Help om Oostrum schoon te houden!

Carola Hoedemaekers en Greet Bonte rapen al meerdere jaren regelmatig zwerfafval op in Oostrum en omgeving. Zo houden zij de straten en wegen in Oostrum een stuk netter.

Zij worden daarvoor gefaciliteerd door de gemeente, die hen handschoenen, grijpers, veiligheidshesjes en afvalzakken verschaft. De volle afvalzakken worden opgehaald door Dolmans.

Samen op pad

De groep was groter, maar helaas moesten drie personen door omstandigheden stoppen. Greet en Carola zoeken daarom versterking. Het liefst als duo, zodat je samen op pad kunt. Maar je kunt je natuurlijk ook alleen aanmelden. Na afloop wordt er altijd gezellig koffie gedronken en nagepraat. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de dorpsraad, of met Carola Hoedemaekers (c.hoedemaekers@home.nl).

Twee laadpalen in Oostrum

Twee jaar geleden startte de gemeente, samen met Vattenfall, een project om in vier jaar 100 laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen in de gemeente Venray. De dorpsraad heeft toen in het OW! en op de website gevraagd om ideeën voor de meest praktische plekken in Oostrum. Helaas kwamen daar geen reacties op.

Witte Vrouwenstraat

In april vorig jaar kwam de gemeente met een concreet voorstel voor twee locaties: aan de Witte Vrouwenstraat (tegenover huisnummer 4) en bij het begin van de Mgr. Hanssenstraat. De dorpsraad vond die eerste locatie prima, maar de tweede niet zo handig. Een laadpaal meteen naast een parkeervak breekt het aanzien van de straat, en met een laadpaal naast de heg lopen er kabels over het trottoir. Bovendien zou de paal relatief ver uit het centrum staan.

Watermolenstraat

Het alternatief dat de dorpsraad voorstelde, op de parkeerplaats bij het Allemans, was volgens Vattenfall praktisch niet mogelijk. De keus viel toen op de Watermolenstraat, de parkeerhaven tegenover huisnummer 10-12. Zie bijgaand kaartje.

45 laadpalen, 90 parkeervakken

Afgelopen najaar is de gemeente verder gegaan met het traject. Bewoners hebben de kans gehad bezwaar te maken via het verkeersbesluit. Er is zo goed mogelijk gekeken naar alle reacties, en de locaties zijn nu definitief. Vattenfall gaat 45 laadpalen plaatsen in de gemeente Venray, dit betekent reservering van 90 parkeervakken. Daarbij wordt ook goed gekeken of er voldoende ruimte overblijft, bijvoorbeeld voor voetgangers.

Eerst één laadpunt per locatie

Bij verschillende palen wordt er eerst één laadpunt in gebruik genomen, zodat er ook maar één parkeerplek hoeft te worden gereserveerd. Pas als blijkt dat er voldoende behoefte is wordt ook de tweede plek in gebruik genomen. Voor Oostrum geldt dat onder andere voor de Watermolenstraat. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de palen precies in gebruik worden genomen.Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Kerstbomen inleveren niet op het Dorpsplein

Let op!: De informatie over de kerstboominzameling in het jubileumnummer van OW! is onjuist, omdat de actuele informatie van de gemeente na de kopijsluiting binnenkwam. Zie onderstaand bericht:

Inzameling kerstbomen in Venray

Vanaf begin 2023 haalt inzameldienst Remondis kerstbomen voortaan huis aan huis op. Afgelopen jaren konden inwoners van Venray hun kerstboom naar een verzamelplek brengen.

Deze verzamelplekken bleken echter ook ander afval aan te trekken en zijn bovendien brandgevaarlijk tijdens oud en nieuw.

Kale kerstbomen – zonder verlichting, versiering of pot – kunnen op 7 januari vóór 07.30 uur aan de straat worden gezet. Let op: dit geldt alleen voor échte bomen, dus niet voor kunststof of andere soorten kerstbomen.

Kerstbomen die na 7 januari nog naast de GFT+E container gezet worden, neemt Remondis niet meer mee. Van de ingezamelde kerstbomen wordt compost gemaakt.

Geen verzamelplekken meer

Als gevolg van het aan huis ophalen van de kerstbomen, verdwijnen de verzamelplekken. Inwoners die eerder dan 7 januari van uw kerstboom af willen, kunnen deze gratis naar het milieustation brengen.

Een andere optie is om de boom in kleine stukken te snoeien en in de eigen GFT+E-container te stoppen.

F-35 maakt op 18 oktober belevingsvluchten bij voormalige vliegbasis De Peel

LET OP: de belevingsvluchten zijn verplaatst naar dinsdag 18 oktober tussen 11:30 en 15:30, omdat de regen van invloed is op de metingen.

Op 18 oktober voert een F-35 van de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Hierdoor krijgen omwonenden een indicatie van het geluid van de vliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving. Er wordt niet daadwerkelijk gestart en geland op het vliegveld omdat dat nog niet mogelijk is. De vliegroutes zullen wel zoveel als mogelijk overeenkomen met de routes zoals die na de voorgenomen heropening van het vliegveld worden gevlogen.

Voor een heropening is een nieuw luchthavenbesluit noodzakelijk. Daarvoor is veel overleg nodig tussen Defensie, regionale en lokale overheden, omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn in 2019 en in januari dit jaar verschillende informatieavonden geweest over het voornemen tot heropening van de vliegbasis. Uit dit contact is gebleken dat de wens leeft om, net zoals bij de komst van de F-35 naar vliegbases Leeuwarden en Volkel, door belevingsvluchten het geluid van het toestel te ervaren.

Belevingsvluchten

Op 18 oktober als reservedag, gaat een F-35 aankomst- en vertrekroutes vliegen. Deze routes zijn in overleg met Defensie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) tot stand gekomen en bootsen zo goed als mogelijk de toekomstige vliegpatronen na. De huidige start- en landingsbaan is verouderd en niet geschikt om veilig op te kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt wel laag over de baan, maar van een daadwerkelijke start- en landing is geen sprake. Daarnaast is het geluid dat het toestel maakt ook afhankelijk van het gewicht en zal er ook een verschil zijn tussen “landen” met een volle tank en daadwerkelijk landen na een trainingsmissie met een lege tank. De locatie, richting en vlieghoogte van het toestel boven de omliggende woonkernen zullen wel representatief zijn. Om de beleving zo realistisch mogelijk te laten zijn, worden omwonenden nadrukkelijk geadviseerd om de vluchten te beleven vanuit hun reguliere woon- en/of werkomgeving en niet naar de vliegbasis te komen.

Metingen en onderzoek

Op verzoek van de omliggende gemeenten voert het NLR ook geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De locaties van de meetpunten zijn in afstemming met omliggende gemeenten bepaald. Voor Venray komen er waarschijnlijk vaste bemande meetpunten in Merselo (nabij nieuwe lagere school) en in de wijk Brabander. Misschien worden er nog meetpunten in andere plaatsen ingericht. NLR maakt de resultaten openbaar. Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek uit. Dit onafhankelijke onderzoek vindt plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Informatieavond

Op 6 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt een informatiebijeenkomst over deze belevingsvluchten plaats in het gemeentehuis van Venray. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond is ook te volgen met een livestream op internet.

Heropening De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld.

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen. Defensie wil elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer laten opstijgen en 1.800 keer laten landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.

Met de heropening van De Peel wil Defensie de huidige vergunde geluidsruimte behouden, maar niet uitbreiden. Tijdens zijn recente bezoek aan De Peel, op vrijdag 16 september 2022, heeft staatssecretaris Van der Maat onderstreept dat Defensie nu als eerste stap een stikstofberekening laat maken, voor een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Daarna volgen andere onderzoeken ter voorbereiding van een luchthavenbesluit, waaronder de Milieueffectrapportage. Tijdens het bezoek zijn goede afspraken gemaakt over nauw overleg tussen de omliggende gemeenten, de twee provincies en het rijk over de voorbereiding van het luchthavenbesluit.

Meer informatie over de voorgenomen heropening is te vinden op:
www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/
www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/heropening-de-peel
www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel/.

Nieuws van de dorpsraad

Nieuwe redactie voor het OW!

We hebben even geduld moeten hebben, maar het was het wachten waard. We zijn ontzettend blij dat Albert Kleine zich heeft gemeld om de redactie van het OW! over te nemen. Dit nummer is bij wijze van overdracht door hem en interimredacteur Derk Ederveen samen in elkaar gezet. Vanaf nummer 28 komt het Oostrums Weekblad uit zijn bekwame handen.

Bovendien is Marja Scheunhage bereid om als ‘backup’ te fungeren, bijvoorbeeld in weken dat Albert op vakantie is. De komende tijd zullen beide redacteuren zich uitgebreider voorstellen in het OW!. Derk Ederveen blijft bovendien beschikbaar als extra backup, dus de kans is klein dat het OW! nog eens niet kan verschijnen.


Website en nieuwsbrief vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Venray heeft de informatie over dit onderwerp op de website aangepast: www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel.

De pagina is nu beter gegroepeerd en bevat de meest relevante informatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit, en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook is er het standpunt van de gemeente Venray te vinden, en informatie over het verdere verloop.

Verder wil de gemeente vanaf de eerste helft van juli een nieuwsbrief via email gaan verspreiden. Wie zich daarvoor wil aanmelden, kan dat doen via de bovenstaande link.


De Rooyse Wissel start wervingscampagne

De Rooyse Wissel is op zoek naar nieuwe medewerkers. De vestiging Venray heeft maar liefst 15 vacatures. De organisatie lanceert daarom een wervingscampagne. In de “Dag van…” vertellen negen collega’s wat werken bij de Rooyse Wissel voor hen zo bijzonder maakt: van de staf tot de beveiliging, van sociotherapeuten tot dagbesteding, zowel klinisch als ambulant. Naast de interviews zijn er ook podcasts.

De komende weken is de campagne te zien op bushokjes in Helmond, langs de A73, en natuurlijk op social media. Meer informatie staat op www.derooysewissel.nl/de-dag-van.

Nieuw bloemrijk grasveld: Jofferspas

Vorig jaar is een aantal gazons omgevormd naar bloem- en kruidenrijke grasvelden, om de biodiversiteit te bevorderen. Dat was bij De Horik, een groenstrook langs het spoor, en het grasveldje bij de Van Broekhuizenstraat. De reacties die bij de gemeente binnenkwamen, waren voor het overgrote deel positief. Ook de dorpsraad heeft geen negatieve geluiden opgevangen. De ene locatie is wat meer geslaagd dan de andere. Daar waar het wat minder is gelukt, wordt er dit jaar opnieuw ingezaaid.

In februari heeft de gemeente voorgesteld om ook het grasveldje aan de Jofferspas, tegenover nummer 28, om te vormen. Daar wordt nu mee begonnen. Op verzoek van de dorpsraad wordt er rekening gehouden met de ‘achterommen’ van de huizen. Er blijft een strook vrij, bijvoorbeeld om de heg te snoeien. Er waren een aantal aanvullende en alternatieve locaties voorgesteld, maar die moesten helaas om verschillende redenen afvallen.

Ontwerpateliers ondergrondse hoogspanningsverbinding Venray-Bergen

TenneT legt een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding aan tussen de hoogspanningsstations op het Energielandgoed Wells Meer en Keizersveld in Venray. Na de informatiebijeenkomst van 22 februari is het zoekgebied verder geoptimaliseerd. Het tracé loopt ten noorden van Oostrum, maar daar moeten nog keuzes worden gemaakt. Op www.tennet.eu/venraybergen staat een interactieve kaart.

Belanghebbenden die vragen hebben kunnen zich aanmelden om een ‘ontwerpatelier’ bij te wonen. Daar zijn experts aanwezig om persoonlijk met u in gesprek te gaan. Stuur een email naar wellsmeer-venray@tennet.eu of bel 0800-8366388, en geef aan of u op woensdag 18 mei wil langskomen in Wanssum (De Zandhoek, Sint Leonardsweg 1), of op donderdag 19 mei in Well (MFC d’n Buun, Kasteellaan 25). In beide gevallen kunt u tussen 15u en 21u binnenlopen.

Reageer voor 15 maart op de kabelverbinding Wells Meer – Keizersveld

Op 22 februari hield TenneT de online informatieavond over de aanleg van een elektriciteitskabel tussen Bergen en Venray. De haalbaarheidsstudie leverde een zoekgebied op van 500 meter breed waarbinnen het tracé moet komen te liggen. Dit passeert Oostrum aan de noordkant (zie afbeelding). Eerst wordt de strook verkleind tot 50 meter. Daarna volgt een definitief tracé van 17 meter. In de online projectatlas (www.tennet.eu/venraybergen) kan iedereen tot 15 maart vragen stellen, reacties invoeren en informatie geven.

Oostrumsche Heide

Op zaterdagmorgen 5 maart is er een informatiebijeenkomst over de plannen met dit gebied. Verder is de gemeente begonnen om de jeneverbessen er meer ruimte te geven.

Constructief meepraten met de gemeente loont!
Zoals bekend heeft de werkgroep Oostrumsche Heide, samen met de Dorpsraad Oostrum en Hengelsportvereniging ‘Het Alvertje’, verdere ontgrinding van de Oostrumsche Heide kunnen tegenhouden. Sterker nog: in goed overleg met wethouder Jan Jenneskens en ambtenaren van de gemeente Venray is een plan gemaakt voor de Oostrumsche Heide en het bos achter Parc de Witte Vennen, waar iedereen het over eens is.

Informatiebijeenkomst concept-plannen
Op zaterdagmorgen 5 maart is hierover een informatiebijeenkomst in de kantine van SVO, Sparrendreef 7. Er is koffie met vlaai en er wordt een wandeling in het gebied gehouden.

Programma zaterdag 5 maart
Presentatie concept-plannen Oostrumsche Heide:

  • 09.00: inloop in de kantine van SVO met koffie en vlaai.
  • 09.15: welkom en opening door dorpsraad-voorzitter Jan-Willem Bruijsten, gevolgd door een korte toelichting hoever we nu zijn door wethouder Jan Jenneskens.
  • 09.30: uitleg over de concrete plannen voor de nabije en verdere toekomst van de Oostrumsche Heide door de landschapsarchitect, aan de hand van tekeningen die ter plekke getoond worden.
  • 10.30: start wandeling vanuit de kantine door bos en Oostrumsche Heide.
  • 12.00: (uiterlijk) einde programma.

Aanmelden vóór 1 maart
Als u erbij wilt zijn moet u zich wel uiterlijk vóór 1 maart aanmelden. Stuur een e-mail naar info@dorpsraadoostrum.nl, of doe een briefje in de bus (Ghunenbeek 23). Kom met wandelschoenen, eventueel paraplu of regenjas en een mondkapje.

Ruimte voor de jeneverbes
De gemeente is eigenaar van het bosperceel Oostrumsche Heide achter Parc de Witte Vennen, waar jeneverbessen groeien. De jeneverbes staat op de Rode Lijst van planten, en is een van de weinige coniferen die van nature in Nederland voorkomt.

Daarom is de gemeente al gestart met onderhoud op de Oostrumsche Heide. Men is bezig met het ‘vrijzetten’ van de jeneverbessen. In een cirkel van 10 meter rond de jeneverbessen gaat alles eraf, op de grote bomen na. In een cirkel van 20 meter gaat ook de Amerikaanse vogelkers (prunus serotina) eruit. Er wordt zoveel mogelijk uitgestoken. Wat gezaagd wordt, wordt ingesmeerd om uitlopen tegen te gaan (afhankelijk van de soort).

De gemeente laat bewust het hout liggen voor de natuur. Veel schimmels maar ook kleine fauna leven ervan. Het hout verteert, en dat is ook goed voor de bodem, en dus ook weer goede voeding voor alles wat erop leeft.

22 februari informatieavond kabelverbinding Wells Meer – Keizersveld

De gemeente Bergen gaat duurzame energie opwekken op Energielandgoed Wells Meer, een gebied van ruim 400 hectare. Door dit op één plaats te doen kunnen kwetsbare natuurgebieden zoals het Maasdal en Nationaal Park De Maasduinen gespaard blijven.

Duurzame energie
De zonnevelden en windturbines van Wells Meer zijn ook van belang voor de gemeente Venray, om daar in de toekomst duurzame energie vandaan te halen. Daarom hebben de gemeenten Bergen en Venray afgesproken dat Venray op termijn mede-eigenaar van het landgoed kan worden.

150 kV-kabelverbinding
Om die energie te kunnen gebruiken bouwt Enexis een transformatorstation op het landgoed. TenneT sluit dit station aan op het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor wordt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding gerealiseerd tussen Wells Meer en het bestaande hoogspanningsstation op Keizersveld in Venray. Die wordt deels gegraven, en deels geboord.

Online informatieavond op 22 februari 2022
Voor die verbinding is inmiddels een zoekgebied vastgesteld. Dit is een strook tussen de 850 een 500 meter breed. Daarbinnen onderzoekt TenneT de mogelijkheden voor een definitief tracé, rekening houdend met de belangen van de omgeving. Daarom houden TenneT en de gemeente Venray een online informatieavond op 22 februari 2022, van 19.00 tot 20.30 uur.

Aanmelden
Alle grondeigenaren en gebruikers langs het geplande tracé hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging gekregen, maar iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden. Stuur daarvoor een email naar wellsmeer-venray@tennet.eu met in de onderwerpregel Aanmelding bijeenkomst Venray-Bergen. U ontvangt vervolgens een link voor de online bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst vertelt TenneT hoe u kunt reageren en meedenken, en hoe u op de hoogte wordt gehouden.

Meer informatie
Als u niet kunt deelnemen maar wel op de hoogte gehouden wil worden, stuur dan een email naar vergroent@venray.nl, of bel 0478-523333. Meer informatie staat op www.tennet.eu/venraybergen. Na de informatieavond wordt daar nadere informatie over het mogelijke tracé en de procedure toegevoegd. De informatieavond kan daar dan ook worden teruggekeken.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!