3e Nieuwsbrief Oostverbinding Venray

Dit is de derde nieuwsbrief Oostverbinding Venray. Zoals u inmiddels gewend bent, informeren we met deze brief aanwonenden en andere (direct) betrokkenen over de voortgang van het project Oostverbinding Venray. De afgelopen maanden zijn weer de nodige stappen gezet. Een overzicht…


Keukentafelgesprekken afgerond

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden, hebben we op sommige delen van het traject grond van aanwonenden nodig om het ontwerp te kunnen inpassen. Daarover moesten we natuurlijk met elkaar in gesprek. De afgelopen maanden zijn we met betreffende bewoners om de keukentafel gaan zitten en zijn er goede, constructieve gesprekken gevoerd. De bewoners/eigenaren toonden begrip voor de plannen, maar gaven tegelijkertijd ook kritische kanttekeningen mee. In een aantal gevallen was een tweede gesprek nodig om alles goed te kunnen bespreken. Input van de gesprekken heeft geleid tot nadere verfijning van het schetsontwerp.


Inloopavonden

Begin vorige week zijn tijdens een aantal drukbezochte inloopavonden de schetsontwerpen gedeeld. In plaats van een plenaire aanpak, zijn we in kleinere groepjes uiteen gegaan om de ontwerpen te bespreken en vragen te beantwoorden. Vanuit de gemeente waren mensen van verschillende disciplines aanwezig, zoals verkeer, groen en civiel. Dus veel vragen konden meteen beantwoord worden.
We hebben positieve reacties ontvangen, maar ook kwam het verzoek om nog eens goed naar sommige punten in het ontwerp te kijken. Punten die daarbij o.a. genoemd zijn: parkeren voor bewoners en parkeren bij het Medisch Centrum Antoniusveld, het oprijden van de Stationsweg, de afwatering en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Alle input nemen wij mee om het schetsontwerp de komende maanden uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

We hebben positieve reacties ontvangen op het schetsontwerp, maar ook kritische opmerkingen waar we wat mee kunnen.


Niet-gesprongen explosieven

Zoals gebruikelijk bij dit soort grote projecten, moet het gebied ook onderzocht worden op niet-gesprongen explosieven die mogelijk in de grond zitten. Het betreft het terrein waar de verbindingsweg moet komen. Dat is het gedeelte waar de grond nog weinig of slechts ondiep bewerkt is na de Tweede Wereldoorlog. We hebben inmiddels een firma gecontracteerd die dit onderzoek voor ons gaat doen. Zij starten in het eerste kwartaal van 2020, waarbij ze ook buiten aan het werk te zien zullen zijn.


Notitie van reikwijdte en detailniveau

Een onderdeel van het bestemmingplan voor de Oostverbinding is een zogenaamde milieu-effectrapportage (MER). Een eerste stap van zo’n MER is het opstellen van een ‘Notitie van reikwijdte en detailniveau’. Hierin wordt aangegeven wélke milieuaspecten worden onderzocht (reikwijdte) en hoe uitgebreid (detailniveau) ze worden opgenomen in de MER. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de effecten op het gebied van flora en fauna (stikstof), fijnstof, geluid, etc. Het college van B&W stelt deze notitie naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 vast. Daarna kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen; dus aangeven of er bijvoorbeeld nog zaken ontbreken op het gebied van milieueffecten.

Een Notitie van reikwijdte en detailniveau heeft geen formele status en is dus nog geen inhoudelijk besluitstuk over hoe de weg eruit gaat zien en wat de effecten daarvan zijn. Daarom is er nu nog geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Dit kan pas in een later stadium, tijdens de bestemmingsplanfase. De MER maakt deel uit van het bestemmingsplan; beide documenten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.


Vragen

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij is bereikbaar via Oostverbinding@venray.nl of telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Delen mag!