“Stuurgroep Kap & Herplanting Oostrum”

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 13 maart jl. stond op de agenda onder andere de bomenkap in de Vlasakker en het verzoek tot bomenkap aan een deel van de Randenrade. Dit onderwerp leidde tot een extra opkomst bij de vergadering en uit de discussie bleek een grote betrokkenheid bij het groen in Oostrum. Deze betrokkenheid bleek ook eerder al tijdens de enquête voor het DOP, waarin een ruime meerderheid zich heeft uitgesproken voor behoud van het groen in Oostrum.

Met betrekking tot de bomenkap sprak de vergadering uit dat bij verzoeken tot kap het wenselijk is om dit breder te bespreken dan met de directe omwoners alleen.

Om aan bovenstaande invulling te geven heeft de dorpsraad besloten om een “groencommissie” in te stellen die ingeschakeld zal worden bij alle groenvraagstukken (kap, aanplant, herinrichting) die zich in Oostrum voordoen. Er hebben zich al drie personen bereid verklaard om zitting te nemen in de commissie en het is de bedoeling van de dorpsraad om dit verder uit te breiden naar 5-6 personen. Mensen die gemotiveerd zijn om hierin deel te nemen kunnen zich melden bij de dorpsraad (secretaris@dorpsraadoostrum.nl).

Wij hopen hiermee een gepaste invulling te geven aan de behoeftes omtrent groen in ons dorp.

 

Dorpsraad Oostrum

Bomen Vlasakker

Info vanuit de gemeente ontvangen op info@dorpsraadoostrum.nl:

Beste Oostrum,

De gemeente ontving een verzoek tot het verwijderen van een of twee bomen in de Vlasakker in het gedeelte tussen de Randenrade en de Asselberghstraat.

In dit gedeelte zijn in het verleden al eens bomen opgeruimd omdat deze ziek waren. In deze straat staan Carpinussen (haagbeuken) en deze boomsoort heeft vaak last van de Verwelkingsziekte. Er staat nu ook weer een boom op de rooilijst om komende winter opgeruimd te worden. Dit omdat deze ook met deze ziekte besmet is. De symptomen zijn dat ze verminderd in blad staan en vervolgens uiteindelijk doodgaan.

Het verzoek tot het verwijderen van een of twee bomen kwam uit het gedeelte wat het dichtst tegen de Asselberghstraat aan ligt, hier zijn nog nooit bomen uitgevallen.

Bij het verzoek tot verwijderen gemeenteboom verzoeken wij de aanvrager altijd om de mening te peilen van de omwonenden om zodat wij kunnen zien of er bezwaren zijn vanuit hen.

We hebben een keurig overzicht gekregen van alle bewoners uit de straat en daarin werd bijna unaniem aangegeven dat men het liefst nieuwe bomen terug wilde met nieuwe beplanting.

Omdat er in deze straat al problemen zijn met deze boomsoort en in de toekomst verder zullen ontstaan, zoals hierboven beschreven, hebben wij besloten om nu door te pakken en acht bomen te verwijderen en vijf bomen terug planten.

We kunnen alleen aan de oneven kant bomen terugplaatsen omdat de bomen aan de kant met de even nummers boven op het riool staan. Met de huidige inzichten en volgens de laatste normen van het planten van bomen planten we in principe geen bomen meer op kabels en leidingen.

We willen dus aan het breed gedragen verzoek van de straat gehoor gaan geven. We hebben de volgende verdeling gemaakt van de vijf nieuwe bomen.  In het vak waar nu boom 7 staat gaan we twee bomen terug planten, waar nu de zieke boom 6 staat een boom terug planten, in het vak bij nummer 1a een boom terug planten en in het vak waar nu de bomen 2 en 4 staan komt er dan ook een terug. Qua beplanting zal dit in de lijn liggen van de vorig jaar opgeknapte Hoefslag, en voor de bomen gaan we een soort uitzoeken van de tweede grote, dat wil zeggen dat deze bomen maximaal tussen de 10 en 15 meter groot kunnen worden.

Mochten u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht mail dan gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

Schets situatie Vlasakker: