantal gazons omgevormd naar bloem- en kruidenrijke grasvelden, om de biodiversiteit te bevorderen. Dat was bij De Horik, een groenstrook langs het spoor, en het grasveldje bij de Van Broekhuizenstraat. De reacties die bij de gemeente binnenkwamen, waren voor het overgrote deel positief. Ook de dorpsraad heeft geen negatieve geluiden opgevangen. De ene locatie is wat meer geslaagd dan de andere, maar voor het overgrote deel zijn de omvormingen succesvol geweest. Daar waar het wat minder is gelukt, wordt er dit jaar opnieuw ingezaaid.

Dit jaar wil de gemeente meer grasvelden omvormen. Het voorstel is het grasveldje aan de Jofferspas, tegenover nummer 28. De dorpsraad vindt het een goed idee, maar het is wel belangrijk dat er een strook vrij blijft voor bewoners, bijvoorbeeld om de heg te snoeien. We willen verder voorstellen om nog twee andere plekken te overwegen: het schuine talud aan het pad langs de beek (aan de achterkant van de Ghunenbeek), en de strook tegenover Mgr. Hanssenstraat 79-81, bij de Meijerlaan. Suggesties zijn welkom.

Help! Hondenpoep!
Van verschillende kanten krijgen we meldingen van toenemende overlast van hondenpoep. Sommigen vinden het zelfs in hun oprit! Het laten liggen van hondenpoep is gevaarlijk voor de volksgezondheid, met name voor buiten spelende kinderen.

Binnen de bebouwde kom zijn hondenbezitters daarom verplicht om de drollen van hun hond op te ruimen. Daarvoor moeten ze een plastic zakje gebruiken dat ze mee naar huis nemen of in een afvalbak kunnen doen.

Hebt u een hond, houd dan rekening met uw dorpsgenoten. En ziet u iemand die de drol van zijn hond niet opruimt, laat hem dan weten dat het niet netjes is. Er staat bovendien een boete op van € 140,-.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Van de bestuurstafel: januari 2022

Vervangen loden waterleidingconnectoren in april
WML, het Limburgs drinkwaterbedrijf, heeft na een interne inventarisatie vastgesteld dat meerdere woningen in Limburg nog via loodconnectoren op het waterleidingnetwerk zijn aangesloten. Dit zijn korte stukjes loden aansluitleidingen. Uit een RIVM-studie bleek dat de gezondheidsrisico’s bij inname van lood hoger zijn dan verwacht. Daarom heeft WML aan het ministerie van VWS beloofd om deze loodconnectoren vóór 1 juli 2022 te vervangen.

In Oostrum gaat het in totaal om ongeveer veertig woningen aan de Geysterseweg, de Mgr. Hanssenstraat, de Ooster Thienweg, de Stationsweg en de Wester Thienweg. Aannemersbedrijf Hurkmans zal de vervanging in opdracht van WML uitvoeren. Zoals de planning er nu uitziet zal dat in april zijn.

Bij elke woning is het nodig om een gat van 1 m2 te graven op de plaats waar de huisleiding is aangesloten op de hoofdwaterleiding. Elke loodconnector wordt vervangen door een leidingdeel van kunststof. Daarna wordt het gat weer dichtgemaakt en wordt de straat natuurlijk weer in de oorspronkelijke staat hersteld.

De DUOfiets staat te trappelen!
De feestdagen liggen achter ons en de dagen lengen weer. Tijd om de goede voornemens in praktijk te brengen! Meer bewegen, lekker naar buiten gaan, de natuur in, iemand opzoeken, de medemens helpen… met de DUOfiets vink je in één keer een heleboel af.

De DUOfiets staat met een volle accu op je te wachten, vol ongeduld om kilometers te maken. Het gebruik is gratis voor inwoners van de gemeente Venray, al is een donatie natuurlijk altijd welkom. Bel 06-4320 5108 of 06-4937 0937 om te reserveren.
Mailen kan ook: duofiets@dorpsraadoostrum.nl. Meer informatie staat op dorpsraadoostrum.nl/duofiets.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Van de bestuurstafel: november 2021

Geen belangstelling voor inloopavond

Voorafgaand aan onze interne bestuursvergadering hebben we op 18 november de tweede inloopavond gehouden van 19:30 tot 20:00. Iedereen die iets te melden of te vragen had kon langskomen in De Watermolen.

Omdat een aantal bestuursleden in quarantaine zat hebben we op het laatste moment besloten om de bestuursvergadering online te houden. Daarom heeft Jan-Willem Bruijsten tussen half acht en acht voor De Watermolen gepost om eventuele bezoekers op te vangen.

Helaas is er niemand geweest. Misschien dat dit door de coronasituatie kwam, misschien dat er gewoon geen behoefte aan is. We bekijken of we nog een derde inloopavond houden, of dat we de proef stoppen.

Uit de vergadering zelf zijn er op dit moment geen punten waarover we iets kunnen melden. De nieuwe ontwikkelingen rond de Stationsweg en de N270 zijn uitgebreid aan bod gekomen in Peel en Maas (week 46, pagina 2). Daarin staat ook een verslag van de bijeenkomst over wonen (pagina 5).