Van de bestuurstafel: september 2021

Openbare vergadering Dorpsraad

Op donderdagavond 16 september hield de Dorpsraad de eerste ‘live’ openbare vergadering in bijna twee jaar. In een half uur presenteerde voorzitter Jan-Willem Bruijsten de huidige stand van zaken aan de hand van een presentatie. Hieronder de belangrijkste punten.

Woningbouw
Op dit moment staan drie mogelijke projecten op stapel: de ontwikkeling van Paschalis, Oostrum-Oost en het terrein van Camps. Voor dat laatste project is een principeverzoek ingediend. De gemeente is positief, maar er moet nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar geluidsoverlast en trillingen van het spoor. Want hoewel er over vier jaar waarschijnlijk stillere elektrische passagierstreinen zullen rijden, blijven de goederentreinen voorlopig op diesel rijden.

Natuur
Er komt in ieder geval geen extra grindput bij de Oostrumsche Heide. Zodra de plannen voor het gebied wat duidelijker worden zal de gemeente aan de Oostrummers vragen om mee te denken.

Verkeer
De herinrichting van het stationsgebied heeft vertraging opgelopen. De NS vindt de plannen voor een ‘shared space’ niet veilig genoeg, vooral rond de parkeerplaatsen. Voetgangers en fietsers moeten de ruimte daar delen met auto’s en bussen. Dit deel van het plan wordt daarom opnieuw bekeken. En zoals we in het vorige nummer lieten weten heeft ook de Oostverbinding vertraging opgelopen.

Voorzieningen
Onze plannen voor herinrichting van het dorpsplein zijn gekoppeld aan rioolvervanging. De Dorpsraad probeert dit los te koppelen, om de herinrichting te versnellen. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november wordt dit project, samen met vijf andere, uitgebreid besproken met alle belanghebbenden tijdens een evenement, om te kijken hoe dit snel en efficiënt kan worden vlotgetrokken.

Kermis
Er werden meerdere vragen gesteld over de kermis. Zo stonden de vrachtwagens nu rond het dorpsplein, in plaats van meer uit het zicht. Ook was er niet genoeg afstemming tussen opbouwen (woensdag) en straatafzetting (donderdag). De dorpsraad zal daar volgend jaar beter op letten. Ook willen we dan de communicatie verbeteren, onder andere met aankondigingen in het OW!.


Thema-avond energiebesparing

Aansluitend vond een thema-avond over energiebesparing plaats. Initiatiefnemer Esther de Jong leidde de drie sprekers in. Ze was blij dat de avond nu eindelijk kon doorgaan, na een jaar uitstel vanwege de coronamaatregelen.

Geld terug bij Praxis en Gamma
Alle gemeenten hebben van het rijk opdracht gekregen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent een energietransitie, een warmtetransitie (gas) en klimaatadaptatie, bijvoorbeeld voor overstromingen. Geert Geujen, adviseur duurzaamheid bij de gemeente Venray, vertelde bijvoorbeeld dat inwoners op 9 oktober bij de Praxis en de Gamma geld kunnen terugkrijgen van hun energiebesparende aankopen. In de toekomst zal dit via een digitaal Duurzaam Bouwloket worden geregeld. Verder is er ISDE-rijkssubsidie voor warmtepompen, isolatie en ramen, kan de provincie een duurzaamheidslening verstrekken en ondersteunt de gemeente ‘energy party’s’.

20% subsidie
Vervolgens liet Mat Schatorje, van het bureau Energieregisseurs, zien hoe een energiescan van een woning werkt. Energiebesparende maatregelen leveren een beter rendement op dan een spaarrekening, maar het is wel belangrijk om dit op een ‘natuurlijk moment’ te doen, bijvoorbeeld als de CV-ketel aan vervanging toe is. Hij nam het Dr. Poelshuis, waarvoor ze een scan hadden uitgevoerd, als voorbeeld. Allereerst kan de bewoner een ‘zelfscan’ invullen, bijvoorbeeld op basis van www.milieucentraal.nl. Vervolgens komt de energieadviseur langs om de hele woning door te lichten, bijvoorbeeld de isolatiewaarden van ramen, muren, vloeren en dak, maar ook tocht, warmte-lekken, ventilatie enzovoort. Deze gegevens worden afgezet tegen de mogelijke maatregelen, met daarbij de investering, het rendement en de terugverdientijd. Daaruit kan de bewoner dan een ‘pakket’ samenstellen met de maatregelen die het beste passen bij zijn wensen en zijn budget. Nadat de offerte is ondertekend, ondersteunt Energieregisseurs bij uitvoering en subsidieregelingen. Als er bijvoorbeeld twee energiebesparende maatregelen worden gecombineerd, is 20% subsidie mogelijk.

Als laatste kwam André Langemeijer aan het woord, van Volta Limburg. Volta heeft de laatste jaren een aantal bedrijven overgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen en installatietechniek, waardoor zij veel kennis en ervaring in huis hebben. In het kader van PlusJeHuis biedt Volta een traject waarmee woningeigenaren een energiebesparingsadvies kunnen krijgen, en waarbij zij hen ook begeleiden bij de uitvoering van maatregelen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om zonnepanelen, isolatie, ventilatie, een warmtepomp of het beter inregelen van radiatoren.

Hij benadrukte dat de gasprijs in 2021 is verdubbeld en dat die waarschijnlijk alleen nog maar verder zal stijgen. Gas is nu al verantwoordelijk voor tweederde van de energierekening. Een warmtepomp wordt dan steeds interessanter, ook omdat er tegenwoordig oplossingen zijn waarvoor geen vloerverwarming nodig is.

Meer informatie

www.venray.nl/venray-bespaart-20202021

www.energieregisseurs.nl

www.voltalimburg.nl/energie-besparen/plusjehuis/

Van de bestuurstafel: juli 2021

Weinig belangstelling voor inloopavond

Voorafgaand aan onze interne bestuursvergadering op 15 juli hebben we bij wijze van proef een inloopavond gehouden van 19:30 tot 20:00. Iedereen die iets te melden of te vragen had kon langskomen. Helaas bezocht maar één persoon de inloopavond. De volgende inloopavond staat gepland op 18 november. We bekijken nog of we die door laten gaan, of dat we de proef stoppen.

Ontwerp-bestemmingsplan N270 Via Venray ter inzage

De provincie gaat samen met de gemeente de N270 vernieuwen. Tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum worden verbeteringen doorgevoerd om onder andere fietsverkeer, landbouwverkeer en extra verkeer vanwege de havenontwikkeling in Wanssum beter af te handelen. Het ontwerp-bestemmingsplan en alle stukken die erbij horen liggen van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. Bel 0478-523333 om een afspraak te maken. Zie www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray. Daar staat ook een online presentatie.

Verder blijkt uit akoestisch onderzoek dat de N270 bij een aantal woningen meer geluidsbelasting oplevert. Bij zes woningen kunnen maatregelen (zoals speciaal asfalt of een geluidsscherm) dit niet verlagen tot de grenswaarde. Daarom moet voor deze zes woningen een ‘hogere waarde’ worden vastgesteld. De eigenaren van deze woningen krijgen persoonlijk bericht.

Van de bestuurstafel

Kennismaking met burgemeester Winants

Op donderdagavond 15 april kwam de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel kennismaken met Oostrum. In anderhalf uur heeft de Dorpsraad laten zien wat ons dorp allemaal te bieden heeft aan activiteiten, verenigingen en projecten. Hij was niet alleen onder de indruk, hij liet ook duidelijk blijken dat hij Oostrum en omgeving al goed kende. Van de meeste lopende projecten was hij goed op de hoogte, en waar dat niet het geval was, zoals de Oostrumsche Heide, zou hij nagaan wat de stand van zaken was bij de gemeente. Natuurlijk hebben we ook de drie belangrijkste punten uitgelegd waar we ons zorgen over maken: de groeiende industrie rondom, het gebrek aan woningen en het aantal voorzieningen voor forensische en psychiatrische zorg. Tot slot hebben we hem uitgenodigd om straks onze nieuwe DUOfiets te komen inwijden met een fysiek rondje door Oostrum.


Minder kans op windpark bij Oostrum

De Peel en Maas meldde vorige week dat Stichting Landgoed Geijsteren geen windmolens wil op het eigen grondgebied. Daarmee wordt de kans flink kleiner dat er vier windmolens tussen Oostrum en Geijsteren komen te staan. De gemeente Venray praat wel verder met grondeigenaren in drie andere zoekgebieden. Op 29 juni komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad op basis van het verkennende onderzoek.


Lid kascommissie gezocht!

Tijdens de openbare vergadering hebben we wel de financiën besproken, maar geen nieuwe kascommissie benoemd. Wil je wel eens zien waar de Dorpsraad het geld aan besteedt, meld je dan aan. Je hoeft er geen speciale kennis voor te hebben, en het kost je maar een uurtje.


Afstudeeronderzoek diefstalpreventie in het buitengebied

Juul Brands en Anke Nabben onderzoeken diefstal in het buitengebied, bijvoorbeeld uit schuren, boerderijen of afgelegen huizen. Het gaat dan om zaken als gereedschap, tuinmachines of diesel. Hebt u dat meegemaakt, of hebt u een mening over oorzaken of oplossingen, neem dan contact op met Anke Nabben via het nummer van de politie (0900-8844), of rechtstreeks via anke.nabben@politie.nl.

Van de bestuurstafel: maart 2021

Virtueel hoog bezoek

Op donderdagavond 15 april komt de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel op bezoek bij de Dorpsraad Oostrum. Het was de bedoeling om al eerder persoonlijk kennis te maken, maar dat is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Omdat versoepelingen ver weg lijken hebben we nu toch besloten om online af te spreken. De Dorpsraad zal de burgemeester een overzicht geven van wat er allemaal speelt in ons dorp, we zullen zijn vragen beantwoorden, en natuurlijk hebben we zelf ook een paar vragen aan hem. Mocht u een vraag hebben, geef dat dan aan ons door. Misschien dat we kans zien om uw vraag te stellen in de anderhalf uur die beschikbaar is.

Inloopavond april uitgesteld tot 15 juli

Om het makkelijker te maken om tussentijds mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Vanwege de verwachte verlenging van de coronamaatregelen moeten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00.

Themavergadering mei uitgesteld

Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten om deze avond uit te stellen. De oorspronkelijke avond was gepland op 13 oktober 2020, en vervolgens uitgesteld tot 20 mei 2021. Zodra duidelijk is wanneer we de themavergadering kunnen houden, laten we het weten.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad

Van de bestuurstafel: 18 maart 2021

Online openbare vergadering 18 maart

Voor de Teams-vergadering van de Dorpsraad Oostrum hadden zich, afgezien van het bestuur, 20 deelnemers aangemeld. Uiteindelijk hebben met 26 personen vergaderd, inclusief bestuur en pers. Van de ‘proefsessie’ op woensdagavond heeft slechts één persoon gebruik gemaakt, waarschijnlijk zijn de meeste dorpsgenoten inmiddels gewend aan virtuele bijeenkomsten. Het afgelopen jaar waren er drie bestuurswisselingen. Derk Ederveen nam in maart het secretariaat over van Coert Voesten, Jan-Willem Bruijsten nam de voorzittershamer over van Bas Künen, en begin dit jaar nam Henk Wijnen de penningen over van Michel Verstappen. Michel blijft wel bestuurslid, maar zal zich met andere onderwerpen bezighouden.

Vervolgens werd het financieel jaarverslag gepresenteerd. Omdat er vanwege corona minder activiteiten zijn georganiseerd, waren er ook fors minder aanvragen voor bijdragen uit het leefbaarheidsfonds. We hebben 2020 dan ook met een overschot van 3.500 euro afgesloten. Dat hebben we deels ingezet om de hoge kosten van het full-color huis-aan-huisnummer van het OW! te dekken, en deels toegevoegd aan de financiële reserve. De renovatie van het Dorpsplein, waarvoor we nog steeds een reservering hebben, was uitgesteld vanwege de vernieuwing van de riolering van de Mgr Hanssenstraat. Omdat er nog geen zicht is op een planning daarvan, gaan we vragen of beide projecten toch los van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Daarna volgde een overzicht van activiteiten. Er zijn veel projecten gestart die ons dorp de komende jaren een ander aanzien gaan geven. Allereerst natuurlijk het Dorpsplein, en de woningbouw in Oostrum Oost die nu toch eindelijk van de grond lijkt te komen. De herinrichting van de N270, maar ook de Oostverbinding tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, die verkeer langs het station zal verminderen, terwijl de stationsomgeving zelf wordt omgevormd tot ‘shared space’. Maar de meeste vragen werden gesteld over projecten buiten de dorpskern: de activiteiten bij de Sparrendreef en (Witte) Vennenweg, de plannen met Paschalis, hoe zit het met de Oostrumsche Heide, en vooral: komen die windmolens er, en waarom (niet).

Tot zover een korte impressie van de avond. De uitgebreide notulen van de vergadering worden besproken tijdens de volgende openbare vergadering, die gepland staat op 21 oktober.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad

Van de bestuurstafel: februari 2021

Digitaal abonnement OW!

We hebben de mogelijkheden van een digitaal abonnement op het OW! besproken. We willen daar zorgvuldig mee omgaan, omdat de druk- en bezorgkosten per nummer sterk stijgen naarmate het aantal papieren abonnementen daalt. Voor wie in Oostrum woont verandert er daarom niets: u krijgt het OW! op papier en kunt het daarnaast ook digitaal ontvangen. Wie buiten Oostrum woont kan alleen een digitaal abonnement nemen. Een papieren abonnement is vanwege de hoge bezorgkosten niet mogelijk. Zowel binnen als buiten Oostrum kost een abonnement 15 euro.

Mgr Hanssenstraat: parkeren in de vakken

Op dit moment geldt ‘parkeren in de vakken’ op de Mgr Hanssenstraat vanaf de Valkenkampstraat tot de Vlasakker. Maar wie op het stuk tussen de Stationsweg en de Valkenkampstraat woont weet dat daar vaak auto’s buiten de vakken staan. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld omdat het bij wegrijden vanuit een oprit het zicht op de straat ontneemt. Daarom is de gemeente gevraagd om het bord ‘parkeren in de vakken’ te verplaatsen van de Valkenkampstraat naar de spoorwegovergang of de Stationsweg. De dorpsraad is het eens met dat verzoek, en heeft dat de gemeente laten weten. Nu kan de verkeerskundige een besluit nemen, waarna een bezwaartermijn van 6 weken ingaat. Daarna kan het bord worden verplaatst.

Bouwplan Witte Vennenweg-Sparrendreef

Er ligt een bouwaanvraag voor een bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Witte Vennenweg en de Sparrendreef. Een bewoner van de Sparrendreef trok bij de dorpsraad aan de bel omdat er een ontsluiting aan die weg staat gepland. Dit terwijl eerder zou zijn beloofd dat dat niet zou gebeuren, vanwege alle recreanten en jonge sporters die daar lopen en fietsen. Bovendien komt er een bedrijfsverzamelgebouw met acht units van 8 meter hoog, terwijl het oorspronkelijke plan een kantoorgebouw was. Pas na publicatie kan er bezwaar worden aangetekend. De dorpsraad zal dat doen, en zal ook SVO en de Witte Vennen aanraden dat te doen.

Voortgang N270 (Via Venray)

De dorpsraad heeft een online vragenuurtje gehad met het projectteam. Voor zover het Oostrum aangaat zien de plannen er goed uit. De doorstroming wordt verbeterd met meer en langere opstelstroken, en een kruising in plaats van een rotonde bij De Germaan. Meer informatie staat op www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray/ . Wel hebben we gevraagd om opnieuw te bekijken of er geen fietstunneltje kan komen bij de rotonde bij de Witte Vennenweg. In Wanssum kon dat ook, terwijl de rotonde bij Oostrum meer fietsverkeer heeft.

Van de bestuurstafel: januari 2021

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Windpark
Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aanhuis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft 19 reacties op papier opgeleverd: 5 positief, 5 neutraal en 9 negatief. Samen met de online ingevulde enquêtes zijn dat er ongeveer 40. Een opvallend laag aantal: in Oirlo werden maar liefst 132 papieren enquêtes ingeleverd! Inzending is nu gesloten, alles wordt verwerkt en de resultaten, ook uitgesplitst per dorp, komen zo snel mogelijk beschikbaar. Meer informatie op www.windparkvenray.nl.

De dorpsraad neemt voorlopig geen standpunt in, we willen eerst weten wat het concrete plan is. Pas als zaken als plaats, hoogte, en afstand tot woningen duidelijk is, kunnen we analyseren wat de gevolgen voor onze inwoners zijn. Ook willen we dat iedereen ‘live’, dus niet online, hierover van gedachten kan wisselen.

Omgevingsvisie
Op basis van ons Dorpsomgevingsprogramma (DOP) heeft de dorpsraad een concept-bijdrage geschreven voor de Omgevingsvisie van Venray. Die geeft aan wat we belangrijk vinden: de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan, dat de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid gaat vervangen. Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Zie www.venray.nl/omgevingsvisie-venray voor meer informatie.

Horeca-actie
Afhaalzaken kunnen zich nu goed redden, maar restaurants die normaal gesproken gasten ontvangen hebben het zwaar. De dorpsraad wil die bedrijven in deze moeilijke tijden ondersteunen. Daarom hebben we besloten dat zij tegen kostprijs in het OW! kunnen adverteren, zolang ze geen gasten mogen ontvangen.

Nieuwe penningmeester: Henk Wijnen
We zijn erg blij dat Henk Wijnen de dorpsraad komt versterken. Hij is een ervaren penningmeester, en neemt dat stokje over van Michel Verstappen. Michel had weinig affiniteit met de cijfers, en wil zich liever met andere onderwerpen bezighouden. De komende weken zal Michel samen met Henk het jaaroverzicht over 2020 opstellen en de werkzaamheden aan hem overdragen. Binnenkort zal Henk zich voorstellen in het OW!.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Van de bestuurstafel: december 2020

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Decembercomité, Sinterklaas & Piet BEDANKT!
Inge Künen, Elke Euwes, Susanne Jeucken, Floor Zwets, Anne Arts, Dorien Nagy, Helga Cornelissen en Jules Kreutz: langs deze weg willen we jullie enorm bedanken voor de inzet van de afgelopen weken. Normaal hebben jullie iets minder werk aan het organiseren van een Sinterklaasintocht en kan het draaiboek van een voorgaand jaar gebruikt worden om er een mooie middag van te maken in D’n Oesterham.

Maar dit jaar werd jullie creativiteit op de proef gesteld. En met wat voor resultaat! Prachtig om de gezinnen door Oostrum te zien trekken om de speurtocht te volgen, op zoek naar de letters voor de kleurplaat. En wat een leuke filmpjes heeft Sinterklaas met zijn Piet gemaakt! En als kers op de taart kregen de kinderen ook nog een mooi cadeau na het doen van de speurtocht. Chapeau voor jullie! Nou dag hoor! Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer gewoon in D’n Oesterham.

Duofiets in Oostrum
Deze week heeft een groep vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken om een start te maken met het project Duofiets Oostrum. Veel dorpen om ons heen hebben al een Duofiets waar veel gebruik van wordt gemaakt. We streven ernaar om in het voorjaar van 2021 een fiets te kunnen aanschaffen voor Oostrum. De Dorpsraad doet een flinke duit in het zakje uit het Leefbaarheidsfonds, maar er is nog veel geld nodig. Daarom schrijven we nu verschillende fondsen, instanties en bedrijven aan. In het volgende nummer publiceren we meer informatie: wat is een Duofiets precies, wie zijn de vrijwilligers, en hoe kunt u bijdragen.

Kerstboom
Er staat weer een prachtige kerstboom op het dorpsplein! Dit jaar mochten we een boom van de familie Van de Pas gebruiken. De families Verheijen, Van Rattingen en Van der Zwaan hebben hun machines en hun tijd ter beschikking gesteld om de boom te plaatsen en te versieren. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen!


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Van de bestuurstafel: november 2020

Abonnement OW! naar 15 euro per jaar

We hebben helaas moeten besluiten om de abonnementskosten voor het OW! te verhogen van 12,50 naar 15 euro per jaar. Omgerekend gaat de prijs van één nummer daarmee van een kwartje naar dertig cent. De belangrijkste reden is dat de grote inzet van de redactie en de werkgroep de laatste tijd meer kopij oplevert, en dus meer pagina’s, waardoor de kosten iets oplopen. Ook de kosten voor papier en bezorging zijn gestegen sinds de laatste prijsverhoging, tien jaar geleden. Verder loopt het aantal advertenties geleidelijk iets terug, en daarmee de inkomsten. Om verdere prijsverhogingen te voorkomen gaan we een wervingsactie houden.

Abonnees die het OW! graag al woensdagavond lezen (en in kleur!), kunnen een digitaal abonnement aanvragen. Ga daarvoor naar www.dorpsraadoostrum.nl/oostrums-weekblad.

Van de bestuurstafel: september 2020

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Kerstboom gevraagd!
Kerstmis lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al begonnen. Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een mooie kerstboom op het dorpsplein zetten. Vijf tot zes meter hoog zou mooi zijn. Heb je een kerstboom die we mogen gebruiken (of weet je iemand die we dat zouden kunnen vragen?), neem dan contact op met Leo Lenssen (06-20151241 / lenssenleo@hotmail.com).

Inloopavonden bij dorpsraadvergaderingen
De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee! Vanaf volgend jaar kan iedereen langskomen die iets te melden of te vragen heeft. Om te beginnen als proef, in januari en april, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. De precieze data laten we nog weten.

Jan-Willem Bruijsten interimvoorzitter
De dorpsraad is nog steeds op zoek naar een voorzitter, maar totdat die is gevonden, is Jan-Willem Bruijsten bereid om als interim-voorzitter te fungeren.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad