Informatie omtrent het corona virus

Naar aanleiding van een vraag vanuit een dorpsraad over verstrekken van informatie over het corona virus verwijst de gemeente Venray naar onderstaande websites en sociale media kanalen.
Vanuit de gemeente wordt algemene informatie gedeeld, vanwege de privacy van onze inwoners.

Voor de laatste informatie omtrent het coronavirus verwijst de gemeente naar de landelijke websites
RIVM https://www.rivm.nl/
en de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Ook op de website van de gemeente Venray https://www.venray.nl/informatie-coronavirus  is veel informatie te vinden, en via de gemeente Venray sociale media kanalen: Facebook, Instagram en Twitter.

Oostverbinding Venray NIEUWSBRIEF | MRT 2020

Na de laatste nieuwsbrief in december, is het hoog tijd voor een update over de Oostverbinding. Er is de afgelopen periode weer veel gebeurd. In deze vierde nieuwsbrief leest u daarover. Ook staat er voor de komende periode van alles op de planning. Op het moment van schrijven heeft de coronacrisis stevig om zich heen gegrepen. Of en wat voor gevolgen dit voor het project Oostverbinding heeft, is nu nog niet te voorzien. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Aan- en verkoop grond
Zoals we eerder schreven, zijn de keukentafelgesprekken afgerond. We hebben deze gesprekken gevoerd, omdat we op sommige stukken van het traject grond nodig hebben om de Oostverbinding aan te kunnen leggen. We zijn nu alle afspraken aan het uitwerken, zodat we kunnen overgaan tot aankoop van stukken grond. Daarvoor is in een aantal gevallen nog nader overleg nodig. Op een aantal plekken kunnen we juist grond die we niet nodig hebben, gaan verkopen of gaan we afspraken maken over stroken waarvan het eigendom verjaard is.

Voorlopig ontwerp
Met alle informatie die we hebben opgehaald tijdens de inloopavonden, zijn we samen met het adviesbureau aan de slag gegaan om het schetsontwerp verder te vervolmaken en zo te komen tot het voorlopig ontwerp (VO). We zien dat we veel tips en opmerkingen die we gekregen hebben tijdens de inloopavonden ook echt hebben kunnen verwerken.

Ook zijn we bezig het groenplan verder uit te werken. Dit wordt meegenomen in het VO. We omschrijven hierin nog niet precies welke soorten bomen en struiken er komen, maar wel waar er gras, een boom of beplanting komt.

Als het VO klaar is, wordt het ook in 3d uitgewerkt. Zo kunnen we beter presenteren hoe alles eruit gaat zien. Onderdeel hiervan is een simulatie van het verkeer. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verkeersstromen in de nieuwe situatie afgewikkeld worden. Met name willen we
laten zien hoe het verlaten van de parallelwegen of inritten van aanwonenden gaat verlopen.

We zien dat we veel tips en opmerkingen die we gekregen hebben tijdens de inloopavonden ook echt hebben kunnen verwerken.

Niet-gesprongen explosieven onderzoek
Begin dit jaar is het bureauonderzoek naar nietgesprongen explosieven op het terrein van de verbindingsweg afgerond. Conclusie uit dat onderzoek is dat er een kans bestaat op het aantreffen van klein kaliber munitie. Daarom wordt in de komende maanden ook daadwerkelijk buiten gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Dit gebeurt eerst met een grondradar, waarmee wordt bepaald of verder graafwerk nodig is.

Stand van zaken notitie van reikwijdte en detailniveau
We zijn gestart met opstellen van de notitie van reikwijdte en detailniveau (NRD). In de vorige nieuwsbrief nr. 3 legden we uit wat een NRD is (zie * aan het eind van deze brief). Daar schreven we ook dat B&W deze notitie in het eerste kwartaal zouden vaststellen. We hebben er wat meer tijd voor nodig om alles zorgvuldig uit te werken en gezien de situatie met het coronavirus. Als alles volgens planning verloopt, wordt de notitie in juni vastgesteld.

Meer informatie over de NRD ontvangt u tijdens een nog te plannen inloopavond, waar we ook het voorlopig ontwerp zullen presenteren.

Overige werkzaamheden
Daarnaast hebben we de afgelopen maanden onder andere het volgende gedaan: – Het tracé is digitaal ingemeten met behulp van een scanner. Dit is vooral gedaan om het ontwerp bij de rotonde en de tunnelbak op de Henri Dunantstraat verder te verfijnen. Digitaal inmeten is ook nodig voor de uitwerking van het bestek (beschrijving van exacte werkzaamheden voor de aannemer). – Er is onderzoek gedaan naar het veranderen van de afwatering in de tunnelbak op de Henri Dunantstraat. Door te kiezen voor een andere afwatering, kolken worden verplaatst naar de zijkant van de rijbaan, wordt de geluidsoverlast van de huidige situatie opgelost. Ook de afwatering van de nieuwe rotonde op de Henri Dunantstraat is hierbij betrokken. – We hebben gekeken naar de mogelijkheden om voetpaden in te passen aan de Henri Dunantstraat tussen de rotonde Brukske-Antoniusveld en het tankstation, waarbij zo min mogelijk aan de taluds wordt vergraven om zo bomen te kunnen sparen. Dit heeft geleid tot inpassing van een voetpad aan één zijde van de weg (zuidkant). – In week 12 wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd in de omgeving van de Kruidenlaan. Dit om te kijken hoe groot de parkeerdruk daar is, zodat we kunnen bepalen of extra parkeerplaatsen nodig zijn.

Planning
Tot slot willen we u nog een doorkijkje geven in onze planning op hoofdlijnen: – Juni 2020: inloopavonden presentatie VO en ter inzage NRD. – 4e kwartaal 2020: bestemmingsplan incl. plan-MER ter besluitvorming in college. Daarna inloopavond om stukken toe te lichten. Tevens maken we dan ook vertaalslag van voorlopig naar definitief ontwerp. – Eind 1e/begin 2e kwartaal 2021: bestemmingsplan en plan-MER ter besluitvorming naar de gemeenteraad. – Tweede helft 2021: start uitvoering.

Vragen
Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij is bereikbaar via Oostverbinding@venray.nl of telefoonnummer (0478) 52 33 33.

*) Uit nieuwsbrief nr. 3: Een onderdeel van het bestemmingplan voor de Oostverbinding is een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Een eerste stap van zo’n MER is het opstellen van een ‘Notitie van reikwijdte en detailniveau’ (NRD). Hierin wordt aangegeven wélke milieuaspecten worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid (detailniveau) ze worden opgenomen in de MER. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de effecten op het gebied van flora en fauna (stikstof), fijnstof, geluid, etc. Een Notitie van reikwijdte en detail heeft geen formele status en is dus nog geen inhoudelijk besluitstuk over hoe de weg eruit gaat zien en wat de effecten daarvan zijn. Daarom is er nu nog geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit kan pas in een later stadium, tijdens de bestemmingsplanfase. De MER maakt deel uit van het bestemmingsplan; beide documenten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.

Verlichting Oostrum Geijsteren

Zoals beloofd zou we u bijpraten over de situatie met de verlichting tussen Oostrum en Geijsteren.
Het is bij u bekend dat de verlichting op deze route niet optimaal functioneerde. De laatste maanden is de gemeente druk bezig geweest met het oplossen van de problemen. Helaas waren dit er meer dan gewenst.
Vorige week zijn 10 extra sensoren bijgeplaatst, met name op het gedeelte vanaf de kom Oostrum tot aan de Oostrumsche beek. Van dit gedeelte kwamen de meeste klachten.
Maandag zijn alle instellingen opnieuw gemaakt, het zou dus op dit moment goed moeten werken.

Een belangrijk gegeven is dat de sensors reageren op fietsers en voetgangers, soms ook op auto’s. Auto’s rijden over het algemeen te snel om gedetecteerd te worden.

Mochten klachten zijn over de verlichting, stuur gerust een PB (facebook dorpsraad) of e-mail aan de Dorpsraad.

Inloopbijeenkomst Klantcontact Glasweb

De meerderheid van de woningen in Oostrum zijn aangesloten op glasvezel. Inmiddels maakt ook de meerderheid gebruik van deze aansluiting.

Wij zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen, vragen, tips en tops.
Daarom organiseren wij woensdag 13 november van 18.30 – 20.00 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham een ‘inloopbijeenkomst klantcontact’ waar u binnen kunt lopen met uw vragen, ervaringen, tips en tops.

Keuzevrijheid
Vanaf 1 maart 2019 hebben wij het aanbod op ons netwerk uitgebreid met 5 nieuwe providers. Buiten PLINQ en TriNed heeft u nu ook de keuze uit de providers SNLR, Netrebel, Glasnet, Hollands Glas en Fiber. Op deze manier kunnen wij u nog meer keuzevrijheid aanbieden en ontvangt u via de glasvezel nog beter de diensten die bij uw wensen en behoeften passen. Al onze providers staan op onze website www.glaswebvenray.nu

Tijdens deze inloopbijeenkomst, op woensdag 13 november, zal van GlaswebVenray iemand aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Wij zien uw graag komen!

Met vriendelijke groet,
Glasweb-team Oostrum

UITNODIGING “Iets voor jou” PRIMEUR in Oostrum

SAVE THE DATE

Want dit is echt iets voor jou!

De wereld verandert in een rap tempo, maar elkaar helpen is van alle tijden.
En wat geeft een beter gevoel dan van betekenis zijn voor elkaar?

En het begint bij JOU!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wees welkom op de feestelijke lanceringsavond van een nieuw initiatief voor de gehele gemeente Venray van Match voor vrijwilligers en de gemeenschap Oostrum

In verband met het organiseren van hapjes en drankjes, zien we je aanmelding graag voor 23 oktober tegemoet.

31 OKTOBER 2019
vanaf 19.00 uur

in d’n Oesterham OOSTRUM

p.s. voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen naar mensen in je omgeving, deel het voort!